BUGNA 7

1Sa tapos sini nakita ko ang apat ka mga anghel nga nagatindog sa apat ka mga pamusod sang duta, nga nagapugong sang apat ka mga hangin sang duta, agod nga wala sing hangin nga maghuyop sa duta, ukon sa dagat ukon sa bisan ano nga kahoy. 2Kag nakita ko ang isa pa ka anghel nga nagakari gikan sa sidlangan nga may selyo sang Dios nga buhi. Gintawag niya sa mabaskog nga tingog ang apat ka mga anghel nga ginhatagan sang Dios sing gahom sa paghalit sang duta kag sang dagat. 3Ang anghel nagsiling, “Indi paghaliti ang duta, ukon ang dagat ukon ang mga kahoy, tubtob nga mamarkahan namon sang selyo ang mga agtang sang mga alagad sang aton Dios.” 4Kag ginsugiran ako sang kadamuon sadtong ginpangmarkahan sang selyo sang Dios sa ila mga agtang. Ang ila kadamuon, 144,000, halin sa tanan nga mga tribo sang Israel. 5May 12,000 gikan sa tribo ni Juda nga ginmarkahan sang selyo; 12,000 gikan sa tribo ni Ruben; 12,000 gikan sa tribo ni Gad; 612,000 gikan sa tribo ni Aser; 12,000 gikan sa tribo ni Neftali; 12,000 gikan sa tribo ni Manases; 712,000 gikan sa tribo ni Simeon; 12,000 gikan sa tribo ni Levi; 12,000 gikan sa tribo ni Isacar; 812,000 gikan sa tribo ni Zabulon; 12,000 gikan sa tribo ni Jose; kag 12,000 gikan sa tribo ni Benjamin. 9Sa tapos sini nagtan-aw ako, kag may madamo nga mga tawo, nga wala sing isa nga sarang makaisip sa ila. Nagikan sila sa tagsa ka rasa, tribo, pungsod, kag linggwahe, kag nagtindog sila sa atubangan sang trono kag sang Cordero. Nagabayu sila sing puti kag malaba, kag may mga palma sila nga ginauyatan. 10Nagsinggit sila sing mabaskog, “Ang amon kaluwasan nagagikan sa amon Dios, nga nagalingkod sa trono, kag gikan sa Cordero!” 11Ang tanan nga mga anghel nagtindog sa palibot sang trono, sang mga katigulangan kag sang apat ka buhi nga mga tinuga. Dayon nagluhod sila sa atubangan sang trono, kag nagsimba sa Dios, 12nga nagasiling, “Kabay pa! Ang pagdayaw, ang himaya, ang kaalam, ang mga pagpasalamat, ang kadungganan, ang gahom, kag ang kusog iya sang aton Dios sa walay katapusan! Kabay pa!” 13Ang isa sang mga katigulangan nagpamangkot sa akon, “Sin-o ina nga mga tawo nga nagabayu sing puti, kag diin bala sila maghalin?” 14Nagsabat ako, “Tiyoy, wala ako makahibalo. Ikaw ang nakahibalo.” Nagsiling sia sa akon, “Amo ini ang mga tawo nga nakaluwas sa daku nga paghingabot. Ginlabhan nila ang ila mga bayu kag ginpaputi nila sa dugo sang Cordero. 15Gani nagatindog sila sa atubangan sang trono sang Dios kag nagaalagad sa iya sa adlaw kag sa gab-i sa iya templo. Ang nagalingkod sa trono magaapin sa ila sang iya presensya. 16Indi na gid sila paggutomon ukon pag-uhawon. Indi na sila masunog sang adlaw ukon sang kasingkal sang init. 17Kay ang Cordero, nga yara sa tunga sang trono, amo ang ila manugbantay, kag magatuytoy sa ila sa mga tuboran sang tubig nga buhi, kag ang Dios magapahid sang tagsa ka tulo sang luha sa ila mga mata.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\