1 CORINTIOS 11

1Cristo cùótaga ñúefuedo cue jailla izói, ómoùmo cue cùótaga ñue illáfuedo omoù jairi. 2Cue ámatùaù, ómoùmo ñúefue nítaitùcue mei cuemo uibíoifùredùomoùza. Daje izói omoù cue llófuiana jeire uano áfedo jáifùredùomoù. 3Mei íadù ja birui jùáùfuena omoù onótaacadùcue. Bifue bie izoide. Cristo nana ùíñùaù ùfocù izói Ocuídùmùe. Iemo nana rùngo ie ùni ocuica; afémùe afengo ùfódùmùe. Afe izói Juzíñamui Cristo ùfode. 4Iemona dáamùe Juzíñamuimo úrilla llezica, ie ùfocù ùbaia, afe ie ùfócùna meaire fùnode, mei ùfocù ùbailla jùáùe come ocuilla anamo íllana llóteza. Daje izói Juzíñamuimona onoiga uai afémùe llua llezica, ùfocù ùbailla ie ùfócùna meaire fùnode. 5Mei jùáùfodo, daa rùngo Juzíñamuimo úrilla llezica, íemona Juzíñamuimona onoiga uai llua llezica, afengo ie ùfocù ùbáiñenia, afe afengo ùfócùna meaire fùnode. Afe ùbáiñena afengo ùfo itùraù nana cuidoca izoide. 6Daa rùngo ùfocù àbaiacañeniadù mei dáaruido nácùna cuidórede. Mei nácùna cúidocana, ùfocù ùbáiñena daje izói meáirede. Mei íadù rùngo ie ùfocù naado cúiduana meáiruiadù, afengo ùfocù ùbáirede. 7Ùíñùaù íaùoù ùfócùna ùbáinidiaùoù, mei ùima Juzíñamui jánana eróideza. Daje izói ùima Juzíñamui ñue ocuilla ràinona jino càotatùmùeza. Mei íadù rùngo ùima ñue ocuilla ràinona jino càotaite. Uáfueza, Juzíñamui ùíñùaù anamo iñena izói, afe izói ùíñùaù rùngónùaù anamo iñede. 8Mei ùima Juzíñamui fànua llezica, rùngómona fùnóñedeza. Mei jùáùfodo rùngo ùímamona fùnócaza. 9Ùima jitailla jira rùngo fùnoca; mei íadù rùngo jitailla jira ùima fùnóñega. 10Afe jira rùngónùaù ùfócùna ùbáirede, afengo ie ùni ñue ocuícana anamo illa daùíllena. Daùí írediaùoù mei Juzíñamui abù imacù eróicana itíaùoùza. 11Mei íadù Crístomo caù jaùnaina dùno ùima rùngónino ínide. Daje izói rùngo àimanino ínide. 12Mei uáfueza rùngo ùímamona fùnoca, daje izói uáfueza naga ùíñùaù rùngo jéicùga. Iemo nana Juzíñamui comuítagacaù. 13Bíemona ¿nùe izói comécùidùomoù? conímamo omoù daùni. Rùngo ùfocù ùbáiñeno Juzíñamuimo úriadù, meita fùgora, nùbaù fùgóñede. Mai daùni. 14Nanómona omoù izóidùno griego imacù onóigaza: Ùima ùfótùirena baiñede; meaire càoideza. 15Daje izói afe abùna caù onónafue jùáùfuena dáanomo caù llote. Rùngo ùfótùirena ñue baite, mei áfedo aféngomo ñúefue nítaitiaùoù. Jaca afe rùngo ùfocù ùbáillena, ie ùfótùi áretùina comuítaga. 16Mei dáamùe bizóidùfue júfidoacaniadù, bie cue llógamo mai cacai, mei Cristo orécamacù cue dùga jùáùfoidùfuena náfueñedùcaù. Daje izói Juzíñamuimo àùnotùno bifue baùmo jùáùfo maméñediaùoù. 17Bie izói cue dáùnado ómoùmo ñúefuena nítañeitùcue, mei omoù gaùríllafuiaùmo ñue iñeno, conímana fùeni fùnódùomoùza. 18Fueñe bifue llóitùcue. Dámùerie omoù illáfuena cue fàdùtatiaùoù. Juzíñamui cáùmacaillena omoù gaùrilla llezica, jùáùmana énenoruidùomoù, daùdíaùoù. Afémacù cuemo llógana jabo àùnotùcue. 19Afe eneno bozíetaillafue comuífùredeza, nùbézie Crístomo nahí àùnotùnona, nùbézie àùnoñedùnona jino uáfodo daùíllena. 20Conímana omoù énenoruillamona, bie izói zúide. Gaùríllano omoù güillafue omoù bácacaza, ja birui áfena caù Ocuíraùma íeñede. 21Mei güizájillamo dúcùna llezica, illa dàgamùe dama ie atùca güille güizájillena járitaifùrede. Iemo dáarie jufíruilla llezica, jùáùmacù jùfáizaùbitiaùoù. 22¿Meita birui omoù jofónidùomoù, afénomo güitá omoù jiróllena? Bie izói omoù íllado Juzíñamuimo nahí àùnotùnona jámairuitùomoù. Afe dáaruido güíllenidùnona meáiruitadùomoù. ¿Mei nùe izói ómoùna dáùitùcue? ¿Mei ómoùmo ñúefuena nitáredùcue? ¡Aferi ómoùmo ñúefuena nitánidùcue! 23Uáfueza, caù Ocuíraùmamo caù uibíñoga güillafue fùeni omoù fànuamona, ómoùmo ñúefue nitánidùcue. Mei naui ómoùna cue daùna izói, bie omoù cue llófuiafuena dama caù Ocuíraùma llotátagacueza. Afefue be nùùe: Caù Ocuíraùma Jesús afe ie Judas fécaja naùo, pan llàùnote. 24Llàùnuano Juzíñamuina: “Ùere fùgora” daùde. Daùna méifodo fécano daùde: “Mai omoù güi. Bie cue abù; omoù ñue íllena dùtaca izói ómoùmo cue fecácaza. Bífuedo cuemo omoù uíbicaifùreiri,” daùde. 25Daje izói íaùoù güilla méifomo, jiróracuri llàùnota daùde: “Afe bie jiróracuri eromo ite iji, ómoùmo cue comuítalle cómofuena ómoùna onótate. Afe bie Juzíñamuimo dájena omoù jaùnáitalle cómofuena cue dùe uáfuena íficaitate. Dùga ícaiño bie íjimona omoù jiróadù áfejido cuemo omoù uíbicaifùreiri,” daùde. 26Nana bífuiaù jira, Jesucristo naù meine ana biñena llezica, nágaruillaù bie pan omoù güíadù, íemo bie jiróracuri ero iji omoù jiróadù, áfedo Jesús caù àcoùnia tàillana jino uáfodo llóitùomoù. 27Mei jira, nùe come bie paana Juzíñamuimo ñúefuena nitáñeno güíadù, daje izói afe jirócaji afémùe fùeni jiróadù, afémùe caù Ocuíraùma abù naa ie dùe dùga fùeni fùnode. 28Ie jira, illa dàgamùe naù afe pan güiñena llezica ie ùfocù úrillana ñue onórede; daje izói áfeji ie jiróacana llezica áfena onórede. 29Mei onóigaza afe pan Cristo abùna caùna onótate. Dáamùe aféfuena ñue náfueñeno ebena güíadù, afe daùí ie güíllamona dama Juzíñamui íena duere fànoite. Daje izói dama Juzíñamui ie duere fùnóllùji jírua izoide. 30Daùí omoù íllamona ómoùmona aillo ùrárediaùoù. Jùáùe comùnù náùnidiaùoù. Iemo daje izói dáarie tàidiaùoù. 31Mei jùáùfodo danù caù ùfocù úrillana ñue caù náfueia Juzíñamui caùmo rùire jàcanoñeite. 32Mei íadù caù Ocuíraùma rùire caùmo jùcánoiadù, afe jùcánuado afémùe izire caùna lletade bínùemo ite Juzíñamuimo àùnoñedùno dùga caù duere fànobiñeillena. 33Mei cue ámatùaù, bie izóideza: Comunión güitállena omoù gaùríadù, dámùe raùre güiñeno dájena omoù güitálleza conima omoù úiñori. 34Dámùe ie jufíruiadù dama ie jofomo güizájirede, fùeni omoù gaùrílledo Juzíñamui duere omoù fànoiza daùi. Ùco omoù cue eróizaille llezica, omoù jùcaca jùáùfuiaù jaàcùna jóoneitùcue.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\