BUGNA 21

11hasinto, ang ika- 12ka mga bato, nga nasulatan sang mga ngalan sang 12ka mga apostoles sang Cordero. 12amatista. 21Ang 12 ka mga puwerta mga 12 ka mga perlas. Ang kada puwerta isa ka perlas. Ang kalsada sang siyudad puraw nga bulawan kag matin-aw pareho sang kristal.

1Dayon nakita ko ang bag-o nga langit kag ang bag-o nga duta. Ang nahauna nga langit kag ang nahauna nga duta wala na kag ang dagat nawala. 2Kag nakita ko ang Balaan nga Siyudad, ang bag-o nga Jerusalem, nga nagapanaog halin sa langit gikan sa Dios, nga naaman kag handa na, subong sang isa ka nagatrahe nga nobya nga nagasugata sa iya bana. 3Nabatian ko ang mabaskog nga tingog nga nagahambal halin sa trono, “Karon, ang puloy-an sang Dios yara sa mga tawo! Magapuyo sia upod sa ila, kag sila mangin-iya mga tawo. Ang Dios gid magapakighiupod sa ila, kag sia mangin-ila Dios. 4Pagapahiran niya ang tanan nga mga luha sa ila mga mata. Wala na sing kamatayon, kasubo, paghibi, ukon kasakit. Ang daan nga mga butang wala na.” 5Dayon ang nagalingkod sa trono nagsiling, “Karon, ginabag-o ko ang tanan nga mga butang!” Nagsiling man sia sa akon, “Isulat ini nga mga pulong kay ini matuod kag masaligan.” 6Kag nagsiling pa gid sia, “Natuman na! Ako amo ang Alpha kag ang Omega, ang ginsugoran kag ang katapusan. Ang ginauhaw paimnon ko nga wala sing bayad sa tuboran sang tubig sang kabuhi. 7Ang nagadaog magabaton gikan sa akon sining masunod: ako mangin-iya Dios, kag sia mangin-akon anak. 8Pero ang mga matalaw, ang mga di-matinuohon, ang mga nagahimo sang makangilil-ad nga butang sa ila kapareho, ang mga manugpatay kag mga makihilawason, ang mga manugbabaylan kag ang mga nagasimba sa mga diosdios, kag ang tanan nga mga butigon—ang duog para sa ila amo ang linaw sang nagadabdab nga kalayo kag asupre nga amo ang ikaduha nga kamatayon.” 9Ang isa sang pito ka mga anghel nga may pito ka mga yahong nga puno sang pito ka katapusan nga mga kalalat-an nagpalapit sa akon kag nagsiling, “Kari ka, kag ipakita ko sa imo ang Nobya, ang asawa sang Cordero.” 10Gingamhan ako sang Espiritu, kag gindala ako sang anghel sa putokputokan sang mataas kaayo nga bukid. Ginpakita niya sa akon ang Jerusalem, ang Balaan nga Siyudad, nga nagapanaog halin sa langit gikan sa Dios, 11nga nagabanaag sang himaya sang Dios. Ang siyudad nagabanaag subong sang malahalon nga bato, kaangay sang haspe, nga matin-aw subong sang kristal. 12Ginalibutan ini sang daku kag mataas nga pader, nga may 12 ka mga puwerta, kag ginabantayan sang 12 ka mga anghel. Sa mga puwerta nasulat ang mga ngalan sang 12 ka mga tribo sang Israel. 13May tatlo ka mga puwerta sa tagsa ka kilid: tatlo sa sidlangan, tatlo sa nabagatnan, tatlo sa aminhan, kag tatlo sa nakatundan. 14Ang pader sang siyudad napasad sa 12 ka mga bato, nga nasulatan sang mga ngalan sang 12 ka mga apostoles sang Cordero. 15Ang anghel nga naghambal sa akon may inugtakos nga baston nga bulawan sa pagtakos sang siyudad, sang iya mga puwerta, kag sang iya mga pader. 16Ang siyudad kuwadrado, pareho ang kalabaon kag ang kasangkaron. Gintakos sang anghel ang siyudad sang iya inugtakos. Ang kalabaon sini 2,200 ka kilometro, kag pareho man sini ang iya kasangkaron kag ang kataason. 17Gintakos man sang anghel ang pader, kag ang kataason sini 64 ka metro, suno sa kinaandan nga takos nga gingamit niya. 18Ang pader haspe, kag ang siyudad puraw nga bulawan nga pareho katin-aw sang kristal. 19Ang sadsaran nga mga bato sang pader sang siyudad napugtakan sang tanan nga sahi sang malahalon nga mga bato. Ang nahauna nga sadsaran nga bato haspe, ang ikaduha sapiro, ang ikatlo kalsedonia, ang ikap-at esmeralda, 20ang ikalima sardonika, ang ikan-om kornalina, ang ikapito krisolito, ang ikawalo berilo, ang ikasiyam topasio, ang ikanapulo krisopraso, ang ika-11 hasinto, ang ika-12 amatista. 21Ang 12 ka mga puwerta mga 12 ka mga perlas. Ang kada puwerta isa ka perlas. Ang kalsada sang siyudad puraw nga bulawan kag matin-aw pareho sang kristal. 22Wala ako sing nakita nga templo sa siyudad, kay ang iya templo amo ang Ginoong Dios, ang Makagagahom, kag ang Cordero. 23Ang siyudad wala na kinahanglan nga silakan pa sang adlaw kag bulan, kay ang himaya sang Dios nagasilak sa iya, kag ang Cordero amo ang iya suga. 24Ang mga katawuhan sang kalibutan magalakat sa iya kapawa, kag ang mga hari sang duta magadala sang ila manggad sa iya. 25Ang mga puwerta sang siyudad bukas sa bilog nga adlaw. Indi na gid ini pagsirahan, kay wala sing gab-i didto. 26Ang himaya kag manggad sang mga kapungsoran pagadalhon sa sini nga siyudad. 27Pero wala sing bisan ano nga may dagta ukon nagahimo sing makahuloya nga butang ukon nagabinutig nga makasulod sa siyudad. Ang makasulod sa siyudad amo lamang ang mga tawo nga ang ila mga ngalan nasulat sa libro sang kabuhi nga iya sang Cordero.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\