BUGNA 17

1Dayon ang isa sang pito ka mga anghel nga may pito ka mga yahong nagkadto sa akon kag nagsiling, “Kari ka kag ipakita ko sa imo kon paano pagasilutan ang bantog nga babayi nga nagabaligya sang iya dungog, inang daku nga siyudad nga ginpatindog malapit sa madamo nga mga suba. 2Ang mga hari sang duta nagpakighilawas sa sining babayi, kag ang tanan nga mga tawo sang kalibutan nagkalahubog sa bino sang iya pagpakighilawas.” 3Gingamhan ako sang Espiritu, kag gindala ako sang anghel sa desierto. Didto nakita ko ang isa ka babayi nga nagasakay sa pula nga sapat nga nasulatan sang malaut nga mga ngalan ang iya bug-os nga lawas. Ang sapat may pito ka mga ulo kag napulo ka mga sungay. 4Ang babayi nagabayu sing granate kag pula, nga napamugtakan sang mga bulawan, malahalon nga mga bato, kag mga perlas. May ginauyatan sia nga kupa nga bulawan nga puno sang malaw-ay kag mahigko nga mga butang nga bunga sang iya pagpakighilawas. 5Sa iya agtang nasulat ang ngalan nga may tinago nga kahulogan nga amo ang masunod: “Ang daku nga Babilonia, iloy sang tanan nga mga babayi nga nagabaligya sang ila dungog, kag mga tawo sang kalibutan nga nagahimo sing kangil-aran sa ila kapareho.” 6Nakita ko nga ang babayi nahubog sang dugo sang mga tumoluo, kag sa mga ginpamatay tungod sang ila pag-unong sa kay Jesus. Daku gid ang akon katingala sang pagkakita ko sa iya. 7Ginpamangkot ako sang anghel, “Ngaa nga natingala ka? Sugiran ta sang tinago nga kahulogan sang babayi kag sang sapat nga iya ginasakyan, ang sapat nga may pito ka mga ulo kag napulo ka mga sungay. 8Ang sapat nga imo nakita buhi sadto anay, pero karon patay na. Manuggowa na ini halin sa kadadalman kag ini pagalaglagon. Ang mga tawo nga nagakabuhi diri sa duta, nga ang ila mga ngalan wala masulat sa libro sang kabuhi sa wala pa matuga ang kalibutan, matingala gid sa ila pagtulok sa sapat. Kay sadto anay buhi ini, pero karon patay na, kag magapahayag pa ini liwat. 9“Nagakinahanglan ini sing kaalam kag paghangop. Ang pito ka mga ulo amo ang pito ka mga bakulod nga ginalingkuran sang babayi. Sila amo man ang pito ka mga hari: 10ang lima sa ila napukan, ang isa nagagahom pa, kag ang isa wala pa makaabot. Kon mag-abot sia, indi man sia magdugay. 11Kag ang sapat nga sadto anay buhi, pero karon patay na, amo ang ikawalo nga hari nga isa sang mga nahauna nga pito ka mga hari, kag ini sia pagalaglagon. 12“Ang napulo ka mga sungay nga imo nakita amo ang napulo ka mga hari nga wala pa makasugod sa paggahom, pero pagahatagan sila sing awtoridad sa paggahom subong mga hari sa sulod sang isa ka oras upod sa sapat. 13Ining napulo ka mga hari may isa lamang ka tinutoyo, kag ginhatag nila ang ila gahom kag awtoridad sa sapat. 14Magapakig-away sila batok sa Cordero, pero ang Cordero kag ang iya matutom nga mga sumolunod nga iya pinili kag tinawag, magadaog sa ila. Kay ang Cordero amo ang Ginoo sang mga ginoo kag ang Hari sang mga hari.” 15Nagsiling man sa akon ang anghel: “Ang mga tubig nga imo nakita diin nagalingkod ang babayi nga nagabaligya sang iya dungog, amo ang mga kapungsoran, mga katawuhan, mga rasa, kag mga linggwahe. 16Ang napulo ka mga sungay nga imo nakita, kag ang sapat, magadumot sa babayi nga nagabaligya sang iya dungog. Pagakuhaon nila ang tanan nga yara sa iya kag bayaan nila sia nga hublas. Pagakaunon nila ang iya unod, kag sunogon nila sia sa kalayo. 17Kay ang Dios nagbutang sing handom sa ila mga tagipusoon sa pagtuman sang iya tinutoyo, sa ila paghilisugot kag pagtugyan sa sapat sang ila gahom sa pagdumala, tubtob matuman ang ginsiling sang Dios. 18“Ang babayi nga imo nakita amo ang daku nga siyudad nga nagagahom sa mga hari sang duta.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\