BUGNA 6

1Dayon nakita ko ang Cordero nga nagahukas sang nahauna sang pito ka mga selyo, kag nabatian ko ang isa sang apat ka buhi nga mga tinuga nga nagahambal sa tingog nga daw daguob, “Kari!” 2Nagtan-aw ako kag nakita ko ang isa ka kabayo nga puti. Ang nagasakay sini nagauyat sang pana, kag ginhatagan sia sing isa ka korona. Naglakat sia subong isa ka mandadaog sa pagpangdaog. 3Dayon ginhukas sang Cordero ang ikaduha nga selyo, kag nabatian ko ang ikaduha nga buhi nga tinuga nga nagasiling, “Kari!” 4May isa pa gid ka kabayo nga pula nga naggwa. Ang nagasakay sini ginhatagan sing gahom sa pagdala sang gira sa duta agod ang mga tawo magpinatyanay. Ginhatagan sia sing isa ka daku nga espada. 5Dayon ginhukas sang Cordero ang ikatlo nga selyo, kag nabatian ko ang ikatlo nga buhi nga tinuga nga nagasiling, “Kari!” Nagtan-aw ako, kag nakita ko ang isa ka itom nga kabayo. Ang nagasakay sini may ginauyatan nga timbangan sa iya kamot. 6Nabatian ko ang daw tingog nga nagagikan sa apat ka buhi nga mga tinuga. Nagsiling ini, “Ang isa ka salmunan nga trigo para sa isa ka adlaw nga suhol, kag tatlo ka salmunan nga sebada para sa isa ka adlaw nga suhol. Pero indi pagpiyerdiha ang lana sang olivo kag ang bino!” 7Dayon ginhukas sang Cordero ang ikap-at nga selyo, kag nabatian ko ang ikap-at nga buhi nga tinuga nga nagasiling, “Kari!” 8Nagtan-aw ako, kag nakita ko ang isa ka kabayo nga malapsi. Ang nagasakay sini ginahingalanan nga Kamatayon, kag ang Hades nagasunod sa likod gid niya. Ginhatagan sila sing gahom sa pagpamatay sang isa sa apat ka bahin sang mga tawo sang duta paagi sa gira, sa tiggulotom, sa mga balatian, kag sa mapintas nga mga kasapatan sang duta. 9Dayon ginhukas sang Cordero ang ikalima nga selyo. Nakita ko sa idalom sang altar ang mga kalag sadtong mga ginpamatay tungod sang ila pagwali sang pulong sang Dios, kag nagmatutom sa ila pagpanaksi. 10Nagsinggit sila sing mabaskog, “Ginoo nga Makagagahom, balaan kag matuod! San-o pa bala nimo hukman ang mga tawo sang duta, kag silutan tungod sang ila pagpamatay sa amon?” 11Ang kadaisa sa ila ginhatagan sing malaba nga bayu nga puti, kag ginsingganan sila nga magpahuway sa malip-ot nga tion tubtob malambot ang kadamuon sang ila kapareho nga mga alagad kag mga kautoran nga pagapamatyon subong man sang pagpamatay sa ila. 12Kag nakita ko ang paghukas sang Cordero sang ikan-om nga selyo. Naglinog dayon sing mabaskog kag nag-itom ang adlaw pareho sang panapton nga itom, kag ang bulan nagpula subong sang dugo. 13Nagkalahulog sa duta ang mga bituon sa langit, subong sang hilaw nga mga higos nga nagakadagdag sa higera, kon huyopon ini sang mabaskog nga hangin. 14Ang langit nadula subong sang paglukot sang tulon-an, kag ang tagsa ka bukid kag isla ginpanghalin gikan sa ila lugar. 15Dayon ang mga hari sang duta, ang mga manugdumala kag ang mga pangulo sang mga hangaway, ang mga manggaranon kag ang mga gamhanan, kag ang tanan nga mga tawo nga hilway ukon ulipon, nagpanago sa mga kuweba, kag sa idalom sang dalagku nga mga bato sa mga bukid. 16Nagpanawag sila sa mga bukid kag sa mga bato nga nagasiling, “Tumbahi kag lipdi kami sa mga mata sang isa nga nagalingkod sa trono, kag sa kaakig sang Cordero! 17Kay ang daku nga adlaw sang ila pagtimalos yari na, kag sin-o bala ang makabatas sini?”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\