1 CORINTIOS 1

1Cue Páblodùcue. Ñúefue lluájillena Juzíñamui comecù jitaina izói Jesucristo jóonegamùedùcue. Bie izói daùna Jesucristo orécamùedùcue. 2Cue, caù ama Sóstenes dùga, Corinto jófuemo ite Juzíñamuimo gaùrífùredùno uáidotùcoco. Afe llezica bibe ómoùmo cuetùcue. Omoùmo Jesucrístomo dájena jaùnáinamona Juzíñamui iédùomoù. Juzíñamui íena omoù jáillena afémùeoùri ómoùna jàùrite. Nágagobiaùmo ite caù Ocuíraùma Jesucristo mámecùdo jùcáfùredùno, daje izói Juzíñamui íeùena uáidogaiaùoù. Afe Ocuíraùma Jesucristo afémacù ie, daje izói cáùùe. 3Caù Moo Juzíñamui, caù Ocuíraùma Jesucristo dùga, íaillùnoùna ñue uái illùfue dùbénemo ómoùna jóoneiteza. Daje izói afe íaillùnoù ómoùna ñue ézùcùiteza. 4Nágarui ómoùri Juzíñamuina ùere fùgora daùífùredùcue, mei Juzíñamui Jesucrístodo ñue caùmare ómoùna itátate. 5Mei jùù, Jesucrístomo dájena omoù jaùnáinamona, Juzíñamui nana ie cáùmafuiaù ómoùmo orede. Nana ie caùmare úrillafue Juzíñamui ómoùmo llote. Daje izói ie onóigafuiaùna ómoùna onótate. 6Mei daùí Juzíñamui Crístodo daùna uai ja ómoùmo bie nahífuena ite. 7Bíemona caù Ocuíraùma Jesucristo càocaizaùbillùruimo naù dúcùñena llezica, nana Juzíñamui lloga uaina ómoùmo íteza; abù dùné jùáùe uaina jítaiñeitùomoùza. 8Afémùe ùco íiraùruimo ómoùna náùretaite. Iemona caù Ocuíraùma billàruimo dúcùille dùno buna nùnó fùénidùfuena ómoùmo nitáñede. 9Juzíñamui uícodo ie dáùnana jaca ñue àcoùmo fuitáfùrede. Afe àùnofùrega Juzíñamui ie jitó Jesucrístomo caù nabáirillena caùna uáidote. Afe Jesucristo caù Ocuídùmùe. 10Amatùaù, omoù cacarei. Caù Ocuíraùma Jesucristo mámecùdo izire ómoùmo jùcádùcue. Dájena omoù jaùnairi. Daje izói eneno omoù bozíetaiñeno iri. Mei jùáùfodo jùáùmana énenaruiñeno ñue dájena omoù iri. Daje izói dáafuemo comecù fácaitùomoùza, íemo daje izói dáafuemo omoù maméritùomoùza. 11Cue ámatùaù, bifue ómoùna daùdùcue, mei Cloé comànùmona dáarie cuemo llotíaùoù, omoù càgùri jùáùmana ruifíruillano oni enénorie itíaùoù, daùí daùdíaùoù. 12Bie izói cue cacánafuedo ómoùna daùíacadùkue. Omoùmona illa dàgamùiaù jùáùfodo úritùomoù. Dáarie cue Pablo iédùcue daùde, jùáùmacù cue Apolos iédùcue daùde, jùáùmacù cue Pedro iédùcue daùde, jùáùmacù cue Cristo iédùcue daùde. 13Mei íadù nana omoù Cristo abù izóidùnodùomoù. ¿Meita afe Cristo abù énenorie fecaca? Daùítañede. ¿Meita Pablo omoù méifomo cruzmo coraùca? Córaùñega. ¿Meita Pablo mámecùdo omoù ùfo jokoomoù ? Daùítañede. 14Cue mena come Crispo Gayo dùga ùfo jokodùcue . Omoùmona abù dùne jùáùmacù ùfo jokoñedùcue . Aferi Juzíñamuina “Fùgora,” daùdùcue. 15Iemona ómoùmona buna “Cue bie Pablo mámecùdo ùfo jokogacue,” daùínide. 16Iemo jùáù daa Estéfanas comùnù ùfo jokodùcue, mei íadù cuemo úibicaiñedeza, abà dùne jùáùmacùna báutizañedùcue. 17Mei Cristo cuena “Comùnù o ùfo jokori,” daùíñede. Cuena “Cue ñuera jíllona uai o llócairi,” daùde. Mei íadù cue abù àùnotade comùnù bacácùdo cuena llotátañede, Cristo cruzmo tàillana cue ráifitañellena. 18Afe bie Cristo cruzmo tàillafue, nana nùne táùnomo báùitùno dùbénemo ráifiñede taùno uaillaù izoide. Mei íadù ñue jílloitùno dùbénemo, Cristo cruzmo tàillado caù comecù illafue méidorede, mei afe uaimo Juzíñamui ràino íteza. 19Jaiai Juzíñamui Cuegáuaido afémùe bie izói daùde: “ Ùere baitádùno onóigafuiaùna nùné táùnocaitaitùcue.” Daje izói fùbídùno fùbíllafuena ráifitañeitùcue, daùde. 20Ja bínùemo fùbídùmùe ¿mei nàùfuemo cánoite? Comùnù comecù ífue ñue méidoñede. Daje izói fia fùbíllafue llófueraùma canóñede. Afe izói bínùe ráfuiaù júfidotùmùe canóñede. Mei nana bínùemo fùbíllafuiaù Juzíñamui ja jùáùfodo méidoga. Ráifiñede taùno uáillaùna méidoga. 21Juzíñamui nana ie fùnóllùfuiaùna onófùrede. Iemona “Fia bínùe comùnù báitajafuedo cuena ónoñeitùomoù,” afémùe daùíñocaide. Mei jùáùfodo Juzíñamui íaùoùmo lloga uaillaù íaùoù àùnuado afémacù jíllotaacade, afe bie lloga uai jùáùmacùmo ráifiñede taùno uai izoide íaùoùmo càocaide íadù. 22Iemo Judíuaù fia dáùnamona comuide cùóraùnina ráanùaùna cùóacadiaùoù. Iemo judíoñedùno ùere báitajafue jenódiaùoù. 23Mei caù, cruzmo coraùca Cristo rafue jino llófùredùcaù. Ie mei judíuaù afefue llófuiana meáiruitiaùoù. Iemo judíoñedùno aféfuena “Ráifiñede taùno uaillaù,” daùdíaùoù. 24Mei jùáùfodo Juzíñamui jílloillena maiñócano dùbénemo afe Cristo caùri tùilla llogáfuemo Juzíñamui ràino ite. Daje izói afémacù íena afe llogáfuemo Juzíñamui baitaca uai ite. Daa Juzíñamui jàùrigamùe judío ímùe íadù, bifue afémùemo ráifide. Daje izói Juzíñamui uáidogamùe judíoñedùmùe íadù, bifue dájerieze íaillùnoùmo ráifide. 25Mei jùù Juzíñamui lloga uai, ráifiñede taùno uai izói comànùmo càoide, mei íadù afe uai énùe comùnù baitácafue baùmo ùere baitade. Daje izói Juzíñamui fùnócafue ràinonina izói comànùmo càoide, mei íadù comùnù máùrie baùmo jamánomo rùírede. 26Amatùaù, mai Juzíñamui omoù jàùrillafuemo uibíoicairi. Omoùmona baitádùnona fùgo iñede, mei íadù naù ie comànùdùomoù. Daje izói ómoùmona ràillaùnùna fùgo iñédeza. Iemo ómoùmona jùca jalleide comànùna fùgo iñede, mei íadù naù Juzíñamui izíruigamacùdùomoù. 27Mei jùáùfodo, bínùe comùnù daùna abùna onóñedùno Juzíñamui ja nùzeca, ráfuiaùna baitádùno méaicaillena. Daje izói bínùe comùnù daùna ràinidùmacù Juzíñamui jae nùzeca, nana “Maùrídùcue” daùdùno meáicaillena. 28Iemo bínùemo ite jùca jalléiñedùno naa jámairuigamacù dùga Juzíñamui jae nùzede. Nana bie Juzíñamui nùzécano jamai comùnù. Juzíñamui bie izói jamai comùnù nùzede, abù àùnota “Aillomùedùcue” daùdùno ràinitallena. 29Iemona buna Juzíñamui uícomo abùna àùnonide. 30Mei dama Juzíñamui ómoùna Cristo Jesumo dájena jaùnáitate. Daje izói Juzíñamui, Jesucristo caù ùfocù déitatùmùena jóonete. Iemo Crístodo, Juzíñamui anamo ñue jaàcùna caù íllena, afémùe caùmo jóonete. Afe llezica Juzíñamui íeùena Crístodo caùna ñue fùnode. Afe bie Crístodo daùí jíllodùcaù. 31Afémùe daùí fùnode, Juzíñamui Cuegáuai daùna izói jaàcùna jino fuitállena. Afe uai daùde: “Dámùe abà àùnoiacania, caù Ocuíraùmado abà àùnori,” daùde.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\