ROMA 11

1Gani, mamangkot ako: Ginsikway bala sang Dios ang iya kaugalingon nga mga tawo? Wala gid! Ako mismo isa ka Israelinhon, isa ka kaliwat ni Abraham, kag isa ka katapo sang tribo ni Benjamin. 2Wala ginsikway sang Dios ang iya mga tawo nga iya ginpili halin sa ginsugoran. Nakahibalo kamo kon ano ang ginasiling sang kasulatan sa dinalan sa diin si Elias nagpakiluoy sa Dios batok sa Israel nga nagasiling, 3“Ginoo, ginpamatay nila ang imo mga propeta kag ila ginpangrumpag ang imo mga altar. Ako na lang ang nabilin kag nagatinguha pa sila sa pagpatay sa akon.” 4Ano bala ang ginsabat sa iya sang Dios? Ang Dios nagsiling sa iya, “May yara pa ako nga 7,000 ka mga tawo, nga wala magsimba sa diosdios nga si Baal.” 5Amo man ini karon sa sini nga panahon: tungod sang kaluoy sang Dios, may pila pa ka mga pinili sang Dios nga nabilin. 6Ang iya pagpili suno sa iya kaluoy kag indi suno sa ila hinimuan. Kay kon ang pagpili sang Dios suno sa ginahimo sang tawo, ti, ang iya kaluoy indi matuod nga kaluoy. 7Ano karon? Ang mga tawo sa Israel wala makakita sang ila ginapangita. Ang nakakita sini amo lamang ang pila ka bilog nga ginpili sang Dios. Ang iban nagpabungol sa pagpanawag sang Dios. 8Ang kasulatan nagasiling, “Ginpatig-a sang Dios ang ila mga tagipusoon kag mga hunahona. Tubtob karon, ang ila mga mata indi makakita kag ang ila mga dulonggan indi makabati.” 9Kag si David nagasiling: “Kabay nga madakop kag masiod sila Sa ila mga piesta; Kabay nga mahulog sila Kag masilutan! 10Kabay nga mabulag ang ila mga mata, Agod nga indi sila makakita; Kag sa tanan nga tion magbuloktot Tungod sang ila mga kabudlayan.” 11Karon, mamangkot ako: Sang pagkasandad sang mga Judio, nahulog gid bala sila sa ila kalaglagan? Wala gid! Tungod sang paglalis sang mga Judio, ang kaluwasan nag-abot sa mga Gentil, agod nga magkahisa ang mga Judio sa ila. 12Ang paglalis sang mga Judio nagdala sing bugana nga kaayuhan sa kalibutan, kag ang ila espirituhanon nga kakulangan nagdala sing madamo nga kaayuhan sa mga Gentil. Daw ano pa gid ayhan kadamo nga kaayuhan kon ang tanan nga mga Judio magbalik! 13Karon nagahambal ako sa inyo nga mga Gentil: samtang apostol pa ako sa mga Gentil, magapabugal ako sang akon bulohaton. 14Ayhan magakahisa sa akon ang akon mga kasimanwa, kag tungod sini maluwas ang iban sa ila. 15Kay sang ginsikway sila, ang kalibutan nangin-abyan sang Dios. Ano pa gid ayhan kon mabaton na sila? Manginkabuhi ini para sa mga patay! 16Kon ang nahauna nga bahin sang tinapay nahalad sa Dios, ti, ang bilog nga tinapay iya man sang Dios; kag kon ang mga gamot sang kahoy nahalad sa Dios, ang mga sanga iya man sang Dios. 17Ang iban nga mga sanga sang gintanom nga olivo ginpang-utod kag ang sanga sang olivo sa talon ginsumpay sa iya. Kamo nga mga Gentil kaangay sang olivo sa talon, kag karon nagaambit na kamo sang kusog kag sang bugana nga kabuhi sang mga Judio. 18Gani, indi ninyo paghikayan ang mga ginpang-utod pareho sang mga sanga. Ano bala ang pagpabugal ninyo? Sanga man lang kamo, kag wala kamo nagasagod sang gamot, kundi ang gamot amo ang nagasagod sa inyo. 19Pero magasiling kamo, “Ang mga sanga gin-utod agod masumpay ako.” 20Matuod ini! Gin-utod sila kay wala sila magtuo, pero kamo inyo yara nagaangot kay nagtuo kamo. Ugaling indi kamo magpabugal nahanungod sini, kundi magkahadlok kamo. 21Kon ang Dios wala magpaiway sa pag-utod sang matuodtuod nga mga sanga nga amo ang mga Judio, nagahunahona bala kamo nga magapaiway sia sa inyo? 22Diri naton makita kon daw ano ang kaayo kag kaid-id sang Dios. Maid-id sia sa mga nahulog, pero maayo sa inyo, kon magpadayon kamo sa iya kaayo. Ugaling kon indi kamo magpadayon, pagautdon man kamo. 23Kag ang mga Judio kon magtuo na sila pagaiuli sa duog nga ila natuonan, kay ang Dios sarang makauli sa ila. 24Kamo nga mga Gentil kaangay sang sanga sang olivo sa talon nga gin-utod, kag dayon ginsumpay sa sanga sang gintanom nga olivo, bisan pa nga indi ini kinaandan sa kahoy. Ang mga Judio kaangay sang gintanom nga kahoy. Gani, mas mahapos para sa Dios ang pagsumpay sining gin-utod nga mga sanga, sa ginhalinan nila nga kahoy. 25Mga utod, may isa ka tinago nga kamatuoran nga luyag ko nga inyo mahibaluan, agod nga indi kamo maghunahona nga mga maalam na kamo. Amo ini ang kamatuoran: indi magpadayon ang pagkatig-a sang mga tawo sa Israel, kundi nga magapadayon lang ini tubtob nga ang tanan nga mga Gentil magkari sa Dios. 26Amo ini ang pagkaluwas sang bug-os nga Israel suno sa ginasiling sang kasulatan: “Magakari gikan sa Sion Ang Manlulowas, Kag pagakuhaon niya Ang tanan nga kalautan Sa mga kaliwat ni Jacob. 27Magahimo ako sa ila Sini nga kasugtanan, Sa akon pagpatawad Sang ila mga sala.” 28Tungod kay ginsikway sang mga Judio ang Maayong Balita, nanginkaaway sila sang Dios tungod sa inyo nga mga Gentil. Pero tungod kay mga pinili sila sang Dios, mga abyan sila sang Dios tungod sang mga patriarka. 29Kay ang Dios wala nagabaylo sang iya panghunahona nahanungod sa iya ginapili kag ginabendisyunan. 30Sang una kamo nga mga Gentil wala magtuman sa Dios, pero karon nabaton ninyo ang kaluoy sang Dios kay ang mga Judio wala magtuman. 31Sa amo man nga bagay, tungod sang kaluoy nga inyo nabaton, ang mga Judio karon wala nagatuman sa Dios, agod nga ila man mabaton karon ang kaluoy sang Dios. 32Kay ginhimo sang Dios ang tanan nga mga tawo nga binilanggo sang pagkadi-matinumanon, agod nga mapakita niya sa tanan ang iya kaluoy. 33Daw ano kadamo sang mga manggad sang Dios! Daw ano kadalom sang iya kaalam kag ihibalo! Sin-o bala ang makasaysay sang iya mga paghukom? Sin-o bala ang makahangop sang iya mga paagi? 34Ang kasulatan nagasiling: “Sin-o bala ang makahibalo Sang hunahona sang Ginoo? Sin-o bala ang makalaygay sa iya? 35Sin-o bala ang may ginhatag sa Dios, Nga ang Dios dapat magbayad sa iya?” 36Kay ang tanan nga mga butang naghalin sa Dios, kag ini tanan gintuga tungod sa iya kag para sa iya—sa iya ang himaya nga wala sing katapusan! Kabay pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\