BUGNA 18

1Sa tapos sini nakita ko naman ang isa ka anghel nga nagakunsad gikan sa langit. May daku sia nga gahom, kag ang iya himaya nagpasanag sang bug-os nga duta. 2Nagsinggit sia sing mabaskog, “Napukan sia! Ang daku nga Babilonia napukan! Karon nanginpuloy-an na sia sang mga yawa kag malaut nga mga espiritu. Ang tanan nga sahi sang mahigko kag makangilil-ad nga mga pispis nagapuyo sa iya. 3Kay ginpainom niya ang tanan nga mga katawuhan sang maisog nga bino sang iya pagpakighilawas. Ang mga hari sang duta nagpakighilawas sa iya, kag ang mga negosyante sang kalibutan nagmanggaranon gikan sa iya wala pugong-pugong nga kailigbon.” 4Dayon nakabati ako sang isa naman ka tingog halin sa langit nga nagasiling: “Gwa kamo, nga tawo ko! Gwa kamo sa iya! Indi kamo magpakigbahin Sa iya mga sala, Indi kamo mag-ambit Sang iya mga silot! 5Kay ang iya mga sala Nagtangkas na tubtob sa langit, Kag ang Dios nagdumdom Sang iya kalautan. 6Himoa man sa iya Ang iya ginhimo sa inyo, Balusi sia sing pilo Sang iya ginhimo. Pun-a ang iya kupa Sang ilimnon nga doble sa kaisog Sang sa ilimnon Nga iya gin-aman para sa inyo. 7Hatagi sia Sing tuman nga pag-antos kag kasubo Nga tumbas sang himaya Kag pagpatuyang Nga ginhatag niya Sa iya kaugalingon. Kay nagsagad sia Siling sa iya kaugalingon: ‘Ako isa ka rayna Nga nagalingkod diri! Indi ako balo, Indi gid ako magkalisod!’ 8Tungod sini magaabot sa iya Ang tanan niya nga mga kalalat-an Sa sulod sang isa ka adlaw: Balatian, kalisod, kag gutom. Kag pagasunogon sia sa kalayo, Kay ang Ginoong Dios Nga nagahukom sa iya gamhanan.” 9Ang mga hari sang duta nga nag-ambit sang iya pagpakighilawas kag pagpatuyang, magahibi kag magatangis tungod sa siyudad, kon makita nila ang aso sang iya pagkasunog. 10Magatindog sila sa malayo, kay hinadlukan sila sang iya pag-antos, kag magasiling sila, “Daw ano ka makakulogmat! Daw ano ka makalulooy ining daku kag gamhanan nga siyudad sang Babilonia! Sa isa lang ka oras nasilutan ka na!” 11Ang mga negosyante sang duta nagahibi man kag nagapanalambiton tungod sa iya, kay wala na sing may nagabakal sang ila mga balaligya. 12Wala na sing may nagabakal sang ila bulawan, pilak, malahalon nga mga bato, kag mga perlas; mga hinero nga lino, granate, seda, kag pula; ang tanan nga sahi sang tumalagsahon nga kahoy, kag ang tanan nga mga butang nga nahimo sa marpil kag sang malahalon nga kahoy, saway, salsalon, kag marmol; 13kanela, panakot, insyenso, mira kag puraw nga insyenso; bino kag lana, arina kag trigo, mga baka kag mga karnero, mga kabayo kag mga karuwahi, mga ulipon kag bisan ang mga kalag sang mga tawo. 14Ang mga negosyante nagasiling sa iya, “Ang tanan nga mga butang nga imo ginahandom nga angkunon nadula kag ang tanan mo nga manggad kag pagpadayaw nawala, kag indi mo sila makita liwat!” 15Ang mga negosyante nga nagmanggaranon sa ila negosyo sa sina nga siyudad, magatindog sa malayo, kay nahadlok sila sang iya pag-antos. Magahibi sila kag magapanalambiton, 16kag magasiling, “Daw ano ka makakulogmat! Daw ano ka makalulooy inang daku nga siyudad! Nagabayu sia anay sang lino kag granate kag pula, kag nagapangalahas sang bulawan, malahalon nga mga bato, kag mga perlas! 17Kag sa isa lang ka oras nadula niya ini tanan nga manggad!” Ang tanan nga mga kapitan sang mga bapor kag mga pasahero, ang mga tripulante kag ang tanan nga ang ila palangitan-an yara sa dagat, nagtindog sa malayo, 18kag nagsinggit sila sing mabaskog sang makita nila ang aso sang iya pagkasunog, “Wala na gid sing isa pa ka siyudad nga subong sang daku nga siyudad!” 19Ginsabwagan nila sing yab-ok ang ila mga ulo, naghinibi sila kag nagpanalambiton nga nagasiling, “Daw ano ka makakulogmat! Daw ano ka makalulooy inang daku nga siyudad! Sia amo ang siyudad sa diin nagmanggaranon gikan sa iya manggad ang tanan nga may mga sakayan nga nagabiyahe sa kadagatan! Kag sa isa lang ka oras nadula niya ang tanan!” 20Magkalipay ka, O langit, tungod sang pagkalaglag sini nga siyudad! Magkalipay kamo, mga tumoluo, mga apostoles kag mga propeta! Kay sia ginhukman sang Dios tungod sang iya ginhimo sa inyo! 21Dayon ang isa ka gamhanan nga anghel nagpulot sing bato nga subong kadaku sang daku nga galingan, kag ginhaboy ini sa dagat nga nagasiling, “Subong sini kabaskog ang pagtagbong sang daku nga siyudad sang Babilonia kag indi na gid ini makita liwat. 22Ang mga tukar sang mga manug-arpa kag mga musikero, mga manugplawta kag mga manugtrumpeta, indi na gid mabatian liwat sa imo! Wala na sing panday sa bisan ano nga bulohaton nga makita liwat sa imo, kag ang gahod sang galingan indi na gid mabatian liwat! 23Wala na gid sing siga sang suga nga makita liwat sa imo, kag ang tingog sang nobya kag nobyo indi na mabatian sa imo. Ang imo mga negosyante amo anay ang labing gamhanan sa bug-os nga kalibutan, kag paagi sa imo pagpangbabaylan ginlimbungan mo ang tanan nga mga tawo sang kalibutan!” 24Ginsilutan ang Babilonia tungod kay ang dugo sang mga propeta kag sang mga tumoluo nasapwan sa siyudad, kag ang dugo sadtong tanan nga ginpamatay diri sa duta.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\