BUGNA 11

1Dayon ginhatagan ako sing inugtakos nga kahoy nga daw baston, kag ginsingganan, “Tindog ka kag taksa ang templo sang Dios kag ang altar, kag isipa ang mga nagasimba sa templo, 2pero indi lang iya ang pasiyuhan sa gwa sang templo. Indi lang ina pagtaksa, kay ginhatag ini sa mga pagano nga magatasak sang Balaan nga Siyudad sa sulod sang 42 ka bulan. 3Ipadala ko ang akon duha ka saksi nga nagabayu sing sako, kag ibantala nila ang pulong sang Dios sa sulod sang 1,260 ka adlaw.” 4Ang duha ka saksi amo ang duha ka kahoy nga olivo kag ang duha ka suga nga nagatindog sa atubangan sang Ginoo sang duta. 5Kon may magtinguha sa paghalit sa ila, ang kalayo magagwa sa ila mga baba kag magalaglag sang ila mga kaaway. Kag sa sini nga paagi ang tanan nga magatinguha sa paghalit sa ila pagapatyon. 6May gahom sila sa pagsira sang langit, agod nga indi mag-ulan sa tion nga ginabantala nila ang pulong sang Dios. May gahom man sila sa mga tuboran sang tubig sa paghimo sa ila nga dugo. May gahom man sila sa paghalit sang duta paagi sa tanan nga sahi sang kalalat-an, sa bisan ano nga tion nga luyag nila. 7Kon makatapos na sila sa pagbantala sang ila mensahi, ang sapat nga magagwa halin sa kadadalman magapakig-away batok sa ila. Pagadag-on sila sang sapat kag pamatyon, 8kag ang ila mga bangkay magahamyang sa kalsada sang daku nga siyudad, sa diin ang ila Ginoo ginlansang sa krus. Sa isa ka pulong yadto nga siyudad nagarepresentar sang Sodoma, ukon Egipto. 9Ang mga tawo halin sa tanan nga kapungsoran, mga tribo, mga linggwahe kag mga rasa magatan-aw sang ila mga bangkay sa sulod sang tatlo ka adlaw kag tunga, kag indi sila magtugot nga ipalubong ini sila. 10Ang mga tawo sang duta magakasadya tungod sang pagkapatay sining duha ka saksi. Magasaulog sila kag magaregaluhay, kay ining duha ka propeta nagdala sing tama nga mga pag-antos sa mga katawuhan sang duta. 11Sa tapos ang tatlo ka adlaw kag tunga, ang ginhawa halin sa Dios nga nagahatag sing kabuhi nag-abot, nagsulod sa ila, kag nagbangon sila. Ang tanan nga nakakita sa ila hinadlukan gid. 12Dayon ang duha ka propeta nakabati sang mabaskog nga tingog halin sa langit nga nagsiling sa ila, “Saka kamo diri!” Samtang nagatan-aw ang ila mga kaaway, nagkayab sila sa mga panganod pa langit. 13Sa sadto gid nga tion, may mabaskog nga linog, kag ang ikanapulo nga bahin sang siyudad naguba kag 7,000 ka mga tawo ang nagkalamatay sa linog. Ang nabilin nga mga tawo kinulbaan gid kag nagdayaw sang pagkagamhanan sang Dios sang langit. 14Ang ikaduha nga makakulogmat nga butang tapos na. Pero tan-awa! Ang ikatlo nga makakulogmat nga butang magaabot sa labing madali. 15Dayon ang ikapito nga anghel nagpatunog sang iya trumpeta, kag may mabaskog nga mga tingog sa langit nga nagasiling, “Ang gahom sa pagdumala sang kalibutan iya na karon sang aton Ginoo kag sang iya Cristo, kag magahari sia sa walay katapusan!” 16Dayon ang 24 ka mga katigulangan nga nagalingkod sa ila mga trono sa atubangan sang Dios, nagluhod kag nagsimba sa Dios, 17nga nagasiling: “Ginoong Dios nga Makagagahom, Nga amo karon kag amo anay! Nagapasalamat kami sa imo Nga imo gingamit Ang imo daku nga gahom Kag nagsugod ikaw sa paghari! 18Ang di-diosnon nga mga kapungsoran Nagabalingaso sa kaakig, Kay tion na nga magaabot Ang imo kaakig, Kag ang mga patay pagahukman. Tion na sa paghatag sing balos Sa imo mga alagad nga propeta, Kag sa tanan mo nga mga tumoluo, Dalagku kag magagmay, Nga nagakahadlok sa imo. Tion na sa paglaglag Sang mga nagalaglag sang duta!” 19Ang templo sang Dios sa langit gin-abrihan, kag ang kaban nga nasudlan sang kasugtanan nakita sa iya templo. Dayon nagpangilat, nagginahod sing mabaskog, nagdinaguob, naglinog, nag-ulan sing madamo nga mga yelo nga daw bato.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\