BUGNA 2

1“Sa anghel sang iglesia sa Efeso, isulat ini: “Amo ini ang mensahi gikan sa nagauyat sang pito ka mga bituon sa iya tuo nga kamot, nga nagalakat sa tunga sang pito ka mga kandilerohan nga bulawan. 2Nahibaluan ko ang imo mga binuhatan. Nahibaluan ko kon daw ano ang imo pagpangabudlay, kag kon daw ano ang pagpailob mo. Nahibaluan ko nga indi ka makapabaya sang malain nga mga tawo kag ginatilawan mo ang mga nagapakaapostoles, pero indi sila mga apostoles, kag imo nasapwan nga mga butigon sila. 3Mapainulobon ka, nag-antos ka sang mga kabudlayan tungod sa akon, kag wala ka magkataka. 4Pero amo ini ang nasawayan ko sa imo: wala ka na nagahigugma sa akon subong sang imo paghigugma sa akon sang una. 5Dumdoma kon daw ano kataas sang imo nahulogan! Magbiya ka sa imo mga sala kag himoa ang imo ginhimo sang una. Kon indi ka magbiya sang imo mga sala, kadtuan ko ikaw kag kuhaon ko ang imo kandilerohan sa iya lugar. 6Pero amo ini ang kinaayo sa imo: ginadumtan mo ang ginahimo sang mga Nicolaita subong sang akon pagdumot. 7“Gani, ang may dulonggan, magpamati sa ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia! “Sa mga nagdaog, tugotan ko sa pagkaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi nga nagatubo sa Hardin sang Dios.” 8“Sa anghel sang iglesia sa Smirna, isulat ini: “Amo ini ang mensahi gikan sa iya nga amo ang nahauna kag ang katapusan, nga napatay kag nabuhi liwat. 9Nahibaluan ko ang imo mga pag-antos. Nahibaluan ko nga imol ikaw, pero ang matuod nga manggaranon ka! Nahibaluan ko ang malaut nga mga ginpanghambal batok sa imo sang mga nagpaka-Judio, pero indi sila mga Judio, kundi mga sinakpan ni Satanas! 10Indi ka magkahadlok sa bisan ano nga madali mo na lang pagaantuson. Pamatii ini! Ang iban sa inyo pagatilawan sang Yawa paagi sa pagbilanggo. Ang inyo mga pag-antos magalawig sing napulo ka adlaw. Magmatutom ka sa akon, bisan nagakahulogan ini sang kamatayon, kag pagahatagan ko ikaw sang korona sang kabuhi. 11“Gani, ang may dulonggan, magpamati sa ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia! “Ang mga nagadaog indi mahalitan sang ikaduha nga kamatayon.” 12“Sa anghel sang iglesia sa Pergamo, isulat ini: “Amo ini ang mensahi gikan sa nagauyat sang matalom nga espada nga duha sing sulab. 13Nahibaluan ko kon diin ka nagapuyo, dira ka nagapuyo sa duog sa diin yara ang trono ni Satanas. Mainunongon ka sa akon, kag wala ka magbiya sang imo pagtuo sa akon bisan pa sadtong tion nga si Antipas, ang akon matutom nga saksi, ginpatay dira sa duog diin nagapuyo si Satanas. 14Pero yari ang pila ka mga butang nga nasawayan ko sa imo: may yara dira sa imo nga nagasunod sang mga pagtulon-an ni Balaam, nga nagtudlo kay Balac kon paano masulay ang mga Israelinhon sa pagpakasala paagi sa pagkaon sang mga kalan-on nga ginhalad sa mga diosdios kag sa pagpakighilawas. 15Subong man, may mga tawo dira sa imo nga nagasunod sang mga pagtulon-an sang mga Nicolaita. 16Gani magbiya ka sang imo mga sala! Kon indi ka, kadtuan ko ikaw sa labing madali, kag awayon yadto nga mga tawo sang espada nga nagagwa sa akon baba. 17“Gani, ang may dulonggan, magpamati sa ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia! “Sa mga nagdaog hatagan ko sang mana nga tinago. Hatagan ko man ang kadaisa sa ila sang puti nga bato, nga nasulatan sang bag-o nga ngalan, nga wala sing may nakahibalo, kundi ang nakabaton lamang sini.” 18“Sa anghel sang iglesia sa Tiatira, isulat ini: “Amo ini ang mensahi gikan sa Anak sang Dios, nga ang iya mga mata nagasiga subong sang kalayo kag ang iya mga tiil nagaidlak subong sang ginpahining nga saway. 19Nahibaluan ko ang imo ginahimo. Nahibaluan ko ang imo paghigugma, ang imo katutom, ang imo pag-alagad, kag ang imo pagpailob. Nahibaluan ko nga labi pa ang imo ginahimo karon sang sa imo ginhimo sang una. 20Pero yari ang mga nasawayan ko sa imo: ginapabay-an mo inang babayi nga si Jezebel, nga nagapakapropeta sang Dios. Nagapanudlo sia kag nagapatalang sang akon mga alagad sa pagpakighilawas kag sa pagkaon sang mga kalan-on nga nahalad sa mga diosdios. 21Ginhatagan ko sia sing tion sa pagbiya sang iya mga sala, pero indi sia magbiya sa iya pagpakighilawas. 22Gani, pamasakiton ko sia, sa katre sa diin sia kag ang mga nagapakighilawas sa iya magaantos sing tama gid. Himuon ko ini gilayon kon indi pa sila maghinulsol sang mga kalautan nga ila nahimo upod sa iya. 23Pamatyon ko man ang iya mga sumolunod, agod mahibaluan sang tanan nga mga iglesia nga ako nakahibalo sang mga hunahona kag handom sang mga tawo. Balusan ko ang tagsatagsa sa inyo suno sa inyo mga binuhatan. 24“Pero ang iban sa inyo sa Tiatira wala magsunod sining malaut nga mga pagtudlo. Wala ninyo mahibaloi ang ginatawag sang iban nga ‘indi matungkad nga mga sekrito ni Satanas.’ Nagasiling ako sa inyo nga indi ko na pagdugangan ang inyo mga palas-anon. 25Pero hupti sing malig-on ang yara sa inyo, tubtob sa akon pag-abot. 26-28 Sa mga nagadaog kag nagapadayon sa pagtuman sang akon kabubot-on tubtob sa katapusan, pagahatagan ko sila sing amo man nga gahom nga akon nabaton gikan sa akon Amay sa paggahom sang mga pungsod, sa pagdumala sa ila sa baston nga salsalon kag sa pagdugmok sa ila subong sang mga kolon. Ihatag ko man sa ila ang kabugwason. 29“Gani, ang may dulonggan, magpamati sa ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\