BUGNA 4

1Sa tapos sini, may nakita ako nga isa pa gid ka palanan-awon, kag may nakita ako nga isa ka puwertahan nga naabrihan sa langit. Kag ang tingog nga daw tunog sang trumpeta nga akon man anay nabatian nga naghambal sa akon, nagsiling, “Saka ka diri kag ipakita ko sa imo ang tanan nga mahanabo sa tapos sini.” 2Sa gilayon gingamhan ako sang Espiritu. Didto sa langit may trono, kag sa sini nga trono may nagalingkod. 3Ang iya guya nagabadlak subong sang malahalon nga mga bato nga kaangay sang haspe kag kornalina, kag sa palibot sang trono may balangaw nga ang iya kolor esmeralda. 4Sa palibot sang trono, may 24 pa gid ka mga trono, nga ginalingkuran sang 24 ka mga katigulangan, nga nagabayu sing puti, kag may mga korona nga bulawan. 5Gikan sa trono, may nagakirab nga kilat, ginahod, kag dinaguob. May pito ka mga sulo nga nasindihan, nga nagasiga sa atubangan sang trono. Ini sila amo ang pito ka mga espiritu sang Dios. 6Sa atubangan sang trono, may yara nga daw salaming nga dagat nga matin-aw subong sang kristal. Sa palibot sang trono, sa tagsa ka kilid, may apat ka buhi nga mga tinuga nga daw pulos lang mga mata sa atubangan kag sa likod. 7Ang nahauna nga tinuga nga buhi daw leon, ang ikaduha daw tinday nga baka, ang ikatlo daw tawo ang iya guya, kag ang ikap-at daw agila nga nagalupad. 8Ang kadaisa sining apat ka mga tinuga nga buhi may anom ka mga pakpak, kag daw pulos lang sila mga mata, sa gwa kag sa sulod. Sa adlaw kag gab-i wala sila nagauntat sa pagkanta nga nagasiling: “Balaan, balaan, balaan, Ang Ginoong Dios nga Makagagahom, Nga amo anay, amo karon, Kag amo ang magakari.” 9Kon ang apat ka buhi nga mga tinuga magkanta sa paghimaya, sa pagpadungog, kag sa pagpasalamat sa nagalingkod sa trono, nga nagakabuhi sa wala sing katapusan, 10ang 24 ka mga katigulangan nagaluhod sa atubangan sang nagalingkod sa trono, kag nagasimba sa iya nga nagakabuhi sa wala sing katapusan. Ginabutang nila ang ila mga korona sa atubangan sang trono, kag nagasiling: 11“O Ginoo kag Dios namon! Takos ikaw sa pagbaton Sang himaya, kadungganan, kag gahom. Kay gintuga mo Ang tanan nga mga butang, Kag sa imo kabubot-on Gintuga mo sila Kag ginhatagan sing kabuhi.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\