BUGNA 1

1Ini nga libro nahanungod sa mga butang nga ginbugna ni Jesu-Cristo nga ginhatag sang Dios sa iya, agod mapahayag niya sa mga alagad sang Dios kon ano ang dapat magakahanabo sa labing madali. Ini nga mga butang ginpahayag ni Cristo sa iya alagad nga si Juan paagi sa anghel nga iya ginpadala sa iya, 2kag ginsugid ni Juan ang tanan nga iya nakita. Amo ini ang ginsugid ni Juan nahanungod sang pulong halin sa Dios, kag ang kamatuoran nga ginpahayag ni Jesu-Cristo. 3Bulahan ang nagabasa sini nga libro, kag bulahan ang mga nagapamati sang mga pulong sini nga tagna kag nagatuman sang nasulat sa sini nga libro! Kay madali na lang ang tion nga ini tanan nga mga butang magakahanabo. 4Pag-abiabi halin kay Juan sa pito ka mga iglesia sa probinsya sang Asia: Ang grasya kag ang paghidait manginyara sa inyo gikan sa Dios, nga amo karon, amo man anay, kag amo ang magakari, kag gikan sa pito ka mga espiritu nga yara sa atubangan sang iya trono, 5kag gikan kay Jesu-Cristo, ang matutom nga saksi, ang panganay nga Anak nga ginbanhaw, nga amo man ang nagagahom sa mga hari sang duta. Ginahigugma niya kita, kag paagi sa iya pagkamatay iya kita ginhilway sa aton mga sala, 6kag ginhimo kita nga ginharian sang mga pari sa pag-alagad sa iya Dios kag Amay. Sa kay Jesu-Cristo ang himaya kag gahom sa walay katubtoban! Kabay pa. 7Tan-awa, nagapakari sia sa mga panganod! Ang tagsatagsa makakita sa iya, lakip ang mga nagbuno sa iya. Ang tanan nga mga katawuhan sang duta magapanalambiton tungod sa iya. Matuod gid ini! Kabay pa. 8Ang Ginoong Dios nga Makagagahom, nga amo karon, amo man anay, kag amo man ang magakari nagasiling, “Ako amo ang Alpha kag ang Omega.” 9Ako si Juan, nga inyo utod, kag sa paghiusa kay Jesus, nagapakig-ambit ako sa inyo sa pag-antos, kag sa iya Ginharian, kag sa pagbatas. Gintapok ako sa isla sang Patmos, tungod sang akon pagbantala sang pulong sang Dios kag sang kamatuoran nga ginpahayag ni Jesus. 10Sa adlaw sang Ginoo gingamhan ako sang Espiritu, kag nabatian ko ang mabaskog nga tingog nga daw tunog sang trumpeta, nga nagahambal sa likod ko. 11Amo ini ang iya ginsiling, “Isulat ang imo makita, kag ipadala ang libro sa sining pito ka mga iglesia: sa Efeso, Smirna, Pergamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia, kag Laodicea.” 12Nagliso ako sa pagtan-aw kon sin-o ang nagahambal sa akon. May nakita ako nga pito ka mga kandilerohan nga bulawan. 13Sa tunga sang mga kandilerohan may nagatindog nga daw isa ka tawo nga nagabayu sing malaba tubtob sa iya tiil, kag may wagkos nga bulawan sa iya dughan. 14Ang iya buhok subong kaputi sang bulbol sang karnero, ukon kinagod nga yelo, kag ang iya mga mata nagasiga pareho sang kalayo, 15ang iya mga tiil nagaidlak subong sang saway nga natunaw sa hurnohan kag ginpahining, kag ang iya tingog subong sang daganas sang daku nga busay. 16Ang iya tuo nga kamot nagauyat sang pito ka mga bituon, kag sa iya baba nagagwa ang matalom nga espada nga duha sing sulab. Ang iya guya tama kasanag subong sang udtong adlaw. 17Sang pagkakita ko sa iya, natumba ako sa iya tiilan subong sang patay nga tawo. Gintandog niya ako sang iya tuo nga kamot kag ginsingganan, “Indi ka magkahadlok! Ako ang nahauna kag ang katapusan. 18Ako ang nagakabuhi! Napatay ako, pero tan-awa, karon nagakabuhi ako sa walay katapusan. May gahom ako sa kamatayon kag sa kalibutan sang mga patay. 19Gani isulat ang mga butang nga imo makita, ang mga butang karon, kag ang mga butang nga mahanabo sa ulihi. 20Amo ini ang sekrito nga kahulogan sang pito ka mga bituon nga makita mo sa akon tuo nga kamot, kag sang pito ka mga kandilerohan nga bulawan: ang pito ka mga bituon amo ang mga anghel sang pito ka mga iglesia, kag ang pito ka mga kandilerohan amo ang pito ka mga iglesia.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\