ROMA 10

1Mga utod, daku gid ang akon handom nga ang akon mga kasimanwa maluwas! Daw ano ang pagpangamuyo ko sa Dios tungod sa ila! 2Kay sarang ako makasaksi tungod sa ila nga sila mga makugi sa pag-alagad sa Dios, pero ang ila pagkakugi indi sa husto nga paagi kay wala sila makahibalo. 3Kay wala sila makahibalo sang paagi sang Dios sa pagpakamatarong sang tawo, kundi nga nagahimuhimo sila sang ila kaugalingon nga paagi. Gani, wala sila magpasakop sa paagi sang Dios sa pagpakamatarong sang tawo. 4Kay si Cristo amo ang katapusan sang Kasugoan, agod nga mapakamatarong sa atubangan sang Dios ang tagsatagsa nga nagatuo. 5Amo ini ang ginsulat ni Moises nahanungod sa pagpakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuman sang Kasugoan, “Ang nagatuman sang Kasugoan magakabuhi suno sa kasugoan.” 6Pero amo ini ang ginsiling nahanungod sa pagpakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuo, “Indi ka magsiling sa imo kaugalingon, Sin-o bala ang mapalangit?” (kon sayuron, sa pagdala kay Cristo sa idalom). 7“Indi ka man magsiling, Sin-o bala ang magapanaog sa kadadalman sang duta?” (kon sayuron, sa pagdala kay Cristo sa ibabaw). 8Amo ini ang ginasiling: “Ang pulong sang Dios malapit na sa inyo, sa inyo mga bibig kag sa inyo mga tagipusoon”—kon sayuron, ang pulong sang pagtuo nga amon ginawali. 9Kon imo ginapabutyag nga “si Jesus Ginoo,” kag nagatuo ka sa imo tagipusoon nga ginbanhaw sia sang Dios gikan sa mga minatay, maluwas ka. 10Kay nagatuo kita sa aton tagipusoon kag ginapakamatarong kita sa atubangan sang Dios. Ginapabutyag sang aton mga bibig, kag kita naluwas. 11Ang kasulatan nagasiling, “Ang nagatuo sa iya indi mapaslawan.” 12Ini para sa tanan, kay wala sing kinatuhay ang mga Judio sa mga Gentil. Ang Dios amo man ang Ginoo sang tanan, kag nagahatag sia sing bugana nga kaayuhan sa tanan nga nagapanawag sa iya. 13Ang kasulatan nagasiling, “Ang tagsatagsa nga nagapanawag sa ngalan sang Ginoo maluwas.” 14Pero ano ang pagpanawag nila sa iya, kon wala sila magtuo? Kag ano ang ila pagtuo, kon wala pa sila makabati sang pulong sang Dios? Kag ano ang pagkabati nila, kon wala mawali sa ila ang pulong sang Dios? 15Kag ano ang pagwali sang pulong sang Dios, kon wala mapadala ang mga manugwali? Ang kasulatan nagasiling, “Daw ano ka makakulonyag ang pagkari sang mga manugbantala sang maayong balita!” 16Pero indi ang tanan nagbaton sang Maayong Balita! Si Isaias gid nagsiling, “Ginoo, sin-o bala ang nagpati sang amon ginwali?” 17Gani, ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios, kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Cristo. 18Pero mamangkot ako, matuod bala nga wala sila makabati sang pulong sang Dios? Huo, nakabati gid sila! Kay ang kasulatan nagasiling: “Ang ila mga tingog Nabatian sa bug-os nga duta, Ang ila mga pulong Nakalambot sa mga ukbong Sang kalibutan.” 19Liwat mamangkot ako: Wala bala makahibalo ang mga tawo sa Israel? Si Moises mismo amo ang una nga nagsabat sini: “Paimunon ko kamo sa isa ka pungsod Nga indi matuod nga pungsod; Paakigon ko kamo sa isa ka pungsod Nga ang iya mga tawo buangboang.” 20Kag si Isaias may labi pa nga kaisog sa iya pagsiling: “Nakit-an ako Sang mga wala nagapangita sa akon, Nagpakilala ako Sa mga wala nagapamangkot Nahanungod sa akon.” 21Pero nahanungod sa Israel nagasiling sia, “Sa bug-os nga adlaw, gin-untay ko ang akon mga kamot sa dimatinumanon kag malalison nga mga tawo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\