ROMA 5

1Karon kay ginpakamatarong na kita paagi sa pagtuo, may paghidait kita sa Dios paagi kay Jesu-Cristo nga aton Ginoo. 2Paagi sa pagtuo, gindala niya kita sa pag-agom sang grasya sang Dios sa diin kita karon nagakabuhi. Gani, nagakalipay kita sa paglaom nga maambit naton ang himaya sang Dios! 3Kag nagakalipay man kita sa aton mga pag-antos, kay nakahibalo kita nga ang pag-antos nagapatubas sang pagbatas, 4kag ang pagbatas nahamut-an sang Dios, kag ang iya pagkahamuot nagahatag sing paglaom. 5Sa sini nga paglaom indi kita mapaslawan, kay ang Dios nagapuno sang aton mga tagipusoon sang iya gugma paagi sa Espiritu Santo, nga amo ang dulot sang Dios sa aton. 6Kay sang wala pa kita sing sarang mahimo, si Cristo nagpakamatay tungod sa mga makasasala, sa nagakaigo nga tion nga gintalana sang Dios. 7Mabudlay kaayo para sa isa ka tawo nga magpanginmatay tungod sa matarong nga tawo. Ayhan may yara man nga manginmatay tungod sa maayo nga tawo. 8Pero ang Dios nagpakita kon daw ano ang iya paghigugma sa aton. Sang mga makasasala pa kita, nagpakamatay si Cristo tungod sa aton! 9Paagi sa iya pagpakamatay, ginpakamatarong kita sa atubangan sang Dios. Gani, daw ano pa gid ang pagluwas niya sa aton sa kaakig sang Dios. 10Mga kaaway kita anay sang Dios, pero paagi sa pagpakamatay sang iya Anak, ginhimo niya kita nga iya mga abyan. Kag karon nga kita mga abyan na sang Dios, daw ano pa gid ang pagluwas niya sa aton paagi sa kabuhi ni Cristo! 11Kag indi lamang amo ina! Nagakalipay kita sa Dios tungod sa aton Ginoong Jesu-Cristo, nga karon naghimo sa aton nga mga abyan na sang Dios. 12Ang sala nagsulod sa kalibutan paagi sa isa ka tawo, kag ang iya sala nagdala sing kamatayon. Gani, ang kamatayon nagaabot sa tanan nga mga tawo, kay ang tanan nga mga tawo nagpakasala. 13Ang sala yari na sa kalibutan sa wala pa mahatag ang Kasugoan. Pero kon wala sing kasugoan, ang sala wala ginaisip batok sa tawo. 14Pero halin sang tiyempo ni Adam tubtob kay Moises, ang kamatayon naggahom sa tanan nga mga tawo, bisan pa sa mga wala makasala, subong sang ginhimo ni Adam sang paglapas niya sang sugo sang Dios. Si Adam larawan sang isa nga magakari. 15Pero sila nga duha indi pareho. Kay ang regalo sang Dios indi mapaanggid sa sala ni Adam. Matuod gid nga tungod sang sala sadtong isa ka tawo, madamo ang napatay. Pero ang grasya sang Dios sobra pa sini kag amo man ang iya bugana nga regalo para sa madamo nga mga tawo, paagi sa grasya sang isa ka tawo nga amo si Jesu-Cristo. 16May kinatuhay ang regalo sang Dios kag ang sala sang isa ka tawo. Sa tapos makasala yadtong isa ka tawo, nag-abot ang paghukom nga “Ang tawo nakasala”; pero sa tapos sang madamo nga mga sala nag-abot ang regalo sang Dios nga “Nagapakamatarong sang mga tawo!” 17Matuod gid nga paagi sa sala sadtong isa ka tawo, ang kamatayon nagsugod sa paggahom tungod sadtong isa ka tawo. Pero daw ano pa gid kadaku ang nahimo sang isa ka tawo, si Jesu-Cristo! Ang tanan nga nagabaton sang bugana nga grasya sang Dios kag sang regalo sang iya pagkamatarong magagahom sa kabuhi paagi kay Cristo. 18Gani, tungod sang isa ka sala nakondenar ang tanan nga mga tawo, subong man tungod sang isa ka matarong nga buhat nahilway ang tanan nga mga tawo, kag nahatagan sila sing kabuhi. 19Kag subong nga madamo nga mga tawo ang nanginmakasasala tungod sang paglapas sang isa ka tawo, sa amo man nga bagay madamo ang pakamatarungon sa atubangan sang Dios tungod sang pagtuman sang isa ka tawo. 20Ang Kasugoan nag-abot agod magdugang ang mga paglapas. Pero sa pagdugang sang sala, ang grasya sang Dios nagdugang pa gid. 21Gani, subong nga ang sala naggahom paagi sa kamatayon, sa amo man nga bagay ang grasya sang Dios nagagahom paagi sa pagkamatarong, kag nagatuytoy sa aton padulong sa kabuhi nga wala sing katapusan, paagi kay Jesu-Cristo nga aton Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\