BUGNA 14

1Dayon nagtan-aw ako, kag nakita ko ang Cordero nga nagatindog didto sa bukid sang Sion. Upod sa iya amo ang 144,000 ka mga tawo nga may ngalan sang Cordero kag sang iya Amay nga nasulat sa ila mga agtang. 2Kag nakabati ako sing isa ka tingog halin sa langit nga ang gahod sini daw daganas sang isa ka daku nga busay, kag daw matunog nga daguob. Ang tingog nga akon nabatian daw tukar sang mga manug-arpa nga nagakutingkoting sang ila mga arpa. 3Ang 144,000 ka mga tawo nagtindog nga nagaatubang sa trono, sa apat ka buhi nga mga tinuga kag sa mga katigulangan. Nagkanta sila sang bag-o nga ambahanon nga wala sing may makahibalo, kundi sila lamang nga gintubos halin sa duta. 4Sila amo ang mga tawo nga wala magdagta sang ila kaugalingon paagi sa pagpakighilawas sa mga babayi, kay sila mga ulay. Nagasunod sila sa Cordero bisan diin sia magkadto. Gintubos sila gikan sa nabilin nga mga tawo kag sila ang nahauna nga ginhalad sa Dios kag sa Cordero. 5Wala gid sing may makasiling nga nagbutig sila, kag wala gid sila sing kasawayan. 6Dayon nakita ko ang isa pa gid ka anghel nga nagalupad sing mataas sa kahawaan, nga may mensahi nga wala sing katapusan sang Maayong Balita nga ibantala sa tanan nga mga tawo sa duta, sa tagsa ka rasa, tribo, linggwahe, kag pungsod. 7Nagsiling sia sa mabaskog nga tingog, “Kahadluki ninyo ang Dios kag dayawa ang iya pagkagamhanan! Kay nag-abot na ang tion nga iya pagahukman ang tanan nga mga tawo. Simbaha ninyo sia nga nagtuga sang langit, duta, dagat, kag sang mga tuboran sang tubig!” 8Ang ikaduha nga anghel nagsunod sa nahauna nga nagasiling, “Napukan sia! Ang daku nga Babilonia napukan! Ginpainom niya ang tanan nga katawuhan sang maisog nga bino sang iya pagpakighilawas!” 9Ang ikatlo nga anghel nagsunod sa duha nga nahauna kag nagasiling sa mabaskog nga tingog, “Ang bisan sin-o nga nagasimba sa sapat kag sa iya larawan, kag nagabaton sang marka sa iya agtang ukon sa iya kamot, 10magainom sang bino nga amo ang kaakig sang Dios, nga iya gintigis nga wala sing simbog sa kupa sang iya kaakig! Ang tanan nga nagahimo sini pagapaantuson sa kalayo kag asupre sa atubangan sang balaan nga mga anghel kag sang Cordero. 11Ang aso sang kalayo nga nagapaantos sa ila nagatub-ok nga wala sing katubtoban. Wala sing kapahuwayan sa adlaw kag sa gab-i ang mga nagasimba sa sapat kag sa iya larawan, ang bisan sin-o nga may marka sang iya ngalan.” 12Nagakinahanglan ini sing pagbatas sa bahin sang mga tumoluo, nga nagatuman sang mga sugo sang Dios kag mga matutom kay Jesus. 13Dayon nabatian ko ang isa ka tingog halin sa langit nga nagasiling, “Isulat ining masunod: Bulahan ang mga patay nga sugod karon nagakalamatay sa pag-alagad sa Ginoo!” Nagsabat ang Espiritu, “Huo, matuod gid, maagom nila ang kapahuwayan sa ila pagpangabudlay, kay pagadalhon nila ang mga balos sang ila pag-alagad.” 14Dayon nagtan-aw ako, kag may nakita ako nga puti nga panganod, kag sa panganod may nagalingkod nga daw isa ka tawo, nga may korona nga bulawan sa iya ulo, kag may matalom nga garab sa iya kamot. 15Dayon may isa pa gid ka anghel nga naggwa halin sa templo kag nagsinggit sing mabaskog sa nagalingkod sa panganod, “Gamita ang imo garab kag mag-ani, kay ang nagakaigo nga tion nag-abot na. Ang duta alanyon na!” 16Dayon ang nagalingkod sa panganod naghabyog sang iya garab sa duta, kag nagarab ang alanyon sa duta. 17Dayon nakita ko ang isa naman ka anghel nga naggwa sa templo sa langit, kag may matalom man sia nga garab. 18Dayon ang isa pa gid ka anghel nga gintugyanan sang kalayo naggwa sa altar. Nagsinggit sia sing mabaskog sa anghel nga may matalom nga garab, “Gamita ang imo garab, kag gutraba ang mga pinungpong sang ubas sa talamnan sang ubas sa duta, kay ang mga ubas luto na!” 19Gani ginhabyog sang anghel ang iya garab sa duta, gingutrab ang mga pinungpong sang ubas sa balagon, kag ginpanghaboy ini sa pulogaan sang daku nga kaakig sang Dios. 20Ang mga ubas ginpuga sa pulogaan sa gwa sang siyudad, kag ang dugo nagbaha halin sa pulogaan sang ubas sing 300 ka kilometro ang kalawigon, kag mga isa ka dupa ang kadalumon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\