TITO 2

1Pero dapat ikaw magpanudlo sang husto nga pagtulon-an. 2Tudloi ang gulanggolang na nga mga lalaki nga maghaganhagan, magmahinangpanon kag magpugong sila sang ila kaugalingon; magmanginhusto sila sa ila pagtuo, paghigugma, kag pagbatas. 3Sa amo man nga paagi tudloi man ang gulanggolang na nga mga babayi nga magginawi sila subong mga babayi nga nagakabuhi sing balaan. Indi sila magkutsokutso ukon mangin-ulipon sang bino. Dapat sila magpanudlo sang maayo, 4agod matudloan nila ang pamatan-on nga mga babayi nga maghigugma sang ila mga bana kag mga kabataan, 5nga magpugong sang ila kaugalingon kag magmanginputli, kag manginmaayo sila nga mga asawa, nga nagatuman sa ila mga bana, agod nga wala sing may magapakamalain sang pulong sang Dios. 6Sa amo man nga bagay laygayi ang pamatan-on nga mga lalaki nga magpugong sang ila kaugalingon. 7Ikaw imo dapat manginsulondan nila sa paghimo sing maayo sa tanan nga mga butang. Magmanginsinsero ka kag seryuso sa imo pagpanudlo. 8Gamita ang nagakaigo nga mga pulong nga indi mahikayan, agod mahuy-an ang imo mga kaaway, kay wala sila sing ihambal nga malain nahanungod sa aton. 9Ang mga ulipon dapat magtuman sa ila mga agalon kag magpahamuot sa ila sa tanan nga bagay. Indi sila magsabat sa pagbato, 10ukon magpangawat sa ila. Sa baylo, dapat sila magpakita nga sila mga maayo sa gihapon kag masaligan, agod nga sa tanan nga ila ginahimo mapadunggan pa gid nila ang pagtulon-an nahanungod sa Dios nga aton Manlulowas. 11Kay ginpahayag sang Dios ang iya grasya para sa kaluwasan sang tanan nga mga tawo. 12Ina nga grasya nagatudlo sa aton sa pagsikway sang pagkabuhi nga di-diosnon kag sang kalibutanon nga mga kailigbon, kag sa pagkabuhi sa sining kalibutan nga may pagpugong sang kaugalingon, matarong kag diosnon, 13samtang nagapaabot kita sang bulahan nga Adlaw nga aton ginalauman, nga ang himaya sang aton gamhanan nga Dios kag Manlulowas nga si Jesu-Cristo magapakita. 14Gintugyan niya ang iya kaugalingon tungod sa aton, agod maluwas kita sa tanan nga mga kalautan kag manginputli nga mga tawo nga iya kaugalingon kag nagahandom sa paghimo sing maayo. 15Itudlo ini nga mga butang, kag gamita ang bug-os mo nga awtoridad, samtang ginapabakod kag ginasabdong mo ang mga nagapamati sa imo. Indi ka maghatag sing kahigayunan nga hikayan ka sang iban.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\