BUGNA 10

1Dayon nakita ko naman ang isa ka anghel nga gamhanan nga nagapanaog halin sa langit. Nabayuan sia sang panganod, kag ang iya ulo nalibutan sang balangaw. Ang iya guya daw adlaw, kag ang iya mga tiil daw mga haligi nga kalayo. 2May diutay nga tulon-an nga linukot nga nahumlad na sa iya kamot. Gintapak niya ang iya tuo nga tiil sa dagat, kag ang iya wala nga tiil sa duta, 3kag nagsinggit sia sa mabaskog nga tingog nga daw ngurob sang mga leon. Sa tapos sia makasinggit, nagsabat ang pito ka mga daguob sa tingog nga nagadaguhob. 4Sang makahambal sila, masulat na kuntani ako, pero nabatian ko ang isa ka tingog gikan sa langit nga nagasiling, “Indi pag-ipanugid ang ginhambal sang pito ka mga daguob. Indi ini pag-isulat!” 5Dayon ang anghel nga akon nakita nga nagatindog sa dagat kag sa duta, nagbayaw sang iya tuo nga kamot sa langit 6kag nagpanumpa sa ngalan sang Dios, nga nagakabuhi sa wala sing katapusan, nga nagtuga sang langit kag sang tanan nga yara sa iya, sang duta kag sang tanan nga yara sa iya, sang dagat kag sang tanan nga yara sa iya. Ang anghel nagsiling, “Indi ini magdugay, 7kundi sa pagpatunog sang ikapito nga anghel sang iya trumpeta, pagatumanon sang Dios ang iya sekrito nga plano suno sa iya ginpahibalo sa iya mga alagad nga propeta.” 8Dayon ang tingog nga akon nabatian gikan sa langit naghambal liwat sa akon nga nagasiling, “Lakat kag kuhaa ang linukot nga tulon-an nga nahumlad, nga yara sa kamot sang anghel nga nagatindog sa dagat kag sa duta.” 9Nagkadto ako sa anghel kag ginpangayo ko sa iya ang diutay nga linukot nga tulon-an. Nagsiling sia sa akon, “Kuhaa ini kag kauna. Magaaslom ini sa imo tiyan, pero daw dugos ini katam-is sa imo baba.” 10Ginkuha ko ang diutay nga linukot nga tulon-an sa iya kamot kag akon ini ginkaon. Daw dugos ini katam-is sa akon baba, ugaling sang matulon ko na ini, nag-aslom ini sa akon tiyan. 11Dayon ginsingganan ako, “Sa liwat dapat mo iwali ang pulong sang Dios nahanungod sa madamo nga mga pungsod, mga rasa, mga linggwahe, kag mga hari.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\