ROMA 15

1Kita nga mga malig-on sa pagtuo dapat magbulig sa mga maluya sa pagpas-an sang ila mga palas-anon. Indi kita maglipay sang aton kaugalingon, 2kundi ang tagsatagsa sa aton maglipay sa iya utod para sa iya kaayuhan, agod nga mapalig-on naton sia sa pagtuo. 3Kay si Cristo wala maglipay sang iya kaugalingon subong sang ginasiling sang kasulatan, “Ang mga pasipala sang mga nagpasipala sa imo nagtupa sa akon.” 4Kay ang tanan nga nasulat sa mga Kasulatan ginsulat sa pagtudlo sa aton, agod nga paagi sa pagpailob kag pagpalig-on nga ginatudlo sa aton sang mga Kasulatan may paglaom kita. 5Kabay nga ang Dios nga ginagikanan sang pagpailob kag pagpalig-on mag-isa sang inyo mga panghunahona paagi sa pagsunod ninyo kay Cristo Jesus, 6agod nga sa isa lamang ka tingog madayaw ninyo sing tingob ang Dios kag ang Amay sang aton Ginoong Jesu-Cristo. 7Gani, magbinatunay kamo para sa himaya sang Dios, subong nga ginbaton kamo ni Cristo. 8Kay nagasiling ako sa inyo nga si Cristo nangin-isa ka alagad sang mga Judio, sa pagpahayag nga ang Dios masaligan, sa pagtuman sang iya mga saad sa mga patriarka, 9kag agod nga makadayaw man ang mga Gentil sa Dios tungod sang iya kaluoy. Kay ang kasulatan nagasiling: “Gani, magapasalamat ako sa imo Sa tunga sang mga Gentil, Magaamba ako sang mga pagdayaw Sa imo ngalan.” 10Sa liwat ang kasulatan nagasiling: “Mga Gentil, magkalipay kamo Upod sa mga pinili sang Dios!” 11Kag liwat: “Tanan kamo nga mga Gentil, Dayawa ninyo ang Ginoo; Tanan kamo nga mga tawo, Dayawa ninyo sia!” 12Kag liwat si Isaias nagasiling: “Magakari ang isa ka kaliwat ni Jese, Bayawon sia sa paggahom Sa mga Gentil, Kag sila tanan magalaom sa iya.” 13Kabay nga ang Dios nga ginagikanan sang paglaom, magpuno sa inyo sang bug-os nga kalipay kag paghidait paagi sa inyo pagtuo sa iya, agod nga ang inyo paglaom magpadayon sa pagtubo paagi sa gahom sang Espiritu Santo. 14Mga utod, nakahibalo ako nga kamo puno sang tanan nga kaayo kag ihibalo kag sarang kamo makalaygay sa isa kag isa. 15Pero, sa sini nga sulat may kaisog ako sa pagsugid sa inyo nahanungod sang mga butang nga akon ginpahanumdom sa inyo. May kaisog ako bangod sang pinasahi nga pribilihiyo nga ginhatag sang Dios sa akon, 16nga mangin-isa ka alagad ni Cristo Jesus sa pagpangabudlay para sa mga Gentil. Nagaalagad ako subong isa ka pari sa pagwali sang Maayong Balita gikan sa Dios, agod nga ang mga Gentil mangin-isa ka halad nga nahamut-an sang Dios nga ginhalad sa iya sang Espiritu Santo. 17Gani, sa paghiusa kay Cristo Jesus, sarang ako makapabugal sang akon pag-alagad sa Dios. 18Wala ako mahadlok sa paghambal sang ginhimo ni Cristo paagi sa akon, sa pagtuytoy sang mga Gentil sa pagtuman sa Dios, paagi sa mga pulong kag mga binuhatan, 19paagi sa gahom sang mga tanda kag mga milagro, kag paagi sa gahom sang Espiritu. Gani nga sa akon pagpanglakaton halin sa Jerusalem tubtob sa Ilirico, ginwali ko ang Maayong Balita nahanungod kay Cristo. 20Ang akon gid handom halin sang una amo ang pagbantala sang Maayong Balita sa mga duog sa diin ang mga tawo wala pa makabati nahanungod kay Cristo, agod nga indi ako magbalay sa sadsaran nga ginpasad na sang iban. 21Kay ang kasulatan nagasiling: “Ang mga wala masugiri Nahanungod sa iya makakita, Kag ang mga wala makabati Makahangop.” 22Amo ini ang mga kabangdanan nga wala ako makakadto sa inyo. 23Pero karon nga natapos ko na ang akon mga bulohaton sa sini nga mga duog kag tungod kay dugay na ang handom ko sa pagkadto sa inyo sa sulod sining mga tinuig, 24nagalaom gid ako nga mahimo ko ini karon. Luyag ako magpakigkita sa inyo sa akon pagkadto sa España, kag mabuligan ninyo ako sa akon pagkadto didto, sa tapos ako makaduaw sa inyo sing malipayon sa malip-ot nga tion. 25Karon nga daan manugkadto ako sa Jerusalem sa pagdala sang bulig para sa mga tumoluo didto. 26Kay ang mga iglesia sa Macedonia kag Grecia sa ila kabubot-on nag-inamutay sa pagbulig sa mga imol nga mga tumoluo didto sa Jerusalem. 27Ila gid ini luyag, kag kon sa bagay may katungdanan gid sila sa pagbulig sining mga imol. Kay ang mga Gentil nag-ambit sang espirituhanon nga mga kaayuhan sang mga Judio. Gani ang mga Gentil dapat man magbulig sa mga Judio sa ila materyal nga mga kinahanglanon. 28Kon matapos ko na ini nga bulohaton, kag matugyan ko sa ila ang tanan nga kuwarta nga natipon para sa ila, makadto ako sa España kag mahapit ako sa inyo sa akon pagkadto didto. 29Sa akon pagkadto sa inyo, nakahibalo ako nga makadto ako sa inyo nga puno sang bugana nga kaayuhan halin kay Cristo. 30Gani, mga utod, ginapangabay ko gid kamo nga tungod sa aton Ginoong Jesu-Cristo kag sa gugma nga ginahatag sang Espiritu, buylogi ninyo ako sa pagpangamuyo sa Dios sing hugot para sa akon. 31Pangamuyo kamo nga indi ako maano sang mga di-tumoluo sa Judea, kag ang akon pag-alagad sa Jerusalem mahamut-an sang mga tumoluo didto, 32sa bagay nga magakadto ako sa inyo nga puno sing kalipay, kon amo ini ang kabubot-on sang Dios, kag makapahuway ako dira sa inyo. 33Kabay nga ang Dios nga ginagikanan sang paghidait manginyara sa inyo tanan. Kabay pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\