ROMA 1

1Pag-abiabi halin kay Pablo, alagad ni Cristo Jesus, kag isa ka pinili nga apostol kag gintawag sang Dios sa pagwali sang Maayong Balita. 2Ining Maayong Balita ginsaad sang Dios sang una pa gid paagi sa iya mga propeta, kag nasulat sa Balaan nga mga Kasulatan. 3Nahanungod ini sa iya Anak, ang aton Ginoong Jesu-Cristo: kon nahanungod sa iya pagkatawo, kaliwat sia ni David; 4kag kon nahanungod sa iya diosnon nga pagkabalaan, ginpakita nga sia Anak sang Dios kag may gahom, paagi sa iya pagkabanhaw. 5Paagi sa iya, ginhatag sang Dios sa akon ang pribilihiyo nga mangin-isa ka apostol bangod lamang kay Cristo, agod nga matuytoyan ko ang mga tawo sa bug-os nga kalibutan sa pagtuo kag sa pagtuman; 6lakip man kamo nga yara dira sa Roma, nga gintawag sang Dios agod mangin-iya ni Jesu-Cristo. 7Gani, nagasulat ako sa inyo tanan nga yara sa Roma nga ginahigugma sang Dios kag gintawag nga mangin-iya kaugalingon nga mga tumoluo. Kabay nga ang Dios nga aton Amay kag si Ginoong Jesu-Cristo maghatag sa inyo sang grasya kag paghidait. 8Una sa tanan, nagapasalamat ako sa akon Dios paagi kay Jesu-Cristo para sa inyo tanan, kay ang inyo pagtuo ginabantog sa bug-os nga kalibutan. 9Ang Dios nga ginaalagad ko sa bug-os nga tagipusoon, paagi sa pagwali sang Maayong Balita nahanungod sa iya Anak, amo ang akon saksi nga ang akon ginasiling matuod. Nakahibalo gid sia nga akon kamo ginadumdom sa gihapon 10sa tagsa ko ka pagpangamuyo. Nagapangayo ako sa Dios nga sa iya pagbuot matigayon gid karon ang akon pagduaw sa inyo. 11Kay daku gid ang akon handom sa pagpakigkita sa inyo, agod mapaambit ko kamo sang mga bugay nga espirituhanon sa pagpalig-on sa inyo. 12Ang buot ko silingon nga kita magbinuligay, kamo paagi sa akon pagtuo kag ako paagi sa inyo pagtuo. 13Mga utod, luyag ko nga inyo mahibaluan, nga dugay na kuntani nga buot ako magduaw sa inyo, pero pirme lang ako may kasablagan. Luyag man ako magpangkonbertir dira sa inyo subong sang akon ginhimo sa iban nga mga Gentil. 14Kay may katungdanan ako sa pagwali sang Maayong Balita sa tanan nga mga tawo, sa mga banwahanon kag sa mga bukidnon, sa mga edukado kag sa mga ignorante. 15Gani, daku man ang akon handom sa pagwali sang Maayong Balita sa inyo nga nagapuyo sa Roma. 16Kay bug-os gid ang akon pagsalig sa Maayong Balita. Ini amo ang gahom sang Dios sa pagluwas sang tanan nga nagatuo, nahauna ang mga Judio kag dason ang mga Gentil. 17Kay ginapahayag sang Maayong Balita kon paano ginapakamatarong sang Dios ang mga tawo: ini paagi sa pagtuo halin sa ginsugoran tubtob sa katapusan. Suno sa ginsiling sang kasulatan, “Ang ginapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuo magakabuhi.” 18Ang kaakig sang Dios ginapakita gikan sa langit batok sa tanan nga kasal-anan kag kalautan sang mga tawo. Ang ila malaut nga pagginawi nagaupang sa pagkilala sang kamatuoran. 19Ginasilutan sila sang Dios, kay ang sarang mahibaluan sang mga tawo nahanungod sa Dios maathag para sa ila. Ang Dios gid amo ang nagpaathag sini sa ila. 20Sugod pa gid sang pagtuga sang Dios sang kalibutan, ang iya wala sing katapusan nga gahom kag diosnon nga ugali, bisan indi makita, napahayag na sing maathag sa mga tawo paagi sa mga butang nga iya gintuga. Gani wala sila sing bisan ano nga ibalibad! 21Bisan nakilala nila ang Dios, pero wala sila nagapadungog kag nagapasalamat sa iya. Sa baylo, nanginwalay pulos ang ila mga panghunahona kag ang ila kalong nga mga ulo napuno sang kadudolman. 22Nagapakaalam sila, pero mga buangboang. 23Sa baylo nga magsimba sila sa Dios nga di-mamalatyon, nagasimba sila sa mga larawan nga ginhimo kaangay sang mga tawo nga mamalatyon, mga pispis, mga sapat nga apat sing mga tiil ukon mga sapat nga nagasaug. 24Tungod sang pagkabuangboang sang mga tawo, ginpabay-an sila sang Dios sa paghimo sing malaw-ay nga mga butang nga ginahandom sang ila mga tagipusoon kag sang makahuloya nga mga butang sa pareho nila nga lalaki ukon babayi. 25Ginabayluhan nila sing kabutigan ang kamatuoran nahanungod sa Dios. Ginasimba kag ginaalagad nila ang mga tinuga sang Dios, kag indi ang Manunoga nga dalayawon sa gihapon! Kabay pa. 26Tungod kay ginahimo ini sang mga tawo, ginpabay-an sila sang Dios sa ila makahuloya nga mga balatyagon. Bisan pa ang mga babayi nagaginawi batok sa kinaugali, kay ginahimuslan nila ang pareho nila nga babayi. 27Amo man ang mga lalaki, wala sila nagagamit sang mga babayi, kay nagasilabo ang ila balatyagon sa pareho nila nga lalaki. Nagahimo sila sing makahuloya nga mga butang sa pareho nila nga lalaki, kag tungod sini nagabaton sila sa ila kaugalingon sang silot nga takos sa ila malain nga ginahimo. 28Tungod kay ang mga tawo indi magkilala sa Dios, ginpabay-an niya sila sa ila mahigko nga mga panghunahona, sa bagay nga ginahimo nila ang mga butang nga indi nila dapat himuon. 29Puno sila sang tanan nga sahi sang kalautan, kalainan, kadalok kag bisyo; puno man sila sang kahisa, pagpamatay, pag-ilinaway, paglimbong kag mahigko nga panghunahona. Nagapanglibak sila, 30nagabutangbotang, nagadumot sa Dios, nagapahambog, nagapabugal, nagapalabilabi, nagapangita sing paagi sa paghimo sing malaut. Wala sila nagatuman sa ila mga ginikanan, 31nagahimo sila sing malaw-ay nga butang, wala nila ginatuman ang ila mga saad, kag wala sila nagapakita sing kaayo ukon kaluoy sa iban. 32Nakahibalo sila nga ang kasugoan sang Dios nagasiling nga ang nagakabuhi sing subong sini takos sang kamatayon. Wala sapayan sini, nagapadayon sila sa paghimo sini nga mga butang, kag ang malain pa gid, kay ginapakamaayo man nila ang mga nagahimo sini.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\