ROMA 12

1Gani, mga utod, tungod sang daku nga kaluoy sang Dios sa aton, nagapakiluoy ako sa inyo nga ihalad ninyo ang inyo mga kaugalingon subong isa ka buhi nga halad sa Dios, nga natugyan sa pag-alagad sa iya kag iya nahamut-an. Amo ini ang matuod nga pagsimba nga dapat ninyo ihalad. 2Indi kamo magsunod sa mga pagginawi sang mga tawo sa sini nga kalibutan, kundi itugyan ninyo ang inyo kaugalingon sa Dios agod nga iya kamo bag-uhon, paagi sa bug-os nga pagbaylo sang inyo panghunahona. Dayon mahibaluan ninyo ang kabubot-on sang Dios, kon ano ang maayo, ang iya nahamut-an, kag himpit. 3Kay tungod sang bugana nga bugay sang Dios sa akon, nagasiling ako sa inyo tanan: Indi kamo magmatinaastaason sa inyo panghunahona, kundi magpanghunahona kamo sing nagakaigo, suno sa talaksan sang pagtuo nga ginhatag sang Dios sa tagsatagsa sa inyo. 4Ang aton lawas may madamo nga mga bahin kag ini nga mga bahin may nagakalainlain nga mga bulohaton. 5Sa amo man nga bagay, bisan nga madamo kita, isa lamang kita ka lawas sa aton paghiusa kay Cristo, kag kita tanan nagaalangot subong nagakalainlain nga mga bahin sang isa ka lawas. 6Gani, dapat naton gamiton ang nanarisari nga mga bugay suno sa grasya nga ginhatag sang Dios sa aton. Kon ang ginhatag sa aton amo ang bugay sa pagwali sang pulong sang Dios, dapat naton gamiton ini suno sa aton pagtuo. 7Kon sa pag-alagad, dapat kita mag-alagad. Kon sa pagpanudlo, dapat kita magpanudlo. 8Kon sa paglaygay, dapat kita magpanglaygay. Ang nagapaambit sang iya pagkabutang sa iban, dapat niya ini himuon sa maayo nga kabubot-on. Ang mga manugdumala dapat magmaukod. Ang nagabulig sa iban, dapat maghimo sini sing malipayon. 9Kinahanglan ang paghigugma indi salimpapaw. Dumti ang malaut, kag himoa ang maayo. 10Maghigugmaanay kamo sing mahirop subong mag-ulotod kay Cristo, kag magtinahuray kamo. 11Magmapisan kamo kag indi magtinamad. Alagara ninyo ang Ginoo sa bug-os ninyo nga tagipusoon. 12Kabay pa nga ang inyo paglaom maglipay sa inyo, batasa ninyo ang mga kabudlayan, kag magpangamuyo kamo sa tanan nga tion. 13Magbulig kamo sa mga kinahanglanon sang inyo mga utod kag batuna sa inyo mga balay ang mga dumoluong. 14Pangayoa sa Dios nga iya bendisyunan ang mga nagahingabot sa inyo. Huo, pangayoa ang iya pagbendisyon kag indi ang iya pagpakamalaut. 15Magkalipay kamo upod sa mga nagakalipay, kag maghibi upod sa mga nagahibi. 16Trataha ninyo sing alalangay ang isa kag isa. Indi kamo magpabugal, kundi batuna ninyo ang kubos nga mga hilikuton. Indi kamo maghunahona nga kamo inyo mga maalam. 17Kon may maghimo sa inyo sing malaut, indi sia pagbalusi sing malaut, kundi tinguhai ang paghimo sing maayo sa atubangan sang mga tawo. 18Himoa ang masarangan ninyo sa pagkabuhi sing mahidaiton upod sa tanan nga mga tawo. 19Mga abyan, indi gid kamo magtimalos, kundi itugyan ini sa kaakig sang Dios. Kay ang kasulatan nagasiling, “Ako ang magatimalos kag magabalos, nagasiling ang Ginoo.” 20Sa baylo, subong sang ginasiling sang kasulatan: “Kon ang imo kaaway ginagutom, pakan-a sia; kon ginauhaw, paimna sia, kay sa paghimo mo sini, magakahuya sia sang iya kaugalingon.” 21Indi kamo magpadaog sa malaut, kundi dag-a ang malaut paagi sa paghimo sing maayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\