BUGNA 13

1Dayon may nakita ako nga sapat nga nagbutwa halin sa dagat. May napulo ini ka mga sungay, kag pito ka mga ulo, kag may korona sa tagsa ka sungay, kag may malaut nga ngalan nga nasulat sa iya mga ulo. 2Ang sapat nga nakita ko daw leopardo, nga may mga tiil nga daw iya sang oso, kag may baba nga daw iya sang leon. Ginhatag sang dragon sa sapat ang iya kaugalingon nga gahom, ang iya trono, kag ang iya daku nga awtoridad. 3Ang isa sang mga ulo sang sapat daw ginpatay, pero ang iya pilas nga ikamatay nag-ayo. Ang tanan nga mga tawo sa bug-os nga duta natingala gid kag nagsunod sila sa sapat. 4Tanan sila nagsimba sa dragon, kay ginhatag niya ang iya gahom sa sapat. Nagsimba man sila sa sapat nga nagasiling, “Sin-o bala ang kaangay sa sapat? Sin-o bala ang makapakig-away batok sa iya?” 5Ang sapat gintugotan sa paghambal sang tama kalaut nga mga butang, kag sa paggahom sa sulod sang 42 ka bulan. 6Nagsugod sia sa pagpasipala batok sa Dios, sa iya ngalan, sa duog nga iya ginapuy-an, kag sa tanan nga nagapuyo sa langit. 7Gintugotan sia sa pagpakig-away batok sa mga tumoluo kag sa pagdaog sa ila, kag ginhatagan sia sing gahom sa tagsa ka tribo, pungsod, linggwahe, kag rasa. 8Ang tanan nga mga tawo nga nagapuyo sa duta magasimba sa sapat, yadtong mga tawo nga ang ila mga ngalan wala masulat sa wala pa matuga ang kalibutan sa libro sang kabuhi, nga iya sang Cordero nga ginpatay. 9“Gani, ang may dulonggan magpamati! 10Ang natalana nga pagadakpon, pagadakpon gid. Ang natalana nga pagapatyon sa espada, pagapatyon gid sa espada. Nagakinahanglan ini sang pagbatas kag pagtuo sa bahin sang mga tumoluo.” 11Dayon nakita ko ang isa pa gid ka sapat nga naggwa halin sa duta. May duha ini ka sungay nga daw sungay sang cordero, kag naghambal ini subong sang dragon. 12Gingamit niya ang daku nga gahom sang nahauna nga sapat nga yara sa iya atubangan. Ginpilit niya ang kalibutan kag ang tanan nga nagapuyo sa sini sa pagsimba sa nahauna nga sapat, nga ang iya pilas nga ikamatay nag-ayo. 13Ining ikaduha nga sapat naghimo sing dalagku nga mga milagro. Ginpahulog niya ang kalayo halin sa langit pakadto sa duta, sa atubangan sang tanan nga mga tawo. 14Kag ginpalapaw niya ang mga tawo sa duta paagi sa mga milagro nga gintugot sa iya sa paghimo sa atubangan sang nahauna nga sapat. Ginsingganan sang sapat ang tanan nga mga tawo sa kalibutan sa paghimo sing larawan sa kadungganan sang sapat nga ginpilas sang espada, pero nabuhi pa. 15Ang ikaduha nga sapat gintugotan sa paghuyop sing kabuhi sa larawan sang nahauna nga sapat, agod nga ang larawan makahambal kag makapamatay sang tanan nga indi magsimba sa iya. 16Ginpilit sang sapat ang tanan nga mga tawo, dalagku kag magagmay, manggaranon kag imol, ulipon kag hilway, nga mamarkahan sila sa ila tuo nga kamot kag sa ila agtang. 17Wala sing may makabakal ukon makabaligya, kon wala sia sini nga marka, nga amo ang ngalan sang sapat ukon ang numero sang iya ngalan. 18Nagakinahanglan ini sing kaalam. Ang bisan sin-o nga maalam makabulobanta sang kahulogan sang numero sang sapat, kay ini nagarepresentar sang ngalan sang tawo. Ang numero amo ang 666.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\