FILEMON 1

1Pag-abiabi halin kay Pablo, isa ka binilanggo tungod kay Cristo Jesus, kag halin kay Timoteo nga aton utod— Sa amon abyan kag pareho nga manugpangabudlay nga si Filemon, 2kag sa iglesia nga nagatipon sa imo balay, kag sa kay Apia nga amon utod nga babayi kag sa kay Arquipo nga amon pareho nga soldado. 3Kabay nga ang Dios nga aton Amay kag si Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa inyo sing grasya kag paghidait. 4Sa tagsa ko ka pagpangamuyo, utod Filemon, ginasambit ko ikaw kag nagapasalamat ako sa akon Dios. 5Kay nakabati ako nahanungod sang imo paghigugma sa tanan nga mga tumoluo kag sang imo pagtuo kay Ginoong Jesus. 6Nagapangamuyo ako nga ang amon paghiusa sa imo subong tumoluo magadala sa aton sing isa ka madalom nga paghangop sang tanan nga mga kaayuhan nga aton naangkon sa aton pagkabuhi kay Cristo. 7Hinigugma ko nga utod, ang imo gugma naglipay gid sa akon sing daku kag nagpaisog sa akon! Imo ginlipay ang mga tagipusoon sang tanan nga mga tumoluo. 8Tungod sini makapangisog kuntani ako, subong imo utod kay Cristo, sa pagsugo sa imo sang dapat mo himuon. 9Pero sa baylo sini, nagapangabay ako sa imo tungod sa gugma. Ginahimo ko ini bisan pa nga ako si Pablo, embahador ni Cristo Jesus, kag isa man karon ka binilanggo tungod sa iya. 10Gani nagapangabay ako sa imo tungod kay Onesimo nga akon gid anak kay Cristo. Kay sang nabilanggo ako, nangin-espirituhanon niya ako nga amay. 11Sang una anay indi mo sia mapuslan, pero karon mapuslanon na sia sa imo kag sa akon man. 12Ginapabalik ko sia karon sa imo kag ang akon tagipusoon nagaupod sa iya. 13Luyag ko kuntani nga hawiran sia diri upod sa akon, samtang ginabilanggo ako tungod sang Maayong Balita, agod nga makabulig sia sa akon subong nga tal-os mo. 14Pero indi ako luyag magpilit sa imo sa pagbulig sa akon, kundi luyag ko kuntani nga imo ina himuon sa imo kaugalingon nga kabubot-on. Gani indi ako maghimo sang bisan ano kon indi ka magsugot. 15Ayhan nagpalayo sa imo si Onesimo sa malip-ot nga tion agod nga magbalik sia sa imo sing dayon. 16Kag karon indi lang sia isa ka ulipon, kundi labaw pa sa isa ka ulipon kay isa na sia ka hinigugma nga utod kay Cristo. Daw ano ang akon pagpakamahal sa iya! Kag daw ano pa gid ang imo pagpakamahal sa iya, subong isa ka ulipon kag isa ka utod sa Ginoo! 17Gani, kon ginakabig mo ako subong imo kaupod, batuna sia liwat subong sang imo pagbaton sa akon. 18Kon nakasayop ukon nakautang sia sa imo, isipa ina nga utang ko. 19Ako gid ang nagasulat sini: Ako, si Pablo, magabayad sa imo. (Indi na kinahanglan nga pahanumdomon ko pa ikaw, nga utang mo sa akon ang imo kabuhi.) 20Gani, utod ko, himoa man ini para sa akon tungod sa Ginoo. Lipaya ang akon tagipusoon subong isa ka utod kay Cristo. 21Ginasulat ko ini sa imo kay nakahibalo ako nga imo gid tumanon ang akon ginapangayo kag sobra pa sini ang himuon mo. 22Subong man, amani ako sing dalayunan, kay nagalaom ako nga ang Dios magapamati sang inyo mga pangamuyo kag iya ako ipabalik sa inyo. 23Si Epafras nga ginbilanggo upod sa akon tungod kay Cristo Jesus, nagapadala sang iya mga pag-abiabi sa imo, 24kag amo man ang akon pareho nga mga manugpangabudlay nga si Marcos, Aristarco, Demas kag si Lucas. 25Kabay nga ang grasya sang aton Ginoong Jesu-Cristo manginyara sa inyo tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\