1 CORINTIOS 10

1Cue ámatùaù, bífuena ómoùna fùdàtaacadùcue. Nana caù jaiáidùgùma Juzíñamui jóonega mona uíllùena eroide raa anado jáioicaidiaùoù. Daje izói nana afémacù Jíaùrede Monáillai ruica jaitádiaùoù. 2Daùí íaùoù jáillamona afe mona uíllùedo, daje izói monáillaido dájena Moiséoùri jaùnáitagaiaùoù. 3Daje izói nana afémacù Juzíñamui monámona cocàtaga güille güífùrediaùoù. 4Iemo nana afémacù afe Juzíñamui nofàcùmona totátaga jaùnoi jirófùrediaùoù. Mei íaùoù jáioicailla llezica afe íaùoù nabáioicaide jamánomo rùírede nofùcù llócua jiródiaùoùza. Afe nofùcù daùna Cristo. 5Mei íadù afémacù nabézie Juzíñamuina ióbitañede. Iemona zaféredùzicùmo tàcoùzitiaùoù. 6Nana bífuiaù caù onóillena daùí íficaide, afémacù gaùga fùénidùfuiaùna caù gáùñeillena. 7Afémacùmona dámùerie jánaraùmo caùmátailla izói omoù caùmátaiñeno iri. Juzíñamui Cuegáuai íaùoù fùnócafuena bie izói daùde: “Afe comùnù fia ráùnaillano güífùrediaùoù, jirófùrediaùoù. Afe mei náidacaillano rafue fùnoda záifùrediaùoù.”. 8Afémacùmona dáarie jùruírena izói, mai caù íñeillù. Daùí íaùoù jùruírenamona afémacùmona daje monado veintitrés mil dàgamùe tùtácaiaùoù. 9Afémacùmona dáarie Juzíñamui afémacùmo raùre járitañenafuena náfueñeno, fùeni íena facátatiaùoù. Afemona dùga comùnù Juzíñamui oreca jaio aùnica íaùoù tùilla. Mei jira, afémacù Juzíñamui fùeni facátaja izói mai íena caù fácatañeillù. 10Daje izói Juzíñamuimo omoù ràirùiñeno iri. Mei afémacùmona dáarie Juzíñamuimo ràirùillano úrioidùno tùtade Juzíñamui abù ímùe tùtácaiaùoù. 11Nana bífuiaù caù jaiáidùgùmamo íficaide, áfena càoillano comùnù bífuiaùmona ñue abù caù rairuíllena. Afe mei, caù onóillena Juzíñamui afe bífuiaù ie Cuegánicomo cuetátate, afe izóidùfuiaùmona caù bigàmaùaù ñue abù caù rairuíllena. Mei ja birui íiraùruillaùmo itàcaùza. 12Mei áfemona, “Ñue àùnotùcue” daùdàmùe daùítadùfuemona ñue abà rairuiri, afémacù izói caù báùiñellena. 13Omoùmo comuide facátaina duere zefuíllafuiaù, daje izói nana jùáùmacùmo comuide, danù ómoùñedeza. Mei íadù Juzíñamui jaca àùnofùregamùe. Mei onódùcaùza, Juzíñamui caùmo ite máùrie baùmo, rùírede facátafuedo caùna fácatañeite. Mei jùáùfodo facátafue comuilla llezica Juzíñamui áfemona omoù jílloille iona ómoùna onótaite. Afemona afe facátafuena ja ñue ocuíredùomoù. 14Ie jira, cue izíruiga ámatùaù, jánaraùmo caùmátaillamona oni omoù jàrecairi. 15Ráfuena baitádùnomo úrilla izói ómoùmo úritùcue, íemo ómoùna cue daùíllùfuemo danù ñue comecù omoù facari. 16¡Cácarei! Caù Ocuíraùma tàillamo caù úibicaillena, ñue fùnoca comunión illácurimona caù jiróadù, Cristo dàena dájena caùmare mamécacaù. Daje izói afe illa dàgamùemo fecaca comuniómo jaùnaide pan, caù güíadù, Cristo abùna dájena caùmare mamécacaù. 17Aillomacù caù íadù, daje pan caù güíllamona daade come abùna itùcaù. 18Mai Israel naùraù fùnoca ráfuiaùmo comecù omoù facari. Juzíñamuimo fecaca ràllenùaù rùtùno, afe fecaca ràllemo dájena mamécaiaùoù. 19Bie cue dáùnamona jánaraù ua raaza dáùiacañedùcue. Daje izói, afe jánaraùmo caùmátaillena fecaca rùlle, jùáùe rùlle baùmo ráifideza dáùiacañedùcue. 20Cue daùna bie izoide: Juzíñamuina onóñedùno fia iga raa afe jánaraùmo íaùoù feca llezica, afémacù Juzíñamuimo fecáñediaùoù; mei fùénide jóriaùmo fecádiaùoùza. Afe fùénide jóriaù anamo dájena caùmare omoù itábicairi, daùíñedùcue.. 21Fùénide jóriaù ichécoùmona omoù jírua llezica caù Ocuíraùma ichécoùmona jirónidùomoù. Daje izói fùénide jóriaùmo mameca ràllenùaù omoù rùa llezica, caù Ocuíraùma mameca comunióna güínidùomoù. 22¿Meita caù Ocuíraùmana ràicaitaacadùomoù? Jaca daùí íacañedùcaù. ¿Meita caù Ocuíraùma baùmo ràiredùomoù, afémùe duere omoù fànoñellena? Jaca daùí ràinidùcaù. 23Uáfuena daùna. Dámùe ie comecù jítaina izói fànuana rairuínide. Mei íadù afe izói illa cómena canóñede. Mei uafue, dámùe ie comecù jítaina izói írede, mei íadù afe ie comécùna mánaùtallena ñue canóñede. 24Danù omoù ñue illùfue jenóñeno, jùáùmacù ñue illùfue jenóredùomoù. 25Fecáriracomo nana fecaca güíllenùaù jùáùfodo o ùfocù úrillado jùcánoñeno uái daùí omoù güiri. 26Mei nana bínùe Juzíñamuimo dúideza naa áfemo ite ràllenùaùri. 27Mei jùáùruido Juzíñamuimo àùnoñedùmùe ona: “Güizaùbi” daùíadù, jaillano jùáùfodo ùfocù úrillado jùcánoñeno nana o ie écajana uái daùí güiri. 28Mei íadù dáamùe: “Bie llàcùaù jae jánaraùmo fecácaza,” ona daùíadù, áfena rùñeno iri; daùí daùdàmùe comecù fùeni o fànoiza. Daje izói afémùe ùfocù úrilla o úaitañelleza. 29O ùfocù úrillana lloñédùcueza, afémùe ùfocù úrilla o zánoñeillena, daùí daùdùcue. Mei nùbaù dáamùe jùcánoite: “¿Nùbái mei jùáùe come ùfocù úrillado rairuícacue? 30Nana cue güígari Juzíñamuina: Fùgora cue daùía, nùbái mei jùáùma cue güíllari fùeni úrite,” daùí afémùe dáùite. 31Iemona bizóidùfue ñuera: Omoù güilla llezica, omoù jírua llezica, nana omoù jetáacaigafue jeta llezica, mai nana afe omoù fùnóacaigafuiaùna Juzíñamui ióbillena fùnori. Afe daùí aillo ñúefue íemo nítaitùomoù. 32Nùnó jùáùmana oni nùbéfodo fùénidùfuemo o illáfuedo baùítañeno iri. Ua, judíuaùna baùítañeno iri, daje izói judíoñedùnona baùítañeno iri. Iemo Juzíñamuimo àùnotùnona baùítañeno iri. 33Cue dùbénemona, nana comànù nana cue fùnócafuiaùdo ióbitaacadùcue. Dama cue ñue illùfue jenóñedùcue, mei jùáùfodo nana jùáùmacù ñue illùfue jenódùcue, ñue íaùoù jílloillena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\