ROMA 2

1Nagapanghukom ka bala, abyan? Kon nagapanghukom ka sa iban, pero nagahimo man sang mga butang nga ila ginahimo, ginakondenar mo ang imo kaugalingon. Gani bisan sin-o ikaw, wala ka sing ibalibad kon ikaw manghukom. 2Nakahibalo kita nga matarong ang paghukom sang Dios sa mga tawo nga nagahimo sini nga mga butang. 3Pero, ikaw imo abyan, nga nagahukom sa iban nga nagahimo sini nga mga butang, nagahimo ka man sini! Nagahunahona ka bala nga makapalagyo ka sa paghukom sang Dios? 4Ukon ginatamay mo bala ang iya wala tupong nga kaayo, pagpaumod kag pagpailob? Nakahibalo ka gid nga ang Dios maayo, kay luyag gid sia magtuytoy sa imo sa paghinulsol! 5Ugaling matig-a gid kag indi mahinulsolon ang imo tagipusoon. Gani, ginadugangan mo ang imo silot sa Adlaw nga ipahayag ang kaakig sang Dios kag ang iya matarong nga paghukom. 6Kay ang Dios magabalos sa tagsatagsa suno sa iya binuhatan. 7May mga tawo nga nagapadayon sa paghimo sing maayo kag nagapangita sang himaya, kadungganan kag kabuhi nga di-mamalatyon. Ini sila hatagan sang Dios sang kabuhi nga wala sing katapusan. 8May mga tawo man nga maiyaiyahon kag nagasikway sang matarong sa pagsunod sang malaut. Iula sang Dios sa ila ang iya kaugot kag kaakig. 9Ang tanan nga mga tawo nga nagahimo sing malaut magaantos kag magakasakit, una anay ang mga Judio kag dason ang mga Gentil. 10Pero ang Dios magahatag sing himaya, kadungganan kag paghidait sa tanan nga nagahimo sing maayo, una anay sa mga Judio kag dason sa mga Gentil. 11Kay ang Dios magagamit sang amo man nga talaksan sa iya paghukom sa tagsatagsa. 12Ang mga Gentil wala masakop sa Kasugoan ni Moises. Nagapakasala sila kag mawala sila nga wala masakop sa Kasugoan. Ang mga Judio may Kasugoan. Nagapakasala sila kag ginahukman suno sa Kasugoan. 13Kay indi ang pagpamati sang Kasugoan ang nagapakamatarong sang mga tawo, kundi ang pagtuman sang ginasugo sang Kasugoan. 14Ang mga Gentil wala masakop sa Kasugoan; pero kon sa ila kaugalingon nga kabubot-on ginahimo nila ang ginasugo sang Kasugoan, ini kasugoan para sa ila, bisan pa nga wala sila masakop sa Kasugoan. 15Ang ila pagginawi nagapakita nga ang ginasugo sang Kasugoan yara nasulat sa ila mga tagipusoon. Ang ila mga konsyensya nagapakita nga ini matuod, kay kon kaisa ang ila mga panghunahona nagasumbong sa ila, kag kon kaisa nagaapin sa ila. 16Gani, suno sa Maayong Balita nga akon ginawali, amo ini ang magakahanabo sa sadto nga Adlaw, kon ang Dios, paagi kay Jesu-Cristo, magahukom sang tanan nga sekrito nga mga panghunahona sang mga tawo. 17Karon, ikaw nagatawag sang imo kaugalingon nga Judio; nagasalig ka sa Kasugoan kag nagapabugal nahanungod sa Dios; 18nahibaluan mo kon ano ang luyag sang Dios nga imo himuon, kag natun-an mo sa Kasugoan ang pagpili sang matarong. 19Nagapati ka gid nga manugtoytoy ka sang bulag, kapawa ka sang mga yara sa kadudolman, 20manuglaygay sang mga buangboang kag manunodlo sang mga pamatan-on. Nagasalig ka gid nga yara sa Kasugoan ang bug-os nga pagkilala kag kamatuoran. 21Nagapanudlo ka sa iban—ngaa bala wala mo ginatudloi ang imo kaugalingon? Nagawali ka nga indi magpangawat, pero wala bala ikaw nagapangawat? 22Nagasiling ka nga indi ka magpanginbabayi ukon magpanginlalaki, pero wala ka bala nagahimo sini? Ginasikway mo ang mga diosdios, pero wala mo bala ginakawati ang mga templo? 23Nagapabugal ka nga may kasugoan ka sang Dios, pero wala mo bala ginapakahuy-i ang Dios paagi sa paglapas sang iya sugo? 24Kay ang kasulatan nagasiling, “Tungod sa inyo nga mga Judio, ang mga Gentil nagapakamalaut sang ngalan sang Dios.” 25Kon ginatuman mo ang Kasugoan, may pulos ang imo pagkatinuli, pero kon wala mo ginatuman ang Kasugoan, maayo pa nga wala ka na lang matuli. 26Kon ang Gentil nga wala matuli nagatuman sang ginasugo sang Kasugoan, indi bala nga kabigon man sia sang Dios subong tinuli? 27Gani kamo nga mga Judio pagakondenahon sang mga Gentil, kay ginalapas ninyo ang Kasugoan, bisan pa ginsulat ini para sa inyo kag natuli kamo, samtang sila ila nagatuman sang Kasugoan bisan pa nga wala sila matuli. 28Kon sa bagay sin-o gid bala ang matuod nga Judio nga matuod nga natuli? Indi ang tawo nga ang iya pagka-Judio sa gwa lang kag ang iya pagkatinuli lawasnon, 29kundi ang matuodtuod nga Judio amo ang isa ka tawo nga ang iya pagka-Judio sa sulod, kon sayuron, natuli ang iya tagipusoon nga amo ang buhat sang Espiritu sang Dios, kag indi sang nasulat nga Kasugoan. Ini nga tawo nagabaton sang iya pagdayaw gikan sa Dios kag indi sa mga tawo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\