1 CORINTIOS 16

1Crístomo àùnote ámatùaù canóllena úcube omoù jùcánoga eneno ofítallùfue llóitùcue. Galacia énùemo ite Juzíñamuimo jaùnáidùno cue llófuia izói, afe izói omoù ofítari. 2Naga semana táùniaruimo, ómoùmona illa dàgamùe omoù oga úcubemona due jiza Juzíñamui íena oni eneno jóoneri. Nano omoù llàùnua dùeze oni eneno jóoneri. Daùí uícodo omoù ñue eneno éenofùreiri, cue billàruimo afe úcube ómoùdo cue àraùñeillena. 3Uire cue bille llezica omoù nùzeda danù baillàmùedo afe úcube Jerusalémo óreitùcue. Afe llezica omoù cuelle uítùmùiaù mámecù illábedo íaùoùna óreitùcue. Afe bie izói omoù ofítaga úcubena Jerusalémo ite ámatùaùmo óreitùcue. 4Onoñegaza, cue jiéruia afémacù dùga dane jáitùcaù. 5Cue jáiadù Macedonia énùedo jáiacadùcue. Afe méifodo daùí Coríntomo dúcùitùcue. 6Mei nùbaù nano nùé dùno omoù càgùri íitùcue. Nùbaù ónoñegaza bie rozíredùruillaùna omoù càgùri záitaitùcue. Afe mei oni jùáùnomo cue jaille llezica cuena canóredùomoù. 7Mei ómoùmo fia jarire érocaillano jáiacañedùcueza, caù Ocuíraùma comecù jítaia, omoù càgùri are íacadùcue. 8Mei íadù Pentecostés rafue dúcùille dùno, benó Efeso jófuemo íitùcue. 9Mei ùere ñue Juzíñamui uaimo cue táùjùllùruimo itàcueza. Aillo comùnù birui aféuaimo jiéruiacadiaùoù. Mei íadù afe llezica aillo afe uaina uáitatùno ite. 10Timoteo ómoùmo bíadù, mai omoù càgùri caùmare íena omoù itátari. Afémùena omoù áùfedoñeno iri. Mei afémùe daa caù Ocuíraùma ocuícamo cue izói táùjùdeza. 11Ie jira ómoùmona buna afémùena jámairuiñeno iri. Mei jùáùfodo cue ie éroizaùbilleza caùmare afémùena omoù canori. Mei nana jùáùe àùnote ámatùaùoùri íena ocuíridùcue. 12Caù ama Apolos dùbénemo llóitùcue. Naui íemo izire jùcádùcue, jùáùe ámatùaùoùri omoù éroizaillena. Mei íadù afémùe birui jáiacañede. Uire ie jáiacallùruimo jáite. 13Mai abùna ñue omoù onoiri. Crístomo omoù àùnogafue jùáùfodo méidoñeno jeire omoù oiri. Jacàruiñeno ñue íocùredùmùe izói omoù iri. 14Nana omoù jetáacagafuiaù, conímana izíruillafuedo fùnori. 15Amatùaù, birui onódùomoùza, Estéfanas mámecùredùmùe comùnù, nano fueñe Acaya énùemo ñúefuemo dóbaicaidùno. Dóbaicaillano jùáùe Crístomo àùnote ámatùaù canóllena ja maméritiaùoù. 16Jira afémacù, naa jùáùe afémacù izóidùnori anamo omoù caùmare itábicaillena ùere jitáidùcue. Daje izói jùáùnona canófùredùno, naa jabo ocuídùnori anamo mai caùmare omoù itábicairi. 17Ja Estéfanas, Fortunato, Acaico dùga bíllari ùere ióbidùcue, mei cúemona jùca itàomoùza cuena canónidùomoùza. Mei íadù afémacù ómoùmona féiredùfue cuemo fùnódiaùoù. 18Afémacù cue comécùna ùere náùretadiaùoù; daje izói ómoùna náùretadiaùoù. Afe izoide comànùmo ñue omoù jiéruiri. 19Benó Asia énùemo ite Juzíñamuimo jaùnáidùno ómoùmo uaillaù orédiaùoù. Daje izói Aquila ie aù Priscila dùga naa íaillùnoùmo gaùrídùnori, caù Ocuíraùma mámecùdo uai ómoùmo orédiaùoù. 20Nana benomo ite ámatùaù oreca uaillaù, mai omoù llàùnori. Daje izói conímana caùmare uáidori. 21Cue Páblodùcue. Dama bie cue ónoùdo cuega uai ómoùmo orédùcue. 22Nùnó dámùe caù Ocuíraùma Jesucrístona izíruiacañedùmùe Juzíñamui faidólleza. ¡Caù Ocuíraùma, mai raùre biri! 23Caù Ocuíraùma Jesucristo ómoùna ñúefuena ézùcùiteza. 24Nana omoù Jesucrístomo jaùnáinado, ómoùna cue izíruilla uai orédùcue. Daùítadeza. Ja nùùe.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\