TITO 3

1Pahanumdoma ang mga tumoluo nga magpasakop sila sa gubyerno kag sa mga awtoridad, nga magtuman sila sa ila, kag handa sa paghimo sang tagsa ka maayo nga buhat. 2Tudloi sila nga indi sila magpakamalaut sa bisan kay sin-o, kundi nga magmahidaiton sila kag mainabyanon, kag magmalulo sa gihapon sa tanan nga mga tawo. 3Kay sang una anay, mga buangboang kita, di-matinumanon kag nagtalang. Mga ulipon kita sang mga kailigbon kag sang tanan nga sahi sang pagpangalipay. Nagkabuhi anay kita sa kalautan kag kahisa. Gindumtan kita sang iban kag kita man nagdumot sa ila. 4Pero sang pagpahayag sang kaayo kag gugma sang Dios nga aton Manlulowas, 5iya kita ginluwas. Indi tungod sang maayo nga mga buhat nga aton ginhimo, kundi tungod sang iya kaluoy ginluwas niya kita paagi sa paghugas, nga paagi sini ginahatagan kita sang Espiritu Santo sang bag-o nga pagkatawo kag bag-o nga kabuhi. 6Kay ginhatag sang Dios sa aton sing bugana ang Espiritu Santo, paagi kay Jesu-Cristo nga aton Manlulowas, 7agod nga tungod sang iya grasya mapakamatarong kita sa atubangan sang Dios, kag makaangkon sang kabuhi nga wala sing katapusan nga aton ginalauman. 8Matuod ini nga mga pulong. Luyag ko nga itudlo mo gid ini nga mga butang sing matul-id, agod nga ang mga nagatuo sa Dios maghimulat sa paghimo sing maayo nga mga buhat. Maayo ini kag mapuslanon para sa mga tawo. 9Pero likawi ang wala sing pulos nga mga pagsinuay, ang malawig nga mga listahan sang mga katigulangan, ang mga pagbinaisay, kag mga pag-ilinaway nahanungod sa Kasugoan. Ina sila wala sing pulos kag wala ka sing maayo nga makuha. 10Sa tapos mo mapaandaman sing makaduha ang tawo nga nagatuga sang pagbinahinbahin, pabay-i na lang sia. 11Kay imo nahibaluan nga ina nga tawo malaut, kag ang iya mga sala nagapamatuod nga sayop gid sia. 12Kon mapadala ko sa imo si Artemas ukon si Tiquico, tinguhaon mo nga makapakigkita ka sa akon sa Nicopolis, kay napat-od ko na nga mapabilin ako didto sa tion sang tigtulognaw. 13Tinguhai gid ang pagbulig kay Zenas nga mananabang kag kay Apolos nga makalakat sila, kag tan-awa nga wala sing may makulang sa ila kinahanglanon. 14Tudloi ang aton mga kautoran sa paghimo sing maayo nga mga buhat, nga masakdag nila ang ila mga kinahanglanon. Indi sila dapat magkabuhi nga wala sing pulos. 15Ang tanan nga mga kaupod ko nagaabiabi sa imo. Abiabiha man para sa amon ang aton mga abyan sa pagtuo. Ang grasya sang Dios manginyara sa inyo tanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\