BUGNA 20

1Dayon nakita ko ang anghel nga nagakunsad gikan sa langit nga nagauyat sang yabi sang kadadalman, kag sang kadena nga mabug-at. 2Gindakop niya ang dragon, yadtong una anay nga man-og, nga amo ang Yawa ukon si Satanas, kag gingapos sia sa sulod sang 1,000 ka tuig. 3Ginhulog sia sang anghel sa kadadalman, ginkandaduhan kag ginselyuhan agod nga indi na niya malimbungan ang mga pungsod tubtob matapos ang 1,000 ka tuig. Sa tapos sini pagabuy-an sia sa madali lang nga tion. 4Dayon nakita ko ang mga trono, kag ang mga nagalingkod sa sini. Ginhatagan sila sing gahom sa paghukom. Nakita ko man ang mga kalag sadtong mga ginpamugotan sing ulo tungod sang ila pagbantala sang kamatuoran nga ginpahayag ni Jesus kag sang pulong sang Dios. Wala sila magsimba sa sapat ukon sa larawan sini, ukon magbaton sang marka sang sapat sa ila mga agtang ukon mga kamot. Nabuhi sila kag naggahom subong mga hari upod kay Cristo sa sulod sang 1,000 ka tuig. 5(Ang iban nga mga nagkalamatay wala mabuhi tubtob nga natapos ang 1,000 ka tuig.) Amo ini ang nahauna nga pagkabanhaw. 6Malipayon kag bulahan gid ang mga nasakop sa nahauna nga pagkabanhaw. Ang ikaduha nga kamatayon wala sing gahom sa ila. Manginpari sila sang Dios kag ni Cristo, kag magagahom sila kaupod niya sa sulod sang 1,000 ka tuig. 7Sa tapos ang 1,000 ka tuig, si Satanas pagabuy-an halin sa iya bilangguan, 8kag magagwa sia sa paglimbong sang mga pungsod sa bug-os nga kalibutan, nga amo ang Gog kag Magog. Pagatipunon sila ni Satanas para sa inaway, kag ang ila kadamuon pareho sang mga balas sa baybayon. 9Naglapta sila sa bug-os nga duta kag ginlibutan nila ang kampo sang mga tumoluo kag ang siyudad nga iya ginahigugma. Pero ang Dios nagpadala sing kalayo halin sa langit kag nagsunog sa ila. 10Dayon ang Yawa nga naglimbong sa ila, gintagbong sa linaw sang kalayo kag asupre, sa diin gintagbong na ang sapat kag ang di-matuod nga propeta, kag pagapaantuson sila sa adlaw kag gab-i sa walay katapusan. 11Dayon nakita ko ang isa ka daku kag maputi nga trono kag ang nagalingkod sa sini. Ang langit kag duta nagpalagyo sa iya, kag wala na sila makita. 12Kag nakita ko ang mga patay, dalagku kag magamay, nga nagatindog sa atubangan sang trono. Ang mga libro gin-abrihan kag isa pa gid ka libro ang gin-abrihan, ang libro sang kabuhi. Ginhukman ang mga patay suno sa ila mga binuhatan nga nasulat sa mga libro. 13Dayon ginluad sang dagat ang mga patay nga yara sa iya. Ginbuy-an sang kamatayon kag sang kalibutan sang mga patay ang mga patay nga yara sa ila. Kag ang tanan ginhukman suno sa ila mga binuhatan. 14Dayon ang kamatayon kag ang kalibutan sang mga patay gintagbong sa linaw sang kalayo. (Ining linaw sang kalayo amo ang ikaduha nga kamatayon.) 15Ang bisan sin-o nga ang iya ngalan wala masulat sa libro sang kabuhi gintagbong sa linaw sang kalayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\