TITO 1

1Pag-abiabi halin kay Pablo, isa ka alagad sang Dios kag apostol ni Jesu-Cristo. Ginpili ako kag ginpadala sa pagbulig sang pagtuo sang mga pinili sang Dios kag sa pagtuytoy sa ila padulong sa kamatuoran nga gintudlo sang aton pagtuloohan, 2nga nasandig sa paglaom sa kabuhi nga wala sing katapusan. Ang Dios nga wala nagabutig, nagsaad sa aton sini nga kabuhi, sa wala pa niya matuga ang kalibutan, 3kag sa nagakaigo nga tion iya ini ginpahayag sa iya mga pulong. Gintugyan niya ini sa akon, kag ginabantala ko ini suno sa sugo sang Dios nga aton Manlulowas. 4Ginasulat ko ini kay Tito, ang akon matuod nga anak suno sa pagtuo nga ginaambit namon nga duha. Kabay nga ang Dios nga Amay kag si Cristo Jesus nga aton Manlulowas maghatag sa imo sing grasya kag paghidait. 5Ginbilin ko ikaw sa Creta agod husayon mo ang mga butang nga nagakinahanglan sang paghusay, kag sa pagpili sing mga katigulangan sang iglesia sa tagsa ka banwa. Dumdoma ang ginsiling ko sa imo: 6ang isa ka tigulang sang iglesia kinahanglan wala sing kasawayan, isa lang ang iya asawa, kag ang tanan niya nga mga kabataan kinahanglan mga tumoluo kag indi sila abusador ukon di-matinumanon. 7Tungod kay ang pangulo sang iglesia gintugyanan sang hilikuton sang Dios, kinahanglan wala sia sing kasawayan. Indi sia bugalon ukon mainiton, ukon palahubog, ukon palaaway, ukon hakugan. 8Sa baylo, kinahanglan mabinatunon sia sang mga bisita sa iya balay, maluyagon sang maayo, but-anan, matarong, balaan kag makapugong sang kaugalingon. 9Kinahanglan huptan niya sing malig-on ang pulong sang kamatuoran nga masaligan kag nagasinanto sa pagtulon-an. Sa sini nga paagi sarang niya mapabakod ang iban sa matuod nga pagtulon-an kag mapahayag man niya ang mga kasaypanan sang mga nagapamatok sa sini nga pagtulon-an. 10Kay madamo ang mga nagasumpong, kag nagapatalang sa iban sa ila kabuangan, ilabi na ang mga nakonbertir gikan sa Judaismo. 11Kinahanglan nga tapnaon gid ang ila mga ginapanghambal, kay ginagamo nila ang bug-os nga mga panimalay paagi sa ila pagpanudlo sang indi dapat nila ipanudlo, sa makahuloya nga katuyoan sa pagpangwarta. 12May isa nga taga-Creta, isa man sang ila mga propeta nga nagsiling, “Ang mga taga-Creta butigon gid, kag malaut nga mga sapat kag mga matamad nga dalukdalok.” 13Kag ang iya ginsiling matuod. Tungod sini dapat mo sila sawayon sing masakit, agod manginmabakod sila sa pagtuo, 14kag indi na sila magsapak sa patupato nga mga sugilanon sang mga Judio kag sa tawuhanon nga kasugoan nga nagikan sa mga nagsikway sang kamatuoran. 15Para sa mga putli ang tanan putli, pero wala sing butang nga putli para sa mga nadagtaan kag indi matinuohon, kay ang ila mga panghunahona kag konsyensya nadagtaan. 16Ina sila nagasugid nga nakilala nila ang Dios, pero ang ila mga buhat nagapanghiwala sini. Mga madumot sila kag indi matinumanon, kag indi takos sa paghimo sing maayo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\