ROMA 8

1Karon, indi na pagsilutan ang mga nahiusa kay Cristo Jesus. 2Kay ang kasugoan sang Espiritu nga nagahatag sa aton sing kabuhi sa aton paghiusa kay Cristo Jesus, naghilway sa akon sa kasugoan sang sala kag kamatayon. 3Tungod kay ang kinaugali sang tawo maluya, ang indi mahimo sang Kasugoan, ginhimo sang Dios. Ginlaglag niya ang gahom sang sala sa kinaugali sang tawo paagi sa pagpadala niya sang iya Anak, nga nagkari nga may kinaugali subong sang makasasala nga kinaugali sang tawo, sa pagdula sang sala. 4Ginhimo ini sang Dios, agod nga ang mga matarong nga ginapatuman sang Kasugoan matuman sa aton nga nagakabuhi suno sa Espiritu, kag indi suno sa tawuhanon nga kinaugali. 5Kay ang mga nagakabuhi suno sa ginatudlo sa ila sang ila tawuhanon nga kinaugali, ang ila mga panghunahona ginagamhan sang luyag sang ila tawuhanon nga kinaugali. Ang mga nagakabuhi suno sa ginatudlo sa ila sang Espiritu, ang ila mga panghunahona ginagamhan sang luyag sang Espiritu. 6Kon ang inyo mga panghunahona ginagamhan sang tawuhanon nga kinaugali, ang resulta sini amo ang kamatayon. Pero kon ang inyo mga panghunahona ginagamhan sang Espiritu, ang resulta sini amo ang kabuhi kag paghidait. 7Gani, ang isa ka tawo manginkaaway sang Dios kon ang iya panghunahona ginagamhan sang tawuhanon nga kinaugali, kay wala sia nagatuman sang kasugoan sang Dios, kag matuod gid nga indi sia makatuman sini. 8Ang mga nagatuman sang ila tawuhanon nga kinaugali indi makapahamuot sa Dios. 9Pero wala na kamo nagakabuhi suno sa ginatudlo sa inyo sang inyo tawuhanon nga kinaugali, kundi nagakabuhi kamo suno sa ginatudlo sang Espiritu, kon matuod nga ang Espiritu sang Dios nagakabuhi sa inyo. Ang tawo nga wala sa iya ang Espiritu ni Cristo indi iya ni Cristo. 10Pero kon si Cristo nagakabuhi sa inyo, bisan pa nga ang inyo mga lawas mapatay tungod sang sala, pero ang Espiritu nagakabuhi sa inyo tungod kay ginpakamatarong kamo sa atubangan sang Dios. 11Kon ang Espiritu sang Dios nga nagbanhaw kay Jesus nagakabuhi sa inyo, ti sia nga nagbanhaw kay Cristo magahatag man sing kabuhi sa inyo mamalatyon nga lawas, paagi sa iya Espiritu nga yara sa inyo. 12Gani, mga utod, may katungdanan kita sa pagkabuhi, pero indi suno sa luyag sang aton tawuhanon nga kinaugali. 13Kay kon nagakabuhi kamo suno sa inyo tawuhanon nga kinaugali, mapatay kamo. Pero kon nagakabuhi kamo suno sa Espiritu, ginapatay ninyo ang inyo malaut nga mga buhat, kag magakabuhi kamo. 14Ang mga ginatuytoyan sang Espiritu sang Dios mga anak sang Dios. 15Kay ang Espiritu nga ginhatag sang Dios sa inyo wala nagahimo sa inyo nga ulipon ukon nagapahadlok pa sa inyo, kundi iya kamo ginahimo nga mga anak sang Dios, kag paagi sa gahom sang Espiritu nagapanawag kita sa Dios, “O Amay, Amay ko!” 16Ang Espiritu sang Dios nagabuylog sa aton espiritu sa pagpamatuod nga kita mga anak sang Dios. 17Tungod kay mga anak kita sang Dios, mga manunobli kita sang mga kaayuhan nga ginatigana niya para sa iya mga tawo, kag mga manunobli man kita upod kay Cristo sang gintigana sang Dios para sa iya. Kay kon nagaambit kita sang iya mga pag-antos, magaambit man kita sang iya himaya. 18Ang mga pag-antos naton sa sini nga panahon ginakabig ko nga indi makatupong sa himaya nga ipahayag sa aton. 19Ang tanan nga mga tinuga nagahulat sing malinangkagon sa Dios nga magapahayag sang iya mga anak. 20Kay ang tanan nga mga tinuga nanginwala sing pulos, indi suno sa ila luyag, kundi amo ini ang luyag sang Dios. Pero may yara pa nga paglaom, 21nga magaabot ang adlaw nga ang tinuga indi na madunot, kundi magaambit sila sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Dios. 22Kay nakahibalo kita nga tubtob karon, ang tanan nga mga tinuga nagaugayong sa kasakit, subong sang pagpasakit sang manugbata. 23Pero indi lamang ang mga tinuga, kundi kita man tanan nga ginhatagan sing una sang Dios sang iya Espiritu, nagaugayong sa kasakit, samtang nagapaabot kita sa Dios nga magahimo sa aton nga iya mga anak kag magahilway sa aton sing bug-os. 24Kay sa sini nga paglaom naluwas kita. Pero kon makita naton ang aton ginalauman, ti indi na ina paglaom. Kay sin-o bala ang nagalaom sa iya nakita? 25Pero kon nagalaom kita sa wala pa naton makita, ginahulat naton ini nga may pagpailob. 26Sa amo man nga bagay, kita nga mga maluya ginabuligan sang Espiritu. Kay indi kita makahibalo kon paano magpangamuyo, kundi ang Espiritu amo ang nagapakiluoy sa Dios para sa aton sa mga pag-ugayong nga indi masaysay sa mga tinaga. 27Kag ang Dios nga nagausisa sang tagipusoon sang mga tawo nakahibalo man sang panghunahona sang Espiritu. Kay ang Espiritu nagapakiluoy sa Dios para sa iya mga tumoluo kag suno sa iya kabubot-on. 28Kay nakahibalo kita nga ang tanan nga mga butang ginahimo sang Dios para sa kaayuhan sang mga nagahigugma sa iya, kag sa mga gintawag niya suno sa iya tinutoyo. 29Kay ang mga ginpili na sang Dios, iya man ginpain, agod manginkaangay sila sang iya Anak, agod nga ang Anak manginpanganay sang madamo nga mga kautoran. 30Gani, gintawag sang Dios ang iya mga ginpain; kag ang iya mga gintawag, iya man sila ginpakamatarong; kag ang iya ginpakamatarong iya man ginpaambit sang iya himaya. 31Ano karon ang aton masiling nahanungod sini nga mga butang? Kon ang Dios nagaapin sa aton, sin-o bala ang makapamatok sa aton? 32Wala niya gani ginpaiway ang iya Anak, kundi nga iya ginhalad para sa aton tanan! Kon ginhatag niya sa aton ang iya Anak, indi bala nga ihatag man niya sa aton sing maalwan ang tanan nga mga butang? 33Sin-o bala ang magasumbong sang pinili sang Dios? Ang Dios gid nagapahayag nga wala sila sing sala! 34May makakondenar bala sa ila? Si Cristo Jesus amo ang nagpakamatay, huo, sia amo ang ginbanhaw kag karon yara sa tuo sang Dios. Sia amo ang nagapakiluoy sa Dios para sa aton! 35Karon, sin-o bala ang makapahamulag sa aton sa gugma ni Cristo? Ang pag-antos bala, ang kapipit-an, ang paghingabot, ang gutom, ang kaimulon, ang katalagman, ukon ang kamatayon? 36Ang kasulatan nagasiling: “Tungod sa imo Yara kami sa katalagman Sang kamatayon sa bug-os nga adlaw, Ginkabig kami Subong mga karnero nga ilihawon.” 37Wala sing may makapahamulag sa aton! Kay sa sini nga mga butang may bug-os kita nga pagdaog paagi sa iya nga naghigugma sa aton! 38Kay napat-od ko gid nga wala sing may makapahamulag sa aton sa iya gugma, bisan pa ang kamatayon ukon kabuhi, bisan pa ang mga anghel ukon ang langitnon nga mga punoan ukon mga gahom. Bisan pa ang mga butang sa karon ukon sa palaabuton, 39ang kalibutan sa ibabaw ukon sa idalom, wala gid sing butang sa tanan nga mga tinuga nga sarang makapahamulag sa aton sa gugma sang Dios nga nangin-aton paagi kay Cristo Jesus nga aton Ginoo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\