BUGNA 22

1Ginpakita man sa akon sang anghel ang suba sang tubig sang kabuhi nga nagaigpat-igpat kaangay sang kristal nga nagagikan sa trono sang Dios, kag sang Cordero, 2kag nagailig sa tunga sang kalsada sang siyudad. Sa pihak kag pihak nga pangpang sang suba may kahoy sang kabuhi nga nagapamunga sing 12 ka beses sa sulod sang isa ka tuig, makaisa kada bulan. Ang iya mga dahon bulong para sa mga pungsod. 3Wala sing bisan ano nga ginpakamalaut sang Dios nga makita sa sini nga siyudad. Ang trono sang Dios kag sang Cordero mangindidto sa sini nga siyudad, kag ang iya mga alagad magasimba sa iya. 4Makita nila ang iya guya, kag ang iya ngalan pagaisulat sa ila mga agtang. 5Wala na sing gab-i, kag wala na sila sing kinahanglan sang mga suga ukon sang kapawa sang adlaw, kay ang Ginoong Dios mangin-ila kapawa, kag magagahom sila subong mga hari sa walay katapusan. 6Dayon ang anghel nagsiling sa akon, “Ini nga mga pulong matuod kag masaligan. Ang Ginoong Dios, nga naghatag sang iya Espiritu sa mga propeta, nagpadala sang iya anghel sa pagpahibalo sa iya mga alagad, kon ano ang dapat mahanabo sa labing madali.” 7Si Jesus nagasiling, “Pamati kamo! Makari ako sa labing madali! Bulahan ang mga nagatuman sang mga pulong nga gintagna sa sini nga libro!” 8Ako, si Juan, nakabati kag nakakita sini tanan nga mga butang. Kag sa tapos ko ini mabatian kag makita, nagluhod ako sa tiilan sang anghel nga nagpakita sa akon sini nga mga butang, sa pagsimba sa iya. 9Pero nagsiling sia sa akon, “Indi paghimoa ina! Ako isa man ka alagad subong sa imo, kag sang imo mga kautoran nga mga propeta, kag sang tanan nga nagatuman sang mga pulong sa sini nga libro. Simbaha ang Dios!” 10Kag nagsiling sia sa akon, “Indi pagtagoa ang mga ginatagna sa sini nga libro, kay madali na lang ang tion nga ini tanan mahanabo. 11Ang mga malaut magahimo sa gihapon sing mga kalautan, kag ang mga mahigko magahimo sa gihapon sing mga kahigkuan. Ang mga matarong magahimo sa gihapon sing matarong, kag ang mga balaan magapadayon sa pagkabalaan.” 12Si Jesus nagasiling, “Pamati kamo! Makari ako sa labing madali! Magadala ako sang akon mga balos nga ihatag sa tagsatagsa suno sa iya binuhatan. 13Ako amo ang Alpha kag ang Omega, ang nahauna kag ang naulihi, ang ginsugoran kag ang katapusan.” 14Bulahan ang mga nagalaba sing matinlo sang ila mga bayu nga malaba, agod may kinamatarong sila sa pagkaon sang bunga sang kahoy sang kabuhi, kag sa pagsulod sa mga puwerta pakadto sa siyudad. 15Pero ang mga nagahimo sang makangilil-ad nga mga butang sa ila kapareho, ang mga manugbabaylan, ang mga makihilawason, ang mga manugpatay, ang mga nagasimba sa mga diosdios, kag ang mga butigon sa pulong kag sa buhat indi makasulod sa siyudad. 16“Ako, si Jesus, nagpadala sang akon anghel sa pagbantala sini nga mga butang sa inyo nga yara sa mga iglesia. Ako ang ginhalinan kag kaliwat sang panimalay ni David; ako amo ang masanag nga kabugwason.” 17Ang Espiritu kag ang Nobya nagasiling, “Kari!” Ang tagsatagsa nga nagapamati sini dapat man magsiling, “Kari!” Kari, ang bisan sin-o nga ginauhaw. Batuna ang tubig sang kabuhi nga wala sing bayad, ang bisan sin-o nga luyag sini. 18Ako, si Juan, nagapaandam gid sa tagsatagsa nga nagapamati sa mga tagna sa sini nga libro. Ang magdugang sini nga tagna, pagaidugang sang Dios sa iya silot ang mga kalalat-an nga nasulat sa sini nga libro. 19Kag ang magbuhin sang mga tagna sa sini nga libro, pagakuhaon sang Dios sa iya ang iya bahin sa bunga sang kahoy sang kabuhi, kag ang iya bahin sa Balaan nga Siyudad, nga nasulat sa sini nga libro. 20Ang nagasaksi sini tanan, nagasiling, “Matuod gid! Makari ako sa labing madali!” Kabay pa. Magkari ka, Ginoong Jesus! 21Kabay nga ang grasya ni Ginoong Jesus manginyara sa inyo tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\