ROMA 16

1Luyag ko ipakilala sa inyo si Febe, ang aton utod nga babayi nga nagaalagad sa iglesia sa Cencreas. 2Batuna ninyo sia sa ngalan sang Ginoo subong sang dapat himuon sang mga tumoluo, kag buligi ninyo sia sa iya mga kinahanglanon, kay sia gid nakabulig sa madamo nga mga tawo kag nakabulig man sia sa akon. 3Ginaabiabi ko si Priscila kag si Aquila, ang akon pareho nga mga manugpangabudlay sa pag-alagad kay Cristo Jesus. 4Ini sila nagtaya sang ila kabuhi sa katalagman para sa akon. Indi lamang ako, kundi man ang bug-os nga iglesia sang mga Gentil, may kabalaslan sa ila. 5Ginaabiabi ko man ang iglesia nga nagatipon sa ila balay. Ginaabiabi ko ang akon hinigugma nga abyan nga si Epeneto. Ini sia amo ang nahauna nga tawo sa probinsya sang Asia nga nagtuo kay Cristo. 6Pag-abiabi kay Maria nga nagpangabudlay sing tudotudo para sa inyo. 7Pag-abiabi kay Andronico kag kay Junia, mga kapareho ko man nga Judio nga nabilanggo upod sa akon. Kilala gid sila sang mga apostoles, kag una pa sila sa akon mag-Cristianos. 8Ginaabiabi ko si Amplias, ang akon hinigugma nga abyan sa Ginoo. 9Pag-abiabi kay Urbano, ang aton pareho nga manugpangabudlay sa pag-alagad kay Cristo, kag sa kay Staquis, ang akon hinigugma nga abyan. 10Pag-abiabi kay Apeles nga ang iya pagpakig-unong kay Cristo napamatud-an. Pag-abiabi sa panimalay ni Aristobulo. 11Pag-abiabi kay Herodion, ang akon kapareho nga Judio, kag sa mga katapo sang panimalay ni Narciso nga mga Cristianos. 12Ginaabiabi ko si Trifena kag si Trifosa nga nagapangabudlay sa pag-alagad sa Ginoo, kag sa akon hinigugma nga abyan nga si Persida nga nagapangabudlay sing daku para sa Ginoo. 13Ginaabiabi ko si Rufo, ang bantog nga alagad sang Ginoo, kag ang iya iloy nga nagakabig gid sa akon subong anak. 14Pag-abiabi kay Asincrito, kay Flegonte, kay Hermes, kay Patrobas, kay Hermas kag sa tanan nga mga kautoran kay Cristo nga kaupod nila. 15Pag-abiabi kay Filologo kag kay Julia, kay Nereo kag sa iya utod nga babayi, kay Olimpas kag sa tanan nga mga tumoluo nga kaupod nila. 16Maghalukay kamo subong sang pag-abiabi sang mga mag-ulotod. Ang tanan nga mga iglesia nga iya ni Cristo nagaabiabi sa inyo. 17Mga utod, nagapakiluoy ako sa inyo, nga mag-andam kamo sa mga nagatuga sang pagbinahinbahin kag nagatublag sang pagtuo sang mga tumoluo, kag nagapamatok sa pagtulon-an nga inyo nabaton. Likawi ninyo sila. 18Kay ang mga nagahimo sina nga mga butang wala nagaalagad kay Cristo nga aton Ginoo, kundi sa ila lamang mga tiyan. Paagi sa ila matahom nga mga pulong kag mga pagdayawdayaw, ginapatalang nila ang mga panghunahona sang mga tawo nga kulang sa ihibalo. 19Ang inyo pagkamatinumanon sa Maayong Balita nabantugan sa tanan nga mga tawo, kag tungod sini nagakalipay ako nahanungod sa inyo. Luyag ko nga magmaalam kamo nahanungod sa maayo, pero indi sa malaut. 20Kag ang Dios nga amo ang ginagikanan sang paghidait madali na lang magdugmok kay Satanas sa idalom sang inyo mga tiil. Ang grasya sang aton Ginoong Jesus manginyara sa inyo. 21Si Timoteo nga akon kapareho nga manugpangabudlay nagaabiabi sa inyo, amo man si Lucio, si Jason, kag si Sosipater, nga akon kapareho nga mga Judio. 22Ako, si Tercio, nga nagsulat sini nga sulat ni Pablo nagaabiabi sa inyo kay Cristo. 23Ang tagbalay nga si Gayo, nga sa iya balay nagatipon ang iglesia nagaabiabi sa inyo. Si Erasto, ang tesurero sang siyudad, kag ang aton utod nga si Cuarto nagaabiabi sa inyo. [ 24Ang grasya sang aton Ginoong Jesu-Cristo manginyara sa inyo tanan. Kabay pa.] 25Himayaon ta ang Dios! Sia ang makapalig-on sa inyo pagtuo suno sa Maayong Balita nga akon ginawali nahanungod kay Jesu-Cristo, kag suno sa pagpahayag sang tinago nga kamatuoran nga nalipdan sa madugay nga mga panahon halin pa gid sang una. 26Pero karon kay ang kamatuoran napahayag na paagi sa mga ginsulat sang mga propeta kag paagi sa sugo sang walay katapusan nga Dios, ini ginapakilala na sa tanan nga mga kapungsoran, agod nga ang tanan magtuo kag magtuman. 27Sa Dios, nga amo lamang ang maalam, ihatag ang himaya paagi kay Jesu-Cristo sa walay katapusan nga mga panahon! Kabay pa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\