ROMA 4

1Karon, ano ang aton isiling nahanungod kay Abraham, ang amay nga aton ginhalinan? Ano bala ang iya inagihan? 2Kon ginpakamatarong sia sang Dios tungod sang mga butang nga iya ginhimo, kuntani may ipabugal sia. Pero indi sia makapabugal sa atubangan sang Dios. 3Ang kasulatan nagasiling, “Nagtuo si Abraham sa Dios, kag tungod sang iya pagtuo, ginbaton sia sang Dios subong isa ka matarong nga tawo.” 4Ang tawo nga nagapangabudlay ginasuholan. Ang iya suhol wala ginakabig subong isa ka regalo, kundi subong isa ka butang nga iya ginpangabudlayan. 5Pero ang tawo nga wala nagapangabudlay, kundi nagatuo lamang sa Dios nga nagapakamatarong sang makasasala, ang iya pagtuo amo ang ginabasihan sang Dios sa pagpakamatarong sa iya. 6Amo ini ang buot silingon ni David sang paghambal niya nahanungod sang kalipay sang tawo nga ginbaton sang Dios subong matarong, bisan wala sing binuhatan: 7“Bulahan ang mga tawo Nga ang ila mga sala ginpatawad, Nga ang ila mga sala gintabunan! 8Bulahan ang tawo Nga ang iya mga sala Indi na pag-isipon Sang Ginoo batok sa iya!” 9Para lang bala sa mga natuli ining kalipay nga ginahambal ni David? Indi, kundi para man ini sa mga wala matuli! Kay nasambit na namon ang kasulatan nga nagasiling, “Nagtuo si Abraham sa Dios kag tungod sang iya pagtuo ginbaton sia sang Dios subong isa ka matarong nga tawo.” 10San-o bala ini natabo? Sa wala pa bala matuli si Abraham, ukon sa tapos na sia matuli? Sa wala pa sia matuli, kag indi sa tapos na sia matuli. 11Sang ulihi na lang sia gintuli, kag ang pagtuli sa iya isa ka tanda sa pagpamatuod nga tungod sang pagtuo ni Abraham, ginbaton sia sang Dios subong isa ka matarong nga tawo sa wala pa sia matuli. Gani si Abraham nangin-espirituhanon nga amay sang tanan nga nagatuo sa Dios kag ginbaton sila sang Dios subong mga matarong, bisan pa nga wala sila matuli. 12Si Abraham amay man sang mga natuli, indi lamang tungod kay sila natuli, kundi kay nagakabuhi sila sang amo man nga kabuhi sang pagtuo nga ginkabuhi niya, sa wala pa sia matuli. 13Ang Dios nagsaad kay Abraham kag sa iya mga kaliwat nga ang kalibutan mangin-iya. Ginhimo ini nga saad, indi kay gintuman ni Abraham ang Kasugoan, kundi kay nagtuo sia, kag ginbaton sia sang Dios subong isa ka matarong nga tawo. 14Kay kon ang mga ginasaad sang Dios ihatag sa mga nagatuman sang Kasugoan, ti, ang pagtuo sang tawo wala sing pulos kag wala sing kahulogan ang saad sang Dios. 15Ang Kasugoan nagadala sang kaakig sang Dios, pero kon wala sing kasugoan, wala man sing paglapas sang kasugoan. 16Gani, ang saad napasad sa pagtuo, agod nga mangingarantiya ini subong isa ka regalo sang Dios para sa tanan nga mga kaliwat ni Abraham—indi lamang sa mga nagatuman sang Kasugoan, kundi man sa mga nagatuo subong kay Abraham. Kay si Abraham amo ang amay nga espirituhanon naton tanan. 17Ang kasulatan nagasiling, “Ginhimo ko ikaw nga amay sang madamo nga mga kapungsoran.” Gani, ang saad matuod sa atubangan sang Dios, ang Dios nga gintuohan ni Abraham—ang Dios nga nagabanhaw sang mga minatay, kag sa iya pagmando ginatuga ang mga butang nga wala pa matuga. 18Si Abraham nagtuo kag naglaom, bisan wala na sing paglaom. Gani, “nangin-amay sia sang madamo nga mga kapungsoran,” subong sang ginasiling sang kasulatan, “Manginsubong sini kadamo ang imo mga kaliwat.” 19Mga 100 na ka tuig ang edad ni Abraham, pero wala magluya ang iya pagtuo, bisan nakahibalo sia nga ang iya kaugalingon nga lawas maluya na gid, kag si Sara nga iya asawa indi na makapamata. 20Nagpadayon sia sa iya pagtuo kag wala sia magpangduhadoha sa saad sang Dios. Ang iya pagtuo nagpalig-on sa iya, kag nagdayaw sia sa Dios. 21Kay nagsalig gid sia nga ang Dios may gahom sa pagtuman sang iya ginsaad. 22Tungod sini, si Abraham “ginpakamatarong sang Dios,” paagi sa iya pagtuo. 23Ini nga mga pulong “ginpakamatarong sia sang Dios” ginsulat indi lamang para sa iya, 24kundi para man sa aton nga ginpakamatarong paagi sa aton pagtuo sa Dios nga nagbanhaw kay Jesus nga aton Ginoo. 25Gintugyan sia nga patyon tungod sang aton mga sala, kag ginbanhaw sia, agod nga mapakamatarong niya kita sa atubangan sang Dios.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\