ROMA 7

1Mga utod, nakahibalo gid kamo sang akon inughambal, kay tanan kamo nakahibalo nahanungod sang kasugoan. Ang kasugoan may gahom lamang sa tawo samtang buhi pa sia. 2Subong abi, ang nakasal nga babayi nahigot sa iya bana tungod sang kasugoan, samtang nagakabuhi pa ang iya bana. Pero kon patay na ang iya bana, hilway na sia sa kasugoan nga nagahigot sa iya, sa iya bana. 3Gani, kon magpuyo sia upod sa iban nga lalaki samtang buhi pa ang iya bana, nagapanginlalaki sia. Pero kon patay na ang iya bana, hilway na sia sa kasugoan, kag wala sia nagapanginlalaki kon magpamana sia liwat. 4Mga utod, amo man ini sa inyo. Kon nahanungod sa Kasugoan, napatay man kamo, kay mga bahin kamo sang lawas ni Cristo; kag karon, iya na kamo ni Cristo nga ginbanhaw, agod nga magkabuhi kita sing mapuslanon sa pag-alagad sa Dios. 5Kay sang nagkabuhi kita suno sa aton tawuhanon nga kinaugali, ang makasasala nga mga handom nga ginpukaw sang Kasugoan nagpanghikot sa aton kaugalingon, kag ang resulta sini amo ang kamatayon. 6Pero karon mga hilway na kita sa Kasugoan, kay napatay na kita sa sadtong nagbilanggo anay sa aton. Wala na kita nagaalagad sa daan nga paagi sang nasulat nga kasugoan, kundi sa bag-o nga paagi nga iya sang Espiritu. 7Karon, ano ang aton masiling? Malaut bala ang Kasugoan? Indi man! Pero ang Kasugoan amo ang nagpakilala sa aton kon ano ang sala. Kay wala ako kuntani makahibalo kon ano ang kaibog kon ang Kasugoan wala magsiling, “Indi ka magkaibog.” 8Paagi sa kasugoan, ang sala nakakita sing kahigayunan sa pagpukaw sang tanan nga mga sahi sang kaibog nga yara sa akon. Kay ang sala patay, kon wala ang kasugoan. 9Sang una anay, buhi ako sang wala pa sing kasugoan. Pero sang may kasugoan na, nabuhi ang sala, 10kag napatay ako. Kag ang kasugoan nga ang iya katuyoan amo ang paghatag sing kabuhi, nagdala sa akon sing kamatayon. 11Ang sala nakakita sang kahigayunan kag naglimbong sa akon paagi sa kasugoan. Ang sala nagpatay sa akon paagi sa kasugoan. 12Gani, ang Kasugoan mismo balaan kag ang sugo balaan, matarong kag maayo. 13Nagakahulogan bala ini nga ang maayo nagdala sa akon sing kamatayon? Indi amo ina! Ang sala amo ang naghimo sini. Paagi sa paggamit sang maayo, ang sala nagdala sa akon sing kamatayon, agod nga ang iya matuodtuod nga kinaugali subong sala mapahayag. Gani, paagi sa sugo, napakita kon daw ano kalaut ang sala. 14Nakahibalo kita nga ang Kasugoan espirituhanon, pero ako akon mamalatyon nga tawo, nga ginbaligya subong ulipon sa sala. 15Indi ako makahangop sang akon ginahimo, kay wala ko ginahimo ang luyag ko himuon, kundi ginahimo ko ang butang nga akon ginadumtan. 16Kon ginahimo ko ang indi ko luyag himuon, nagapakita ini nga nagasugot ako nga ang Kasugoan maayo. 17Gani, indi gid ako ang nagahimo sini nga butang, kundi ang sala nga yari sa akon. 18Nakahibalo ako nga wala sing maayo nga yari sa akon, kon sayuron, sa akon tawuhanon nga kinaugali. Kay bisan pa luyag ako maghimo sing maayo, indi ako makahimo sini. 19Wala ko ginahimo ang maayo nga luyag ko himuon, kundi ginahimo ko ang malaut nga indi ko luyag himuon. 20Kon ginahimo ko ang indi ko luyag himuon, ini nagakahulogan nga indi na ako ang nagahimo sini, kundi ang sala nga yari sa akon. 21Gani, nasapwan ko nga ini nga kasugoan nagapanghikot: kon luyag ko himuon ang maayo, ang malaut amo ang ginahimo ko. 22Ang akon kaugalingon nagakalipay sa kasugoan sang Dios, 23pero lain nga kasugoan ang nasapwan ko nga nagapanghikot sa akon lawas—isa ka kasugoan nga nagasupak sa kasugoan sang akon hunahona. Ini nagabilanggo sa akon sa kasugoan sang sala nga nagapanghikot sa akon lawas. 24Kailo man ako nga tawo! Sin-o bala ang magahilway sa akon sa sining lawas nga nagadala sa akon sa kamatayon? 25Salamat sa Dios tungod kay Jesu-Cristo nga aton Ginoo! Gani, amo ini ang akon kahimtangan: sa akon kaugalingon sarang ako makaalagad sa kasugoan sang Dios sa akon lamang hunahona, samtang ang akon kinaugali nga tawuhanon nagaalagad sa kasugoan sang sala.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\