1 CORINTIOS 15

1Cue ámatùaù, ómoùmo cue lloga jíllona uai ómoùna uibíñotaacadùcue. Afe uaina jae jeire otàomoù. Iemo bie uaido ñue itàomoù. 2Daje izói cue lloga uai omoù náfueia bie Juzíñamui uai omoù úado jíllotagaomoù. Mei íadù naui nùbaù táùnona omoù àùnoia jae jílloñedùomoù. 3Cue onoiga jamánomoidùfue naui ómoùmo llotùcue. Juzíñamui Cuegáuai daùna izói, Cristo caù fùénidùfuiaù muiñóllena tàillafuena jae omoù llófuetùcue. 4Iemo nane afe Cuegáuai daùna izói, Cristo raùga daruiámani íllamona meine abùdo cáadùmùena jáillana ómoùna llófuetùcue. 5Iemo afe Cristo Pédromo càocaide; afe mei nana jùáùe ie orécamacùmo càocaide. 6Nane afe mei dáaruido quinientos baùmo íemo àùnotùnomo càocaide. Afémacùmona aillo naù itíaùoù, íadù dáarie jae tàidiaùoù. 7Nane afe mei Santiagomo càocaide, íemo nane nana ie orécamacùmo càocaide. 8Nana jùáùmacùmo càocailla mei, íiraùnomo afémùe cuemo càocaide. Iemona úrue jùáùfodo jocoina izóidùmùedùcue, mei Crístomo cue dóbaicaillafue jarire cuemo íficaideza. 9Mei Jesús orécamacùmona jofófenemo ráifidùmùedùcue. Juzíñamuimo jaùnáidùno fállena cue racáfùrenamona, naui ie orécamùe cuena daùínide. 10Mei íadù Juzíñamui ñue cuemo íllado, bie izói itùcue. Afémùe cuemo dúecaillano afémùe cue cánuana táùnomo fáùfitañedùcue. Mei jùáùfodo jùáùe ie orécamacù baùmo, ùere rùire táùjùdùcue. Mei íadù afe izói dama táùjùnidùcue. Juzíñamui cuemo dúecaillano cue dùga jáicaillado daùí táùjùredùcue. 11Mei birui, afe ñúefue nùbaù cue lloga, nùbaù afémacù lloga, afe lluáfuena náfueñedùcue. Mei íadù bie ñúefue ja ómoùmo caù llogafue, daje izói afefue omoù àùnogafue. 12Mei bie ómoùmo caù llogafue Cristo tàillamona meine abùdo cáadùmùena jailla. Afe llogafue bie izói ítena, ¿mei nùe izói ómoùmona dáarie: “Tàidùnomona buna meine abùdo cáadùnona íñeite,” daùdíaùoù? 13Meita íaùoù daùna izói tàidùnomona buna cáañenaza, daje izói meita dama Cristo cáañeite. 14Iemo meita Cristo cáañedeza caù llócaiga uai ráifiñede. Daje izói omoù àùnogafue ráifiñede. 15Iemo afe baùmo, caù bie Juzíñamui dùbénemo taùno llotànodùcaù, mei Juzíñamui Cristo meine abùdo cáatate daùdàcaùza. Meita tàidùno meine cáañenaza, daje izói Juzíñamui Cristo meine cáatañeite. 16Mei tàidùno meine abùdo cáañeniadù, meita afe Cristo cáañeite. 17Iemo meita Cristo cáañedeza, omoù àùnogafue ómoùna ñue fùnóñede. Naù ómoùmo ite fùénidùfuiaùmo naù jaùnáicaidùomoù. 18Meita íaùoù daùna izói Cristo cáañedeza, Crístomo àùnote tàidùno táùnomo fáùfidiaùoù. 19Meita Crístomo caù ocuírinafue daa biruíllaùdo bínùemo caù illa llezica caùmo dúideza, nana comùnù baùmo caù duere fùnócanodùcaù. 20Mei íadù afe izóiñede. Cristo tàillanomona meine abùdo cáadùmùena jailla ñue onóigaza. Amena llùzíllajùmona jotáiritùjù fueñe uailla izói, Cristo nana tàidùnomona meine abùdo caadùno ùfódùmùe. 21Mei bie izói daa cómemona, Adán daùnámùemona tàillafue fueñe bínùemo comuídeza; daje izói tàidùno meine abùdo cáaillùfue daa cómemona comuide. Afémùe Jesucristo. 22Afemona nana comùnù Adamo jaùnáideza, tàitiaùoù; íemo daje izói nana Crístomo jaùnáidùno meine abùdo cáaitiaùoù. 23Mei íadù nana naùraù daje llezica meine abùdo cáañeitiaùoù. Nágamùiaù íaùoùmo dúide dùeze, íaùoù cáatallùruido cáaitiaùoù: raùre uícodo oga llùzíllajù óina izói, Cristo fueñe meine abùdo cáadùmùena jaide; afe mei Cristo billàruimo dama Cristo iédùno cáaitiaùoù. 24Iemo íiraùruimo dúcùite. Aféruimo Cristo nana bínùemo ite rùírede illaùnù naa monamo ite ràinoredùnuiaùri nùné táùnocaitaite. Afe mei nana ie illáùmana illa ràino naa ie anamo itànuiaùri ie Moo Juzíñamuimo fécaite. 25Mei jùù, Cristo naù illáùmana írede, Juzíñamui nana íena éoidùno Cristo anamo itábicaitalle dùno. 26Come tàillafue caùna anáfenoacade caùna éoidùmùe izoide. Mei íadù afe caù tùtade ràinona Cristo íiraùnomo nùné táùnocaitaite. Afe mei jùáùe táùnocaitallùmùena íñeite. 27Mei Juzíñamui nágafuiaùna Cristo anamo jóonete. Cristo ñue afémacù ocuíllena. Juzíñamui Cuegáuai bie izói daùíadù, Juzíñamui Cristo anamo iñénana uáfodo onóigaza, mei Juzíñamui naga raa Cristo anamo jóonetùmùeza. 28Iemo nágafuiaù Cristo anamo itábicaillùruimo, dama afe Cristo Juzíñamui Jitoza ie Moo anamo itábicaiteza. Juzíñamui nágafuiaù Cristo anamo itábicaitaitùmùe. Aféruimo bífuiaùdo naga ráanùaù dùbénemo Juzíñamui jamánomoidùmùena íite. Naga ráfuiaù naa ie comuítaga ráanùaùri ñue jaàcùna afémùemo dúite. 29Nane jùáùfue “Tàidùnona meine cáañeite” daùífùredùnona dáùitùcue. Dáarie tàidùno dùbénedo ùfo jokoitùnona ite. Meita tàidùno meine cáañeitiaùoùza, ¿nùbái mei daùí ùfo jokoitiaùoù ? Iemo tàidùno dùbénedo ùfo jokoafue ¿mùnàcamo ráifide? 30Iemo cue, cue nabáiñùaù dùga, Juzíñamui ñúefue àcoùnia, nágaruillaùdo ùere caùna tùtáacade jácùfuemo ífùredùcaù. Meita tàidùno meine abùdo cáañeiteza, daùí caù íadù ¿mùnùca caùmo ráifilla? 31Nágarui cue tùtállena mamédiaùoùza jácùnomo itùcue. Uáfuena daùí itùcue. Cue ámatùaù, caù Ocuíraùma Jesucrístomo omoù àùnuari uáfuena ùere ióbidùcue. Afe uáfuena cue ióbilla izói, daje izói uáfuena nágarui tùtáacagacue. Iemona tàidùno meine abùdo caalle uáfodo onóigaza. 32Iemo meita tàidùno meine cáañeiteza, jamai cómena cue illa, Efésomo ite illáùrede rùlle izóidùmacù dùga naui cue fuiríllamona ¿mùnùca cuemo ráifilla? Mei afe izói cue illa cuemo ráifiñede. Meita uáfuena tàidùno meine cáañeiteza, afe taùno llotùno ñue jaàcùna daùdíaùoù. Afémacù daùna bie izói jóide: “Mai raùre caù güillù, güillano caù jirollù; mei uíreitùruimo raùre tàitùcaùza afe mei nùne íñeitùcaù,” daùdíaùoù. 33Jùáùmamo omoù jàfuefiñeno iri. Abùna ñue onona uai uáfodo jóideza: “Fùénide nabáiñùaù ñue illáfuiaùna nùné táùnocaitate.” 34Mei jùáùfodo, ñue abùna omoù onoiri. Omoù illafue ñue jaàcùna jóoneri. Fùénidùfuena fùnóñeno iri. Mei ómoùmona dáarie Juzíñamui naù fùgo onóñedeza. Omoù méaicaillena bie izói ómoùna daùdùcue. 35Nùbaù birui ja dáarie jùcánoite: ¿Mei nùe izói tàidùno cáaitiaùoù? ¿Mei afémacù abù nùe izói éroite? 36Afe izói jùcánua abùna onóñedùmùe úrilla izoide. Mei daa rífùregajù caù ríadù, afejù tàide izói énùe anamo fùébirede, áfemona ie irocù zùcóllena. 37Enùemo riga raa, afénomona zùcódùrocùñede, mei jùáùfodo dama ie ijù ríina. Iemo dùga jùáùforiede íjùaù ríina: bellajù ríina, íemo mazácajù ríina, íemo arroz ijù daje izói ríina. 38Afe ríinajù zàcua llezica ie cùona izói Juzíñamui comuítate. Danù aféjùaù dúina izói zùcótate. (Bellájùmona bellarù zócaja, íemo mazácajùmona mazácarù zócaja.) 39Mei afe izói naga cáadùnuiaù abù jùáùforie eroide. Come abù jùáùfoide, íemo rùlle abù jùáùfoide. Daje izói féedùno abù jùáùfoide, íemo chámunùaù abù jùáùfoide. Nana daje izói eróiñede. 40Iemo jùáù monamo ille abù ite, íemo jùáù énùemo illa abù ite. Bínùemo illa abù ebírede, mei íadù monamo ille abù ebire eroina jùáùfoide. 41Jitoma egáiñua fùui egáiñuana eróiñede; jùáùfodo egáiñote. Daje izói ucudu egáiñua izóiñeno, jitoma jùáùfodo egáiñote. Iemo jùáù daa ucudu jùáùe ucúdumona egáiñua jùáùfodo càoide. 42Tàidùno meine cáaillùfue bie izói jóide. Ràfaite àeizù énùemo raùga, íemo tàiñeitùnona meine abùdo cáaite. 43Jámairuiga abù énùemo raùga, ie mei ebire càoitaga abù meine cáaite. Daje izói nane ràinide abù énùemo raùga ie mei ñue íocùrede abù cáaite. 44Bínùemo caù jocoina abù énùemo raùga, ie mei mona dùbénemo dúide abù cáaite. 45Mei daùí Juzíñamui Cuegáuai llote: “Nanóidùmùe Adana cáadùmùena íficaide. Iiraùe Adán daùna Cristo zíiñona cáatatena joréñoredùmùe,” daùde. 46Juzíñamui dùbénemo caù comuítatùmùe nano fueñe cómuitañega, mei jùáùfodo bínùemo caù nanóidùmùe Adán fueñe comuítaina. Afe méifomo Juzíñamui dùbénemo caù comuítatùmùe càocaide. 47Nanóidùmùe énùe ie fùnóinaza énùemo dúide. Méifoide Adán daùna Cristo mona ie. Afémùe caù Ocuíraùma. 48Afe énùe fùnóinamùe izói, nana bínùe comùnù ie abù izóidiaùoù. Daje izói Jesumo àùnuamona monamo dúidùno afe monámona bitàmùe izóidiaùoù. 49Iemona énùe ie fùnócamùena caù eroina izói, afe izói mona ímùena éroitùcaù. 50Amatùaù, omoù cacai, ómoùna dáùitùcue, nana bínùe dúide caù abù dùe dùga jaca Juzíñamui illáùmana illánomo jofo jáinide. Daje izói raùre táùnocaitaitùfue zíiñona illànomo dúiñede. 51Mei íadù nanómona uáfodo onóñega ráfuena ómoùna onótaacadùcue: nana tàiñeitùcaù; mei íadù nana jùáùfodo méidoficaitùcaù. 52Uáfuena, Juzíñamui íiraùe vudugoù fúunua llezica, jarire ui bótacailla izói raùre jùáùfodo méidoficaitùcaù. Afe vudugoù fùcùre cácacaillamona tàidùno meine abùdo jaca tàiñeillena cáatalliaùoù. Afe llezica cáùmona cáadùmacù jùáùfodo méidoficaitùcaù abùdo tàiñeillena. 53Mei caùmo ite raùre féitùfue zíiñona féiñeitùfuena méidoficairede. Daje izói caù tàite abù zíiñona tàiñede abùna méidoficairede. 54Iemona afe bie caùmo ite raùre féitùfue zíiñona féiñeitùfuena méidoficailla llezica Juzíñamui Cuegáuai daùna ñue jaàcùna zúite. Daje izói caù tàite abù zíiñona tàiñede abùna méidoficailla llezica afe Cuegáuai ñue jaàcùna zúite. Afe Cuegáuai daùna bie izói jóide: “Caùmo ite tàillùfue, caùna éoidùmùe anáfenoina izói, anáfenoga; ja táùnocaide. 55Caù tàtaitùfue caùna izi cácatafùrena ràino jae iñede. Caùna nùe izói nàbaùñeite, mei ie molleroù izoide raa ja birui iñédeza.” 56Nana comànùmo fùénidùfuiaù íllamona, tàtaitùfue caùna jacàruitade. Iemo jaiai Juzíñamui caù ocuilla uai llúamona caù fùeni fùnócafuiaù duere fùnórede. Iemona tàillùfue caù anáfunuana jaca jacàruitùcaù. 57Mei Juzíñamui caù Ocuíraùma Jesucrístodo áfemo caùna anáfenotañenamona íena ùere fùgora daùífùredùcaù. 58Ie jira, cue izíruiga ámatùaù o àùnogafuena jùáùfodo méidoñeno ñue jeire omoù oiri. Juzíñamui ocuica táùjùnafuemo nágaruillaù ùere omoù náfuefùreiri. Mei ñue onódùomoùza, caù Ocuíraùmamo dájena caù táùjùnafue, jaca táùnomo fáùfiñeiteza.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\