FILIPOS 3

1Sa katapusan, mga kautoran, magkalipay kamo sa Ginoo! Wala ako nagakataka sa pagsulat sa inyo liwat sang amo man gihapon nga butang, kag ini para sa pag-apin sa inyo. 2Mag-andam kamo sa mga nagabuhat sing malaut, inang mga ido nga nagapamilit sa pagpilas sang lawas. 3Kay kita ang nakabaton sang matuod nga pagkatinuli kag indi sila, kay kita nagasimba sa Dios paagi sa iya Espiritu, kag nagakalipay sa aton pagkabuhi kay Cristo Jesus. Wala kita nagasalig sa mga seremoniya nga makita. 4Kon sa bagay ako makasalig man sa sini nga mga butang. Kon may nagahunahona nga makasalig sia sa sini nga mga seremoniya nga makita, labi pa gid ako. 5Gintuli ako sang walo pa lang ka adlaw. Natawo ako nga Israelinhon, sa tribo ni Benjamin, isa ka tunay nga Hebreo. Kon nahanungod sa pagtuman sang Kasugoan sang mga Judio, isa ako ka Fariseo, 6kag sa akon kakugi akon pa gani ginhingabot ang mga katapo sang iglesia. Nahanungod sang pagkamatarong sang tawo paagi sa pagtuman sang Kasugoan, wala sing nakulang sa akon. 7Pero yadto tanan nga mga butang nga makabig kuntani nakon nga kadalag-an, ginbilang ko karon nga kapiyerdihan tungod kay Cristo. 8Indi lamang yadto nga mga butang, kundi ang tanan ginakabig ko nga kapiyerdihan tungod sa labi pa gid ka malahalon nga butang, nga amo ang pagkilala ko kay Cristo Jesus nga akon Ginoo. Tungod sa iya ginasikway ko ang tanan, kag ginakabig ko nga basura, agod maangkon ko si Cristo, 9kag agod nga mangin-isa kami sing bug-os. Wala na ako sang akon kaugalingon nga pagkamatarong nga maangkon paagi sa pagtuman sang Kasugoan, kundi ang pagkamatarong nga maangkon paagi sa pagtuo kay Cristo, ang pagkamatarong nga nagagikan sa Dios kag napasad sa pagtuo. 10Ang akon lamang luyag amo ang pagkilala kay Cristo, kag ang pag-agom sang gahom sang iya pagkabanhaw, ang pag-ambit sang iya mga pag-antos, kag ang pagkapatay subong sang iya pagkamatay, 11sa paglaom nga mabanhaw ako gikan sa mga minatay. 12Wala ako nagasiling nga nalambot ko na ini, ukon nga nanginhimpit na ako. Nagapadayon ako sa pagtinguha sa pag-angkon sang premyo nga tungod sini naangkon ako ni Cristo Jesus. 13Matuod gid, mga kautoran, wala ako nagahunahona nga nalambot ko na ini, kundi ang akon ginahimo amo ang paglimot sang tinalikdan kag ang paghimulat sa paglambot sang ginaatubang ko. 14Gani nagadalagan ako sing tadlong padulong sa lalambuton agod madaog ko ang premyo, nga amo ang pagtawag sang Dios paagi kay Cristo Jesus sa kabuhi sa langit. 15Tanan kita nga hamtong na sa pagtuo magpanghunahona sing amo man. Pero kon ang iban sa inyo may tuhay nga panghunahona, ang Dios magapaathag sini sa inyo. 16Wala sapayan magpadayon kita sa pagkabuhi suno sa sulondan nga aton ginasunod tubtob karon. 17Mga kautoran, padayuna ninyo ang pag-ilog sa akon. Ginhatagan namon kamo sang husto nga sulondan, gani, talupangda ninyo ang tanan nga nagasunod sini. 18Makapila ko na kamo sini ginsilingan sang una, kag karon ginasulit ko ini nga nagahibi kay madamo ang nagakabuhi subong nga mga kaaway sang krus ni Cristo. 19Ang ila katapusan amo ang kalaglagan, kay ang ila dios amo ang ila lawasnon nga mga handom. Ginapabugal nila ang mga butang nga ila kuntani kahuy-an, kag ang ila lamang ginapanumdom amo ang mga butang nga iya sining kalibutan. 20Pero, kita aton mga banwahanon sang langit, kag nagapaabut-abot kita sang pagkari halin sa langit sang aton Manlulowas nga si Ginoong Jesu-Cristo. 21Pagabayluhan niya ang aton maluya kag mamalatyon nga lawas, agod manginsubong sang iya mahimayaon nga lawas paagi sa iya gahom nga iya ginagamit sa pagdumala sang tanan nga mga butang.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\