BUGNA 16

1Dayon nabatian ko ang mabaskog nga tingog halin sa templo nga nagahambal sa pito ka mga anghel: “Lakat kamo kag iula ang pito ka yahong sang kaakig sang Dios sa duta!” 2Ang nahauna nga anghel naglakat kag nag-ula sang iya yahong sa duta. Makangilidlis kag nagangutngot nga mga hubag ang nagtuhaw sa mga tawo nga may marka sang sapat kag sa mga nagsimba sa iya sini larawan. 3Dayon ang ikaduha nga anghel nag-ula sang iya yahong sa dagat. Ang tubig nanginkaangay sang dugo sang patay nga tawo, kag ang tanan nga nagakabuhi sa dagat nagkalamatay. 4Dayon ang ikatlo nga anghel nag-ula sang iya yahong sa mga suba kag mga tuboran sang tubig, kag nahimo ini nga dugo. 5Nabatian ko ang anghel nga gintugyanan sang tubig nga nagasiling, “Matarong gid ikaw sa sining mga paghukom nga imo ginhimo, O Ikaw nga Balaan, nga amo karon kag amo anay! 6Ginpaagay nila ang dugo sang mga tumoluo kag sang mga propeta, gani ginhatagan mo sila sing dugo nga pagaimnon. Ginabaton nila ang nagakabagay gid sa ila!” 7Dayon, nabatian ko ang isa ka tingog halin sa altar nga nagasiling, “Ginoong Dios nga Makagagahom! Matuod kag matarong gid ang imo mga paghukom!” 8Dayon ang ikap-at nga anghel nag-ula sang iya yahong sa adlaw, kag gintugotan ini sa pagsunog sang mga tawo sa kasingkal sang iya sini kainit. 9Nasunog ang mga tawo sang masingkal nga init, kag ila ginpakamalaut ang ngalan sang Dios, nga may gahom sa sining mga kalalat-an. Pero indi sila magbiya sang ila mga sala kag magdayaw sang pagkagamhanan sang Dios. 10Dayon ang ikalima nga anghel nag-ula sang iya yahong sa trono sang sapat. Naglikop dayon ang kadudolman sa bug-os nga ginharian sang sapat, kag ang mga tawo nagkagat sang ila mga dila tungod sang ila kasakit, 11kag ginpakamalaut nila ang Dios sang langit, tungod sang ila mga kasakitan kag mga hubag. Pero wala sila magbiya sang ila malaut nga mga pagginawi. 12Dayon ang ikan-om nga anghel nag-ula sang iya yahong sa daku nga suba sang Eufrates. Nagmala ang suba, sa pag-aman sing alagyan sa mga hari nga magakari gikan sa sidlangan. 13Dayon may nakita ako nga tatlo ka malaut nga mga espiritu, nga daw mga paka, nga nagagwa sa baba sang dragon, sang sapat kag sang di-matuod nga propeta. 14Ini sila mga espiritu sang mga yawa nga nagahimo sing mga milagro. Ining tatlo ka mga espiritu nagakadto sa mga hari sang bug-os nga duta, sa pagtipon sa ila para sa inaway sa daku nga adlaw sang Dios nga Makagagahom. 15“Pamati kamo! Magakari ako subong sang isa ka makawat! Bulahan ang nagapulaw kag nagaamlig sang iya bayu, agod nga indi sia maglakat nga hublas kag magkahuya sa atubangan sang mga tawo!” 16Dayon gintipon sang mga espiritu ang mga hari sa duog nga sa Hebreo ginatawag nga Armagedon. 17Dayon ang ikapito nga anghel nag-ula sang iya yahong sa kahawaan. May mabaskog nga tingog nga nabatian halin sa trono nga yara sa templo, nga nagasiling, “Tapos na!” 18Nagpangilat, nagginahod, nagpanaguob, kag naglinog sing mabaskog. Wala pa gid sing subong sini nga linog halin sang pagtuga sang tawo. Amo ini ang labing mabaskog nga linog sa tanan! 19Ang daku nga siyudad napihak sa tatlo ka bahin, kag ang mga siyudad sang tanan nga kapungsoran nalaglag. Nadumdoman sang Dios ang daku nga Babilonia, kag ginpainom ini sang Dios sang bino sa iya kupa, ang bino sang iya nagabalingaso nga kaakig. 20Ang tanan nga mga isla nagkalawala kag wala na sing bukid nga makita. 21Ang dalagku nga yelo nga nagabug-at sing mga 50 ka kilo nagkalahulog sa mga tawo halin sa langit. Kag ginpakamalaut sang mga tawo ang Dios, tungod sang kalalat-an sang yelo, kay ini nga kalalat-an tama ka makahalalit.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\