BUGNA 15

1Dayon may nakita ako nga isa naman ka daku kag makatalanhaga nga talan-awon sa langit. May pito ka mga anghel nga may pito ka mga kalalat-an, nga amo ang katapusan nga mga kalalat-an, kay amo ini ang katapusan nga kaakig sang Dios. 2Dayon nakita ko ang daw salaming nga dagat nga may kalayo. Nakita ko man ang mga nagdaog batok sa sapat kag sa iya larawan, kag batok sa sadtong isa nga ang iya ngalan ginhatag paagi sa isa ka numero. Nagatindog sila sa higad sang salaming nga dagat, nga nagauyat sang mga arpa nga ginhatag sang Dios sa ila. 3Nagakanta sila sang ambahanon ni Moises nga alagad sang Dios, kag sang ambahanon sang Cordero: “Ginoo, Dios nga Makagagahom, Daw ano kadaku kag makatilingala Sang imo mga binuhatan! Hari sang tanan Nga mga kapungsoran, Daw ano ka matarong Kag matuod sang imo mga dalanon! 4Sin-o bala ang indi magkahadlok Sa imo, O Ginoo? Sin-o bala ang indi magpahayag Sang imo pagkagamhanan? Ikaw lamang ang balaan. Ang tanan nga mga pungsod Magakari kag magasimba sa imo, Kay ang imo matarong Nga mga binuhatan Makita sang tanan.” 5Sa tapos sini nakita ko ang templo sa langit nga nag-abri, kag sa sulod sini yara ang tolda nga ginapuy-an sang Dios. 6Ang pito ka mga anghel nga may pito ka mga kalalat-an naggwa sa templo. Nagabayu sila sing lino nga matinlo kag nagabadlak kag may wagkos nga bulawan sa ila mga dughan. 7Dayon ang isa sang apat ka buhi nga mga tinuga naghatag sa pito ka mga anghel sing pito ka mga yahong nga bulawan, nga puno sang kaakig sang Dios nga nagakabuhi sa walay katubtoban. 8Ang templo napuno sang aso gikan sa himaya kag gahom sang Dios, kag wala sing may makasulod sa templo tubtob matapos ang pito ka mga kalalat-an nga gindala sang pito ka mga anghel.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\