ROMA 3

1Gani, ano bala ang bintaha sang mga Judio sa mga Gentil? Ukon ano bala ang pulos sang pagkatinuli? 2Madamo kaayo sa tanan nga bagay! Una sa tanan, gintugyan sang Dios ang iya mga pulong sa mga Judio. 3Ano karon, kon ang iban sa ila indi matutom? Nagakahulogan bala ini nga ang Dios indi man magmatutom sa ila? 4Indi ina mahimo! Ang Dios masaligan sa gihapon sa iya mga pulong, bisan pa nga ang tanan nga mga tawo butigon, subong sang ginasiling sang kasulatan: “Dapat mapamatud-an nga matarong ka Sa imo mga ginahambal; Dapat ka magdaog Sa panumbongon batok sa imo, Kon dalhon ka sa hukmanan.” 5Pero ano karon kon ang aton paghimo sing malain nagapamatuod lamang nga ang Dios nagahimo sing matarong? Ano ang sarang naton masiling? Indi bala matarong ang ginahimo sang Dios kon iya kita ginasilutan? (Nagahambal ako subong tawo lamang.) 6Indi ina mahimo! Kon ang Dios indi matarong, paano bala ang paghukom niya sang kalibutan? 7Pero ano karon kon ang akon pagbutig nagapakita lamang sing maathag sang kamatuoran sang Dios agod mahimaya sia? Ngaa kondenahon pa gid ako subong isa ka makasasala? 8Karon, ngaa indi na lang kita magsiling, “Dali, mahimo kita sing malaut agod may maggwa nga maayo”? Matuod gid nga may mga tawo nga nagpakahuya sa akon sa ila pagsumbong sa akon tungod kay amo ini ang akon ginsiling! Pagakondenahon sila, subong nga sila dapat gid kondenahon. 9Karon, kita nga mga Judio maayo pa bala sa mga Gentil? Indi! Napahayag ko na nga ang mga Judio kag ang mga Gentil palareho lang nga yara sa idalom sang gahom sang sala. 10Kay ang mga Kasulatan nagasiling: “Wala gid sing bisan isa Nga matarong, 11Wala gid sing bisan isa Nga nakahangop, Ukon nagapangita sa Dios. 12Ang tanan nga mga tawo Nagbiya sa Dios; Nagsayop gid sila tanan. Wala sing may nagahimo sing maayo, Wala gid bisan isa. 13Kaangay sang bukas nga lulobngan Ang ila mga baba; Malaut nga mga kabutigan Ang nagagwa sa ila mga dila, Kag makamamatay nga mga pulong Ang nagakawas sa ila mga bibig Subong dalit sang man-og; 14Puno sing mapait nga mga pagpasipala Ang ila mga baba. 15Maabtik sila sing kamot Kag nagapamatay; 16Bisan diin sila magkadto, Kalaglagan kag kamusmosan Ang ila ginabilin. 17Wala nila mahibal-i Ang dalan sang paghidait, 18Ukon nakatuon sila Sa pagkahadlok sa Dios.” 19Karon nakahibalo kita nga ang bug-os nga Kasugoan para lamang sa mga nagakabuhi sa idalom sang Kasugoan, agod nga wala na sing ibalibad ang mga tawo, kag ang bug-os nga kalibutan madala sa idalom sang paghukom sang Dios. 20Kay wala sing tawo nga ginapakamatarong sa atubangan sang Dios tungod sang iya pagtuman sang Kasugoan. Ang ginahimo sang Kasugoan amo ang pagpakilala sa tawo nga sia nakasala. 21Pero karon ang pagpakamatarong sang Dios sa mga tawo ginpahayag na, kag wala gid ini sing kaangtanan sa kasugoan. Ang Kasugoan kag ang mga propeta nagapamatuod sini: 22ginapakamatarong sang Dios ang mga tawo paagi sa ila pagtuo kay Jesu-Cristo. Ginahimo ini sang Dios sa tanan nga nagatuo kay Cristo, kay palareho lang ang tanan nga mga tawo: 23nagpakasala sila tanan kag nawad-an sang himaya sang Dios. 24Pero tungod sang grasya sang Dios ginpakamatarong sila tanan paagi kay Cristo Jesus nga nagatubos sa ila, kag ini isa ka regalo sang Dios. 25Ginhalad sia sang Dios agod nga tungod sa iya pagkamatay mapatawad paagi sa iya ang mga sala sang mga tawo, paagi sa ila pagtuo sa iya. Ginhalad sang Dios si Cristo sa pagpakita sang iya pagpakamatarong. Sang una anay ang Dios nagpaumod kag wala magsapak sang mga sala sang mga tawo, 26pero sa sini nga panahon wala na niya ginapabay-i ang ila mga sala sa pagpakita nga sia matarong. Sa sini nga paagi iya ginapakamatarong ang tagsatagsa nga nagatuo kay Jesus. 27Karon, ano bala ang sarang naton mapabugal? Wala gid! Sa ano nga kabangdanan makapabugal kita? Tungod bala sa aton pagtuman sang Kasugoan? Indi, kundi tungod kay nagatuo kita. 28Gani makasiling kita nga ang isa ka tawo ginapakamatarong sa atubangan sang Dios paagi sa iya pagtuo lamang, kag indi paagi sa pagtuman sang Kasugoan. 29Ukon ang Dios, Dios lang bala sang mga Judio? Indi bala nga ang Dios, Dios man sang mga Gentil? Huo, e! 30Isa lamang ang Dios kag iya pakamatarungon ang mga Judio tungod sang ila pagtuo kag ang mga Gentil tungod man sang ila pagtuo. 31Nagakahulogan bala ini nga ginasikway na naton ang Kasugoan tungod sini nga pagtuo? Wala gid! Sa baylo, ginapalig-on naton ang Kasugoan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\