ROMA 9

1Matuod ang ginasiling ko; iya ako ni Cristo kag wala ako nagabutig. Ang akon konsyensya nga ginagamhan sang Espiritu Santo nagapasalig man sa akon nga wala ako nagabutig. 2Daku gid ang akon kalisod, kag wala gid nagauntat ang kasakit sa akon tagipusoon tungod sa akon mga kasimanwa nga akon gid mga kadugo! 3Tungod sa ila, maayo na lang kuntani nga pakamalauton ako sang Dios, kag ipahamulag kay Cristo. 4Mga pinili sila sang Dios, kag ginhimo niya sila nga iya mga anak, kag ginpaambit sila sang iya himaya. Naghimo sia sing mga kasugtanan sa ila, kag ginhatag niya sa ila ang Kasugoan. May matuod sila nga pagsimba kag nabaton nila ang mga saad sang Dios. 5Naggikan sila sa mga patriarka, kag si Cristo, sa iya tawuhanon nga kinaugali, naggikan man sa ila kaliwat. Kabay nga dayawon sa gihapon ang Dios nga Makagagahom sang tanan! Kabay pa. 6Wala ako nagasiling nga ang saad sang Dios napaslawan, kay indi ang tanan nga mga kaliwat ni Israel pinili sang Dios. 7Indi man ang tanan nga mga kaliwat ni Abraham anak sang Dios, kay ang Dios nagsiling kay Abraham, “Ang mga kaliwat lamang ni Isaac amo ang pagaisipon nga imo mga anak.” 8Nagakahulogan ini nga ang mga anak nga matawo sa kinaandan nga paagi indi mga anak sang Dios, kundi ang mga anak nga matawo tungod sang saad sang Dios amo ang ginakabig nga matuod nga mga kaliwat. 9Kay amo ini ang saad sang Dios, “Magakari ako sa nagakaigo nga panahon kag si Sara magaanak sing isa ka anak nga lalaki.” 10Kag indi lamang ina, kay ang amay sang duha ka anak ni Rebeca amo si Isaac nga aton gingikanan. 11-12 Pero ang Dios nagsiling sa iya, “Ang magulang magaalagad sa manghod,” agod nga ang pagpili sang isa sang iya anak matuman suno sa tinutoyo sang Dios. Iya ini ginsiling sa wala pa sila matawo kag sa wala pa sila makahimo sing maayo ukon malain. Gani ang pagpili nasandig sa pagtawag sang Dios, kag indi suno sa ila ginhimo. 13Kay ang kasulatan nagasiling, “Ginhigugma ko si Jacob, pero gindumtan ko si Esau.” 14Karon, ano ang aton masiling? Nga ang Dios indi matarong? Indi man! 15Kay nagsiling sia kay Moises, “Magakaluoy ako sa luyag ko kaluoyan, magakaawa ako sa luyag ko kaawaan.” 16Gani wala ini nasandig sa luyag ukon sa ginahimo sang tawo, kundi sa kaluoy lamang sang Dios. 17Kay ang kasulatan nagasiling kay Faraon, “Sa sini nga tinutoyo ginhimo ko ikaw nga hari, agod nga paagi sa imo mapakita ko ang akon gahom kag mapakilala ko ang akon ngalan sa bug-os nga kalibutan.” 18Gani, ginakaluoyan sang Dios ang luyag niya kaluoyan, kag iya ginapatig-a ang tagipusoon nga luyag niya patig-ahon. 19Karon, ang isa sa inyo magasiling sa akon, “Kon amo ini, ngaa bala basulon pa sang Dios ang tawo sa iya pagpakasala? Kay sin-o bala ang makapamatok sa kabubot-on sang Dios?” 20Pero sin-o ka bala, abyan, nga magsabat sa Dios? Ang kolon indi makasiling sa naghimo sa iya, “Ngaa bala ginhimo mo ako sing subong sini?” 21Indi bala nga ang tawo nga nagahimo sing mga kolon makapagusto sa paggamit sang lunang suno sa iya naluyagan kag sa paghimo sing duha ka kolon sa amo man nga lunang, ang isa para sa pinasahi nga pagtinipuntipon kag ang isa para gamiton adlaw-adlaw? 22Amo man ini ang ginhimo sang Dios. Luyag niya ipakita ang iya kaakig kag ipakilala ang iya gahom. Gani, mapainulobon gid sia sa pagbatas sang iya mga naakigan, nga madali na lang niya laglagon. 23Kag luyag man niya ipakita ang iya bugana nga himaya, nga iya ginbubo sa aton nga iya ginkaluoyan, kita nga iya gin-aman sa pagbaton sang iya himaya. 24Kay kita amo ang iya gintawag, indi lamang gikan sa mga Judio kundi man gikan sa mga Gentil. 25Amo ini ang iya ginsiling sa libro ni Oseas: “Ang mga tawo nga indi akon, Pagatawgon ko nga ‘Akon mga Tawo.’ Ang pungsod nga wala ko ginhigugma, Pagatawgon ko nga ‘Akon Hinigugma.’ 26Kag sa amo gid nga duog Nga ginsilingan sila ‘Indi kamo akon mga tawo,’ Didto pagatawgon sila Nga mga anak sang Dios nga buhi.” 27Amo ini ang ginpabutyag ni Isaias nahanungod sa Israel, “Bisan pa nga ang mga kaliwat ni Israel manginsubong kadamo sang balas sa baybayon, pero pila lamang sa ila ang maluwas. 28Kay ang Ginoo magahukom sa labing madali sang tanan nga yara sa kalibutan.” 29Suno ini sa ginsiling anay ni Isaias, “Kon ang Ginoo nga Makagagahom wala magbilin sa aton sing mga kaliwat nanginkaangay na kita kuntani sa Sodoma kag Gomorra.” 30Karon, ano bala ang aton isiling? Amo ini ang aton masiling: ang mga Gentil nga wala nagtinguha sa pagpakamatarong sang ila kaugalingon sa atubangan sang Dios, ginpakamatarong paagi sa pagtuo. 31Pero ang nagtinguha nga pakamatarungon sa atubangan sang Dios paagi sa pagtuman sang kasugoan, wala ginpakamatarong. 32Kag ngaa man? Kay ang ila ginhimo wala masandig sa pagtuo, kundi sa mga buhat. Nakasandad sila sa “bato nga nagapasandad” 33nga ginasiling sang kasulatan: “Tan-awa, Ginbutang ko sa Sion Ang isa ka bato Nga magapasandad sa mga tawo, Isa ka bato Nga magapahagmak sa ila. Pero ang nagatuo sa iya Indi mapaslawan.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\