FILIPOS 4

1Gani, mga kautoran ko—mahal gid kamo sa akon kag nahidlaw gid ako sa inyo! Daw ano ang inyo paglipay sa akon, daw ano ang akon pagpabugal sa inyo!—hinigugma, magmalig-on kamo sa inyo pagkabuhi sa Ginoo. 2Ginapangabay ko kamo, Eudias kag Sintique, mag-ayuhay kamo subong mag-utod sa Ginoo. 3Kag ikaw man, matutom nga kaupod ko nga manugpangabudlay, luyag ko nga buligan mo ini nga mga babayi, kay sila nagpangabudlay man sing tudotudo upod sa akon sa pagpalapnag sang Maayong Balita, upod kay Clemente kag sa tanan nga kaupod ko nga mga manugpangabudlay, nga ang ila mga ngalan yara sa libro sang kabuhi. 4Magkalipay kamo sa gihapon sa inyo pagkabuhi sa Ginoo. Liwat ginasiling ko sa inyo, magkalipay kamo! 5Ipakita ang inyo kalulo sa tanan nga mga tawo. Ang Ginoo madali na lang mag-abot. 6Indi kamo magpalibog sang bisan ano, kundi sa inyo mga pagpangamuyo, magpangayo kamo sa Dios sang inyo kinahanglanon nga nagapasalamat sa gihapon. 7Kag ang paghidait sang Dios nga indi matungkad sang paghangop sang tawo, magatipig sang inyo mga tagipusoon kag mga panghunahona paagi kay Cristo Jesus. 8Sa katapusan, mga kautoran, pun-a ang inyo mga panghunahona sining maayo kag dalayawon nga mga butang: mga butang nga matuod, halangdon, matarong, putli, hiligugmaon, kag dungganon. 9Ibutang ninyo sa buhat ang tanan nga inyo natun-an kag nabaton sa akon paagi sa mga pulong kag mga binuhatan. Kag ang Dios nga nagahatag sa aton sing paghidait manginkaupod ninyo. 10Daw ano kadaku ang kalipay ko sa akon pagkabuhi sa Ginoo! Sa tapos sang malawig nga tion, nagpakita kamo liwat sang inyo kabalaka sa akon. Wala ako nagasiling nga kamo wala na nagadumdom sa akon, kundi wala lang kamo sing kahigayunan sa pagpakita sini. 11Kag wala ako nagasiling sini tungod kay nagabatyag ako nga ginpatumbayaan, kay natun-an ko ang pagkakuntento sa bisan ano nga kahimtangan. 12Nahibaluan ko ang pagpangabuhi nga mapiot kag ang pagpangabuhi nga hamungaya. Natun-an ko ini tanan, agod nga sa bisan diin kag sa bisan ano nga kahimtangan kuntento ako bisan busog ako ukon gutom, bisan sa kahamungayaan ukon sa kapiutan. 13Makasarang ako sa pag-atubang sang tanan nga kahimtangan paagi sa gahom nga ginahatag sa akon ni Cristo. 14Pero kaayo gid sa inyo, kay ginbuligan ninyo ako sa akon mga palaligban. 15Kamo nga mga taga-Filipos nakahibalo gid nga sang akon paghalin sa Macedonia sang nagasugod pa lang ang pagwali sang Maayong Balita, kamo gid lang nga iglesia ang nagbulig sa akon, kag kamo gid lang ang nakigbahin sa akon kadalag-an kag kapiyerdihan. 16Sang didto ako sa Tesalonica nga nagakinahanglan sing bulig, makapila ako ninyo ginpadalhan. 17Indi tungod kay luyag ako magbaton sang mga dulot, kundi luyag ko madugangan ang inyo pinatago. 18Yari ang resibo sang tanan nga inyo ginhatag sa akon, kag sobra na ini! Wala na sing kulang sa akon, karon nga si Epafrodito nagdala sa akon sang tanan ninyo nga mga dulot. Ini kaangay sang mahamot nga halad sa Dios, isa ka halad nga ginabaton kag nahamut-an niya. 19Kag ang akon Dios, sa iya bugana nga manggad kay Cristo Jesus magahatag sa inyo sang tanan ninyo nga mga kinahanglanon. 20Sa aton Dios kag Amay ihatag ang himaya sa wala sing katubtoban. Kabay pa. 21Mga pag-abiabi sa tanan nga mga tumoluo nga iya ni Cristo Jesus. Ginaabiabi kamo sang tanan nga mga kautoran diri nga kaupod nakon. 22Ang tanan nga mga tumoluo diri, labi na gid ang yara sa palasyo sang Emperador nagaabiabi sa inyo tanan. 23Kabay nga ang grasya sang aton Ginoong Jesu-Cristo manginyara sa inyo tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\