BUGNA 9

1Dayon ang ikalima nga anghel nagpatunog sang iya trumpeta. Nakita ko ang isa ka bituon nga nahulog sa duta halin sa langit. Ginhatagan ini sang yabi sang kadadalman. 2Gin-abrihan sang bituon ang kadadalman, kag nagtub-ok ang aso subong sang aso nga nagahalin sa daku nga hurnohan. Ang silak sang adlaw kag ang kahawaan ginpadulom sang aso nga naghalin sa kadadalman. 3Gikan sa aso naggulowa ang mga apan kag naghugpa sa duta, kag ginhatagan sila sing gahom subong sang iya sang mga iwiiwi. 4Ginsingganan sila nga indi nila paghalitan ang mga hilamon, ukon ang mga kahoy, ukon ang iban nga mga tanom. Ang ila lamang sarang mahalitan amo ang mga tawo nga wala sing marka sang selyo sang Dios sa ila mga agtang. 5Ang mga apan wala gintugoti sa pagpamatay sini nga mga tawo, kundi sa pagpaantos lamang sa ila sa sulod sang lima ka bulan. Ang kasakit sang pagpaantos sa ila subong sang kasakit sang kutot sang iwiiwi. 6Sa sulod sang lima ka bulan, yadtong mga tawo magapangita sang kamatayon, pero indi nila ini makita. Luyag sila nga mapatay, pero ang kamatayon magapahilayo sa ila. 7Ang mga apan daw mga kabayo nga nahanda sa inaway. Sa ila ulo daw may korona nga bulawan, kag ang ila guya daw guya sang tawo. 8Ang ila buhok daw buhok sang babayi, ang ila mga ngipon daw mga ngipon sang leon. 9Ang ila mga dughan natabunan sang daw mga panaming nga salsalon, kag ang huni sang ila mga pakpak daw hagunos sang madamo nga mga karuwahi nga ginaguyod sang mga kabayo pakadto sa inaway. 10May mga ikog sila kag inugkutot subong sang iwiiwi, kag yara sa ila mga ikog ang gahom sa paghalit sang mga tawo sa sulod sang lima ka bulan. 11May hari nga nagadumala sa ila, nga amo ang anghel nga gintugyanan sang kadadalman. Ang iya ngalan sa Hebreo amo si Abaddon, sa Griego si Apolion nga kon sayuron, “Ang Manuglaglag”. 12Ang nahauna nga makakulogmat nga butang tapos na. Sa tapos sini may duha pa ka makakulogmat nga mga butang nga magaabot. 13Dayon ang ikan-om nga anghel nagpatunog sang iya trumpeta. Nabatian ko ang isa ka tingog nga nagahalin sa mga pamusod sang bulawan nga altar nga yara sa atubangan sang Dios. 14Nagsiling ang tingog sa ikan-om nga anghel nga may trumpeta, “Buy-i ang apat ka mga anghel nga nagapos sa daku nga suba sang Eufrates!” 15Ginbuy-an ang apat ka mga anghel. Gin-aman sila para sa sini gid nga oras, sa sini gid nga adlaw kag sa sini gid nga bulan kag tuig, sa pagpamatay sang ikatlo nga bahin sang tanan nga mga katawuhan. 16Ginsugiran ako sang kadamuon sang mga hangaway nga nagasakay sa kabayo. Ang ila kadamuon 200 ka milyon. 17Kag sa akon palanan-awon nakita ko ang mga kabayo kag ang mga nagasakay. May mga panaming sila nga mapula sa dughan subong sang kalayo, maasol subong sang sapiro, kag amarilyo subong sang asupre. Ang mga ulo sang mga kabayo daw ulo sang mga leon, kag gikan sa ila mga baba nagagwa ang kalayo, ang aso kag ang asupre. 18Ang ikatlo nga bahin sang mga katawuhan ginpamatay sining tatlo ka mga kalalat-an: ang kalayo, ang aso, kag ang asupre nga nagagwa sa mga baba sang mga kabayo. 19Kay ang gahom sang mga kabayo yara sa ila mga baba kag sa ila man mga ikog. Ang ila mga ikog daw mga man-og nga may mga ulo, kag ginagamit nila ini sa pagpanghalit sang mga tawo. 20Ang iban sang mga tawo nga wala mapatay sining tatlo ka mga kalalat-an, wala magbiya sang ila mga ginhimo. Wala sila mag-untat sa pagsimba sa mga yawa kag mga diosdios nga bulawan, pilak, saway, bato, kag kahoy nga indi makakita, ukon makabati ukon makalakat. 21Kag ini nga mga tawo wala man maghinulsol sang ila mga pagpamatay, sang ila pagpangbabaylan, sang ila pagpakighilawas, kag sang ila mga pagpangawat.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\