BUGNA 5

1May nakita ako nga linukot nga tulon-an sa tuo nga kamot sang isa nga nagalingkod sa trono. Nasulatan ini sa gwa kag sa sulod, kag napitlan sang pito ka mga selyo. 2Kag may nakita ako nga isa ka gamhanan nga anghel nga nagpahibalo sa mabaskog nga tingog, “Sin-o bala ang takos sa paghukas sang mga selyo kag sa paghumlad sang linukot nga tulon-an?” 3Pero wala gid sing isa sa langit, ukon sa duta, ukon sa idalom sang duta, nga makasarang sa paghumlad sang linukot nga tulon-an kag sa pagtan-aw sang sulod sini. 4Naghilibion gid ako, kay wala gid sing isa nga takos sa paghumlad sang tulon-an, kag sa pagtan-aw sang sulod sini. 5Dayon ang isa sang mga katigulangan nagsiling sa akon, “Indi ka maghibi. Tan-awa! Ang Leon gikan sa tribo ni Juda, ang daku nga kaliwat ni David, nagdaog kag sarang makahukas sang pito ka mga selyo kag makahumlad sang linukot nga tulon-an.” 6Dayon nakita ko ang isa ka Cordero nga nagatindog sa tunga sang trono, nga ginalibutan sang apat ka buhi nga mga tinuga kag sang mga katigulangan. Ang Cordero daw gin-ihaw. May pito ini ka mga sungay kag pito ka mga mata, nga amo ang pito ka mga espiritu sang Dios nga ginpadala sa bug-os nga kalibutan. 7Nagpalapit ang Cordero kag iya ginkuha ang linukot nga tulon-an sa tuo nga kamot sang nagalingkod sa trono. 8Samtang ginahimo niya ini, ang apat ka buhi nga mga tinuga kag ang 24 ka mga katigulangan nagluhod sa atubangan sang Cordero. Ang kadaisa sa ila may arpa, kag may yahong nga bulawan nga puno sang insyenso, nga amo ang mga pangamuyo sang mga tumoluo. 9Nagkanta sila sing isa ka bag-o nga ambahanon: “Takos ikaw sa pagkuha Sang linukot nga tulon-an Kag sa paghukas sang iya mga selyo. Kay ginpatay ka, Kag tungod sang imo kamatayon Ginbakal mo Ang mga tawo para sa Dios, Gikan sa tagsa ka tribo, Linggwahe, kapungsoran, kag rasa. 10Ginhimo mo sila Nga isa ka ginharian sang mga pari Sa pag-alagad sa aton Dios, Kag sila magagahom sa duta.” 11Nagtan-aw ako liwat, kag nabatian ko ang mga anghel, nga linibo kag minilyon sila tanan. Ang mga anghel, ang apat ka buhi nga mga tinuga, kag ang mga katigulangan, nagtindog sa palibot sang trono, 12kag nagkanta sing mabaskog: “Ang Cordero nga gin-ihaw Takos sa pagbaton sang gahom, Manggad, kaalam, kag kusog, Kadungganan, himaya kag pagdayaw!” 13Kag nabatian ko ang tagsa ka tinuga sa langit, sa duta, sa idalom sang duta, sa dagat—ang tanan nga yara sa ila—nga nagakanta: “Sa iya nga nagalingkod sa trono, Kag sa Cordero, Ang pagdayaw kag kadungganan, Himaya kag gahom, Sa walay katubtoban!” 14Ang apat ka buhi nga mga tinuga nagsabat, “Kabay pa!” Kag ang mga katigulangan nagluhod kag nagsimba.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\