BUGNA 3

1“Sa anghel sang iglesia sa Sardis, isulat ini: “Amo ini ang mensahi gikan sa iya nga may pito ka espiritu sang Dios kag may pito ka mga bituon. Nahibaluan ko kon ano ang imo ginahimo. Nahibaluan ko nga nabantugan ka nga buhi, bisan nga ikaw patay! 2Gani, magmata ka, kag palig-una ang nabilin pa sa imo, sa wala pa ini mapatay sing bug-os. Kay nasapwan ko nga ang imo mga binuhatan indi pa himpit sa atubangan sang akon Dios. 3Gani, dumdoma kon ano ang gintudlo sa imo kag kon paano mo ini nabatian. Tumana ini, kag bayai ang imo mga sala. Kon indi ka magmata, kadtuan ko ikaw subong sang isa ka makawat, kag indi ka makahibalo kon san-o ako maabot. 4Pero ang pila sa inyo dira sa Sardis wala magmansa sang inyo nga mga bayu. Magalakat kamo upod sa akon, nga may bayu nga puti, kay takos kamo sa paghimo sini. 5Ang mga nagadaog pabayuan sing puti nga kaangay sini kag indi ko pagpanason ang ila mga ngalan sa libro sang kabuhi. Ipakilala ko sa atubangan sang akon Amay kag sa iya mga anghel nga akon sila. 6“Gani, ang may dulonggan, magpamati sa ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia!” 7“Sa anghel sang iglesia sa Filadelfia, isulat ini: “Amo ini ang mensahi gikan sa iya nga balaan kag matuod, nga nagauyat sang yabi nga iya ni David, nga nagaabri agod wala na sing may makasira, nga nagasira agod wala na sing may makaabri. 8Nahibaluan ko kon ano ang imo ginahimo. Nahibaluan ko nga may diutay ka nga gahom, wala sapayan sini nagtuman ka sang akon pagtulon-an kag nagmatutom ka sa akon. May gin-abrihan ako nga puwertahan sa atubangan mo, nga wala sing may makasira. 9Pamatii ini! Kon nahanungod sadtong grupo nga iya ni Satanas, yadtong mga butigon nga nagapaka-Judio, pero indi sila mga Judio, pakarion ko sila sa imo atubangan kag paludhon ko sila sa imo tiilan. Paagi sini mahibaluan nila nga ginahigugma ko ikaw. 10Tungod kay nagtuman ka sa akon sugo nga magpailob, pagaapinan ko ikaw kag hilwayon sa mga kalalat-an nga magaabot sa bug-os nga kalibutan sa pagtilaw sang tanan nga mga tawo sa duta. 11Magaabot ako sa labing madali. Hupti ang yara sa imo agod nga wala sing may mag-agaw sang padya nga imo nadaog. 12Ang nagadaog himuon ko nga haligi sa templo sang akon Dios, kag indi na gid sia maghalin didto. Isulat ko sa iya ang ngalan sang akon Dios, kag ang ngalan sang siyudad sang akon Dios, ang bag-o nga Jerusalem nga magapanaog halin sa langit gikan sa akon Dios. Isulat ko man sa iya ang akon bag-o nga ngalan. 13“Gani, ang may dulonggan, magpamati sa ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia!” 14“Sa anghel sang iglesia sa Laodicea, isulat ini: “Amo ini ang mensahi gikan sa iya nga ginatawag Amen, ang matutom kag matuod nga saksi, ang ginhalinan sang tanan nga gintuga sang Dios. 15Nahibaluan ko ang imo mga binuhatan. Nahibaluan ko nga indi ikaw mabugnaw ukon mainit. Luyag ko kuntani nga mabugnaw ka ukon mainit! 16Pero tungod kay maalabaab ka lang, indi mainit kag indi man mabugnaw, akon ikaw ibuga! 17Nagasiling ka, ‘Manggaranon ako kag may madamo nga mga pagkabutang. Wala sing nakulang sa akon.’ Pero wala ka makahibalo kon daw ano ikaw ka makalulooy kag kailo! Imol ka, wala sing bayu kag bulag. 18Gani, nagalaygay ako sa imo sa pagbakal sa akon sing puraw nga bulawan agod nga magmanggaranon ka. Magbakal ka man sing puti nga bayu nga imo isuksok kag itabon sa imo makahuloya nga pagkahublas. Magbakal ka man sing bulong para sa imo mga mata, agod makakita ka. 19Ginasabdong ko kag ginasilutan ang tanan nga akon ginahigugma. Gani, magmapisan ka, kag magbiya sa imo mga sala. 20Pamati ka! Nagatindog ako sa puwertahan kag nagapanuktok. Kon may makabati sang akon tingog kag mag-abri sang puwertahan, magasulod ako sa iya balay, kag magakaon upod sa iya, kag sia magakaon upod sa akon. 21Ang mga nagadaog papungkoon ko sa akon luyo sa trono, subong nga ako nagdaog, kag karon nagalingkod sa luyo sang Amay sa iya trono. 22“Gani, ang may dulonggan, magpamati sa ginasiling sang Espiritu sa mga iglesia!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\