BUGNA 12

1Dayon ang isa ka daku kag makatalanhaga nga talan-awon nagpakita sa langit: may isa ka babayi nga ang iya bayu amo ang adlaw, ang bulan yara sa idalom sang iya mga tiil, kag ang iya ulo may korona nga 12 ka mga bituon. 2Manugbata na sia, kag nagasinggit sia tungod sang kasakit sang pag-anak. 3Ang isa pa gid ka makatalanhaga nga talan-awon nagpakita sa langit. May isa ka daku kag pula nga dragon nga may pito ka mga ulo kag napulo ka mga sungay, kag may korona sa tagsa niya ka ulo. 4Ginpanglalas sang iya ikog ang ikatlo nga bahin sang mga bituon sa langit kag ginpanghaboy sila sa duta. Nagtindog sia sa atubangan sang babayi nga manugbata, agod nga iya kaunon ang bata sa tion sang iya pagkatawo. 5Dayon ang babayi nag-anak sang isa ka bata nga lalaki nga magagahom sang tanan nga kapungsoran sa baston nga salsalon. Pero ang bata ginsabnit kag gindala sa Dios kag sa iya trono. 6Ang babayi nagpalagyo pakadto sa desierto, didto sa duog nga gin-aman sang Dios para sa iya, sa diin pagatatapon sia sa sulod sang 1,260 ka adlaw. 7Dayon nagsugod ang inaway sa langit. Si Miguel kag ang iya mga anghel nagpakig-away batok sa dragon. Ang dragon nagbato upod sa iya mga anghel. 8Pero ang dragon nalutos, kag sia kag ang iya mga anghel gintabog halin sa langit. 9Ginhaboy pa gwa ang daku nga dragon! Sia amo anay yadtong una nga man-og, nga gintawag Yawa ukon Satanas, nga nagpatalang sang bug-os nga kalibutan. Ginhulog sia sa duta, upod sang tanan niya nga mga anghel. 10Dayon nabatian ko ang mabaskog nga tingog sa langit nga nagasiling, “Karon nag-abot na ang kaluwasan halin sa Dios! Karon ang Dios nagpahayag sang iya gahom subong Hari! Karon ang iya Cristo nagpahayag sang iya awtoridad! Kay ang manugsumbong sang aton mga kautoran, nga nagtindog sa atubangan sang Dios sa pagsumbong sa ila sa adlaw kag gab-i, ginpagwa sa langit. 11Ang aton mga kautoran nagdaog batok sa iya paagi sa dugo sang Cordero, kag paagi sa kamatuoran nga ila ginbantala. Handa sila sa paghalad sang ila kabuhi kag sa pagpanginmatay. 12Gani, magkalipay kamo, mga langit, kag tanan kamo nga nagapuyo dira! Pero daw ano ka makakulogmat para sa duta kag sa kadagatan! Kay ang Yawa nagpanaog sa inyo, nga nagabalingaso sa kaakig, kay nahibaluan niya nga diutay na lang ang iya tion nga nabilin.” 13Sang matalupangdan sang dragon nga ginhulog sia sa duta, ginlagas niya ang babayi nga nag-anak sang bata nga lalaki. 14Ang babayi ginhatagan sing duha ka pakpak sang daku nga agila, agod nga makalupad sia pakadto sa iya duog sa desierto, sa diin pagatatapon sia sa sulod sang tatlo ka tuig kag tunga, nga indi maano sang man-og. 15Dayon ang man-og nagbuga sing madamo nga tubig nga daw baha pakadto sa babayi, agod anuron sia sini. 16Pero gintabangan sang duta ang babayi. Ginnganga sang duta ang iya baba kag ginsuyop ang tanan nga tubig nga naghalin sa baba sang dragon. 17Naakig pa gid ang dragon sa babayi, kag nagpakig-away sia batok sa nabilin nga mga kaliwat sang babayi, ang tanan nga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag mga matutom sa kamatuoran nga ginpahayag ni Jesus. 18Kag ang dragon nagtindog sa baybayon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\