ROMA 13

1Ang tagsatagsa dapat magtuman sa mga awtoridad sang gubyerno kay ang tanan nga awtoridad nagagikan sa Dios kag ang mga manugdumala ginbutang sang Dios sa ila palangakuan. 2Ang nagapamatok sa awtoridad, nagapamatok sa ginasugo sang Dios, kag ang nagahimo sini magadala sing silot sa iya kaugalingon. 3Kay ang mga manugdumala indi dapat kahadlukan sang mga nagahimo sing maayo, kundi sang mga nagahimo sing malain. Luyag mo bala nga indi magkahadlok sa tawo nga yara sa awtoridad? Ti, himoa ang maayo, kag dayawon niya ikaw. 4Kay sia alagad sang Dios nga nagapangabudlay para sa imo kaayuhan. Pero kon nagahimo ka sing malain, kahadluki sia, kay may gahom sia sa pagsilot. Alagad sia sang Dios kag ginhatagan sia sing gahom sa pagsilot sa mga nagahimo sing malain. 5Gani, dapat ninyo tumanon ang mga manugdumala, indi lamang tungod sang kaakig sang Dios, kundi kay amo ini ang ginasugo sang inyo konsyensya. 6Amo man ini ang kabangdanan nga nagabayad kamo sang inyo mga buhis, kay ang mga manugdumala nagapangabudlay para sa Dios, kon ginatuman nila ang ila mga katungdanan. 7Gani, bayari ninyo sila sang tanan nga natungod sa ila. Gawad kamo sang inyo mga sidula, kag bayari ninyo ang mga buhis sang inyo mga pagkabutang. Tahura ninyo kag padunggi sila tanan. 8Indi kamo dapat mautangan sa kay bisan sin-o, kundi ang dapat mangin-utang ninyo amo ang paghigugmaanay. Ang nagahigugma sang iya isigkatawo nakatuman sang Kasugoan. 9Ang mga sugo nga nagasiling, “Indi ka magpanginbabayi ukon magpanginlalaki, indi ka magpatay, indi ka magpangawat, indi ka magkaibog,” ini tanan kag iban pa nga mga sugo sarang matingob sa isa lamang ka sugo nga nagasiling, “Higugmaa ang imo isigkatawo subong sang imo kaugalingon.” 10Ang nagahigugma sang iya isigkatawo indi gid maghimo sa iya sing malaut. Gani, ang paghigugma amo ang pagtuman sang bug-os nga Kasugoan. 11Dapat ninyo himuon ini, kay nakahibalo kamo kon ano na ini nga tion. Ang tion sang inyo pagmata nag-abot na. Kay ang tion sang aton kaluwasan mas malapit na sang sa tion nga kita nagtuo sing una. 12Ang kagab-ihon madali na lang matapos kag ang adlaw madali na lang magsugod. Gani, mag-untat na kita sa paghimo sang mga butang nga iya sang kadudolman. Ihanda na naton ang mga hinganiban nga iya sang kapawa. 13Magginawi na kita sing nagakaigo subong mga tawo nga nagakabuhi sa kapawa sang adlaw. Untatan na naton ang mahigko nga pagkinalipay ukon ang pagpahuboghubog, ang pagpakighilawas ukon ang pagpatuyang sa unod, ang pag-ilinaway kag ang paghisaay. 14Sa baylo, isuklob ninyo si Ginoong Jesu-Cristo subong inyo hinganiban, kag indi na ninyo pagsapakon ang inyo makasasala nga kinaugali, sa pagtuman sang iya mga handom nga lawasnon.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\