ROMA 14

1Batuna ninyo ang tawo nga maluya sa iya pagtuo, kag indi ninyo pagsuaya ang iya panghunahona nga ginapabutyag. 2Ang pagtuo sang isa ka tawo nagatugot sa iya sa pagkaon sang bisan ano, pero ang tawo nga maluya sa iya pagtuo nagakaon sang utan lang. 3Ang nagakaon sang bisan ano indi magtamay sa tawo nga wala nagakaon sang iban nga kalan-on. Kag ang nagakaon sang utan, indi magpakalain sa tawo nga nagakaon sang bisan ano, kay ang Dios nagbaton sa iya. 4Sin-o ka bala nga maghukom sang suloguon sang iban? Ang iya lamang Agalon amo ang magahukom kon bala ang iya ginahimo maayo ukon malain. Kag magahimo sia sing maayo, kay ang Ginoo amo ang magabulig sa iya. 5Ang isa ka tawo nagakabig sang isa ka adlaw nga labi pa ka importante sang sa iban nga mga adlaw. Samtang ang isa ka tawo nagakabig nga palareho ang tanan nga mga adlaw. Ang tagsatagsa kinahanglan may human na nga panghunahona. 6Ang nagapakamahal sang isa ka adlaw nagahimo sini sa pagpadungog sa Ginoo. Ang nagakaon sang bisan ano nagahimo man sini sa pagpadungog sa Ginoo, kay nagapasalamat sia sa Dios tungod sang iya ginakaon. Ang indi magkaon sang iban nga kalan-on nagahimo sini sa pagpadungog sa Ginoo, kag nagapasalamat sia sa Dios. 7Kay wala sing bisan isa sa aton nga nagakabuhi ukon nagakamatay para sa iya lamang kaugalingon. 8Kon nagakabuhi kita, ini tungod kay nagakabuhi kita para sa Ginoo. Kag kon mapatay kita, ini tungod kay nagakamatay kita para sa Ginoo. Gani, bisan nagakabuhi kita ukon nagakamatay, iya kita sang Ginoo. 9Kay si Cristo nagpakamatay kag nabanhaw, agod nga mangin-Ginoo sia sang mga buhi kag sang mga patay. 10Gani, ngaa bala nga ginahukman mo ang imo utod? Kag ikaw man, ngaa bala ginatamay mo ang imo utod? Tanan kita magapangatubang sa Dios kag sia magahukom sa aton. 11Kay ang kasulatan nagasiling: “Samtang nagakabuhi ako, Siling sang Ginoo, Ang tagsatagsa Magaluhod sa akon atubangan, Kag ang tagsatagsa Magatuad nga ako amo ang Dios.” 12Gani, ang tagsatagsa sa aton magahatag sing husay sang iya kaugalingon sa Dios. 13Gani, untaton na naton ang paghukom sa isa kag isa. Sa baylo, amo ini ang aton himuon: indi kita maghimo sing bisan ano nga makapasandad kag makadala sang aton utod sa pagpakasala. 14Sa akon paghiusa kay Ginoong Jesus nakahibalo ako nga wala sing butang nga sa iya kaugalingon indi matinlo. Pero kon ang isa ka tawo nagatuo nga ang isa ka butang indi matinlo, ina nga butang indi matinlo para sa iya. 15Kon bangod sang imo ginakaon, ginapilas mo ang balatyagon sang imo utod, ti wala ka nagaginawi suno sa paghigugma. Indi paglaglaga, tungod sang imo ginakaon, ang tawo nga tungod sa iya si Cristo nagpakamatay! 16Indi ninyo paghatagi sing kahigayunan nga pakalainon sang iban ang inyo ginakabig nga maayo. 17Kay ang Ginharian sang Dios indi nahanungod sa pagkaon ukon sa pag-inom, kundi nahanungod sa pagkamatarong, paghidait kag kalipay nga ginahatag sang Espiritu Santo. 18Ang bisan sin-o nga nagaalagad kay Cristo sa sini nga paagi, ginakahamut-an sang Dios kag ginapakamaayo sang tawo. 19Gani, dapat naton tinguhaon sa gihapon ang mga butang nga nagadala sing paghidait kag nagabulig sa pagpalig-on sang tagsatagsa sa aton. 20Tungod lamang sa pagkaon, indi paglaglaga ang ginbuhat sang Dios. Sarang makaon ang tanan nga sahi sang pagkaon, pero indi maayo ang pagkaon sang bisan ano nga manginkabangdanan sang pagpakasala sang iban. 21Ang maayo nga himuon amo ang indi pagkaon sang karne ukon pag-inom sing bino, ukon ang paghimo sang bisan ano nga makapasandad sang imo utod. 22Gani, hupti sa imo kaugalingon kag sa Dios, ang imo ginatuohan nahanungod sini nga butang. Bulahan ang tawo nga wala nagabatyag nga sia nakasala, kon nagahimo sia sang iya ginapakamaayo nga himuon! 23Pero kon nagapangduhadoha sia nahanungod sang iya ginakaon, ang Dios nagakondenar sa iya kon ina iya ginakaon, kay ang iya ginahimo wala napasad sa pagtuo. Kag ang bisan ano nga wala napasad sa pagtuo sala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\