ROMA 6

1Karon ano ang aton masiling? Magapadayon bala kita sa pagkabuhi sa sala, agod nga ang grasya sang Dios magdugang? 2Indi man! Napatay na kita sa sala—ti ano pa abi ang pagpadayon naton sa pagkabuhi sa sala? 3Kay nakahibalo gid kamo sini: sang ginbautisohan kita sa paghiusa kay Cristo Jesus, ginbautisohan man kita sa paghiusa sa iya kamatayon. 4Gani, sa aton pagpabautiso, ginlubong kita upod sa iya, kag nagpakig-ambit sang iya pagkamatay, agod nga, subong nga si Cristo ginbanhaw gikan sa mga minatay sang mahimayaon nga gahom sang Amay, kita man magkabuhi sang isa ka bag-o nga kabuhi. 5Kay kon nahiusa kita sa iya pagkamatay, sa amo man magahiusa kita upod sa iya, sa iya pagkabanhaw. 6Kay nakahibalo kita nga ang aton daan nga kinaugali napatay upod kay Cristo sa krus, agod nga malaglag ang gahom sang aton makasasala nga kinaugali, kag agod nga indi na kita mangin-ulipon sang sala. 7Kay kon ang isa ka tawo mapatay, hilway na sia sa gahom sang sala. 8Kon napatay kita upod kay Cristo, nagatuo kita nga magakabuhi man kita upod sa iya. 9Kay nakahibalo kita nga ginbanhaw si Cristo gikan sa mga minatay kag indi na gid nga mas-a mapatay—ang kamatayon wala na sing gahom sa iya. 10Ang kamatayon nga iya ginkamatay sing makaisa gid lang, amo ang kamatayon sa sala, kag ang kabuhi nga iya karon ginakabuhi amo ang kabuhi sa Dios. 11Sa amo man nga bagay kabiga ninyo ang inyo kaugalingon subong mga patay sa sala, pero nagakabuhi sa Dios sa inyo paghiusa kay Cristo Jesus. 12Ang sala indi na dapat maggahom sa inyo mamalatyon nga lawas, agod indi ninyo matuman ang inyo lawasnon nga mga kailigbon. 13Indi man ninyo pag-itugyan ang bisan ano nga bahin sang inyo lawas sa sala, agod gamiton para sa malaut nga mga tinutoyo. Sa baylo, itugyan ninyo ang inyo bug-os nga kaugalingon sa Dios, subong mga tawo nga ginbuhi gikan sa mga minatay, kag itugyan ang inyo bug-os nga lawas, agod gamiton para sa matarong nga mga tinutoyo. 14Kay ang sala indi dapat maggahom sa inyo. Wala kamo nagakabuhi sa idalom sang kasugoan, kundi sa idalom sang grasya sang Dios. 15Ano karon? Magapakasala bala kita, kay indi na kita sa idalom sang kasugoan, kundi sa idalom sang grasya sang Dios? Indi man! 16Kay nakahibalo gid kamo nga kon ginatugyan ninyo ang inyo kaugalingon subong mga ulipon sa pagtuman sang isa ka agalon, matuod gid nga mga ulipon kamo sang inyo ginatuman—ayhan sang sala, nga ang resulta sini amo ang kamatayon, ukon sang pagkamatinumanon, nga ang resulta sini amo ang pagpakamatarong sa atubangan sang Dios. 17Pero salamat sa Dios! Kay sang una anay mga ulipon kamo sang sala, pero karon gintuman ninyo sa inyo bug-os nga tagipusoon ang mga kamatuoran nga yara sa pagtulon-an nga inyo nabaton. 18Ginhilway na kamo sa sala kag nangin-ulipon kamo sang pagkamatarong. 19Mahapos nga mga tinaga ang gingamit ko, kay mahuyang pa kamo. Sang una anay gintugyan ninyo sing bug-os ang inyo kaugalingon subong mga ulipon sang kailigbon kag kalautan para sa malaut nga mga tinutoyo. Sa amo man nga bagay dapat ninyo itugyan sing bug-os ang inyo kaugalingon subong mga ulipon sang pagkamatarong para sa balaan nga mga tinutoyo. 20Sang mga ulipon pa kamo sang sala, ang pagkamatarong wala nagagahom sa inyo. 21Ti, ano nga kaayuhan ang inyo nakuha sang paghimo ninyo sang mga butang nga inyo karon ginakahuya? Ang resulta sini nga mga butang amo ang kamatayon! 22Pero karon, nahilway na kamo sa sala kag mga ulipon na kamo sang Dios; ang kaayuhan nga inyo nabaton amo ang kabuhi nga nahalad sing bug-os sa Dios, kag ang resulta sini amo ang kabuhi nga dayon. 23Kay ang kamatayon amo ang bayad sang sala, pero ang regalo sang Dios amo ang kabuhi nga wala sing katapusan sa paghiusa kay Cristo Jesus nga aton Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\