BUGNA 8

1Sang paghukas sang Cordero sang ikapito nga selyo, naghari ang kalinong sa langit sa sulod sang tunga sa oras. 2Dayon nakita ko ang pito ka mga anghel nga nagatindog sa atubangan sang Dios. Ginhatagan sila sing pito ka mga trumpeta. 3Nag-abot ang isa ka anghel nga may bulawan nga sulodlan sang insyenso, kag nagtindog sa atubangan sang altar. Ginhatagan sia sing madamo nga insyenso nga idugang sa mga pangamuyo sang tanan nga mga tumoluo kag ihalad sa altar nga bulawan nga yara sa atubangan sang trono. 4Ang aso sang sinunog nga insyenso nagtub-ok gikan sa mga kamot sang anghel nga nagatindog sa atubangan sang Dios, upod ang mga pangamuyo sang mga tumoluo. 5Dayon ginkuha sang anghel ang insensaryo, kag ginpuno niya ini sing kalayo halin sa altar kag ginhaboy ini sa duta. Gilayon nagdaguob, nagginahod, nagpangilat, kag naglinog. 6Dayon ang pito ka mga anghel nga may pito ka mga trumpeta naghanda sa pagpatunog sini. 7Ang nahauna nga anghel nagpatunog sang iya trumpeta. Nag-ulan dayon sa duta sing yelo kag kalayo nga nasimbugan sing dugo. Ang ikatlo nga bahin sang duta, ang ikatlo nga bahin sang mga kahoy, kag ang tanan nga hilamon nasunog. 8Dayon ang ikaduha nga anghel nagpatunog sang iya trumpeta. May gintagbong sa dagat nga daw isa ka daku nga bukid nga nagadabadaba. Nahimo nga dugo ang ikatlo nga bahin sang dagat, 9kag ang ikatlo nga bahin sang tanan nga buhi nga mga tinuga sa dagat nagkalamatay, kag ang ikatlo nga bahin sang tanan nga mga bapor nalaglag. 10Dayon ang ikatlo nga anghel nagpatunog sang iya trumpeta. Nahulog gikan sa langit ang daku nga bituon nga nagadabdab nga daw sulo, kag nagtupa ini sa ikatlo nga bahin sang mga suba, kag sa mga tuboran sang tubig. 11(Ang ngalan sang bituon amo ang Kapait.) Ang ikatlo nga bahin sang mga tubig nagpait, kag madamo nga mga tawo ang nagkalamatay sa ila pag-inom sang tubig kay nagpait ini. 12Dayon ang ikap-at nga anghel nagpatunog sang iya trumpeta. Naigo ang ikatlo nga bahin sang adlaw, ang ikatlo nga bahin sang bulan, kag ang ikatlo nga bahin sang mga bituon, sa bagay nga ang ikatlo nga bahin sang ila kasanag nadula. Wala na sing kapawa sa ikatlo nga bahin sang adlaw kag sa ikatlo man nga bahin sang gab-i. 13Dayon nagtan-aw ako, kag nabatian ko ang isa ka agila nga nagalupad sing mataas sa kahawaan kag nagasinggit sa mabaskog nga tingog, “O makakulogmat! makakulogmat! Daw ano ka makakulogmat para sa tanan nga nagapuyo sa duta kon magpatunog ang tatlo pa gid ka mga anghel sang ila mga trumpeta!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\