1 CORINTIOS 3

1Amatùaù, bie lloga Cristo comecù fácafue naù ómoùmo fùgo jóobiñede. Iemona Ñuera Joreño úicaigano izói naù ómoùmo úrinidùcue. Mei jùáùfodo Ñuera Joréñomo naù fùgo jaùnáiñedùno izóidùomoù. Crístomo jaùnáidùno dùbénemo naù fùgo onóñede úruiaù izóidùomoù. 2Iemona naui ómoùmo féinino llófuetùcue. Naù monoù jirode úruiaù izóidùomoù; jáùaùde güille naù ómoùmo dúiñede. Iemo afe izói ñue baitácafue naù ómoùmo jaca dúiñede. Naù aféfuena jeire ónidùomoù. 3Mei naù Ñuera Joréñomo jaùnáiñena llezica jamai come izóidùomoùza. Naù birui jùáùmana úradoidùomoù, íemo icàrafuena jenófùredùomoù, íemo naù jùáùmana énenoruidùomoù. Iemona bínùemo ite Juzíñamui Joréñona naù íñegano izóidùomoù. Nana íaùoù eneno bozíetaillafuiaùna naù jeire otàomoù. 4Omoùmona dáarie “Pablo iédùcue,”daùde. Jùáùmacù “Apolos iédùcue,”daùde. Bie izói omoù illa, naù bínùemo ite Juzíñamui Ñuera Joreño úicaiñega comùnù izóidùomoù. 5¿Mei nàùmùe Páblona? ¿Mei jùáù nàùmùe Apólona? Coco bie daa Juzíñamui ocuícamùedùcoco. Daa cócodo caù Ocuíraùmamo àùnotùomoù. Caù Ocuíraùma cuemo jóonega táùjùnamo táùjùdùcue. Daje izói Apolos dama íemo jóonegamo táùjùde. 6Cue bie fueñe ritàmùe izóidùcue. Ie mei Apolos afe rigajù jáùnoina rùáitatùmùe izoide. Mei íadù afe rigajù zùcótatùmùe daade Juzíñamui. 7Iemona cue bie fia ritàmùedùcue. Iemo Apolos fia rùáitatùmùe. Bie coco jabóidùmùedùcoco. Mei íadù Juzíñamui jamánomoidùmùe, mei afémùe afe rigajù zairítaiteza. 8Nana ido ritàmùe, afejù jáùnoina rùáitatùmùe nágaillùnoù daje Juzíñamui ocuícamùe íaillùnoù. Mei íadù illa dàgamùe nano ie táùjùna dùeze Juzíñamui àbaite. 9Coco bie dama Juzíñamui jetácamo dájemo táùjùdùcoco. Ie mei omoù Juzíñamui riga jacafaù izóidùomoù. Nane jùáùe raa izóidùomoù. Juzíñamui como nicana uiga jofo izóidùomoù. 10Cue bie jofo níraùnù ocuídùmùedùcue. Juzíñamui cue ocuilla izói, bico jíaùlliraù rùire naidánetùmùe izóidùcue. Iemo jùáùmùe afe jíaùlliraù acónimo tùcáùdùmùe izoide. Ie jira naga tàcaùtùmùe rairuídùcue, fùeni ie tùcáùñeno ñue ie tùcáùlleza. 11Mei jùù, abù dùné jùáùmùe rùire naidaide jíaùlliraùna naidánenide. Afe jae rùire naidánega jíaùlliraù izóidùmùe Jesucristo. 12Mei naga come bie jíaùlliraù caifófemo ie illànona nírede. Afe bíena daùírede mei naga come illafue bie nillùco izóideza. Dámùe afe jíaùlliraùna mameide Jesucristo caifófemo oro izóidedo ie illànona nírede, jùáùmùe quenírede llojefe izóidedo ie illànona nírede, jùáùmùe ráifide nofàcùaù izóidedo ie illànona nírede, jùáùmùe amena iedo ie illànona nírede, jùáùmùe fia uifízaùdo ie illànona nírede, jùáùmùe zùcùcaù izóidedo ie illànona nírede. 13Iemo ùco jùáùruido Cristo comànùmo itùfue rùire jùcánuaùbillùruimo naga come ie nigano uáfori càoite. Aféruido Juzíñamui caù táùjùna fácaite. Irai izóidedo naga come nigánuaù Juzíñamui fácaite. 14Irai cúaritañega raado nitàmùe Juzíñamui ie táùjùna àbaja raana jùrídoite. 15Mei jùáùfodo cúarirede raado nitàmùe mùnàcana jàridoñeite. Nana ie táùjùna nùné táùnocaiteza; dama táùnori llégùite. Mei íadù dama afémùe jílloite. Ua, jofo bóoamona nana raaùe uzilla mei, dama come jíllona izói, afémùe jílloite. 16¿Omoù bie Juzíñamui jofo izóidùomoù naù onóñedùomoù? ¿Daje izói Juzíñamui Ñuera Joreño ómoùmo íllana onóñedùomoù? 17Afe bie Juzíñamui ico àaùfuenidùco. Iemona ómoùmona dámùe bie Juzíñamui jofo eneno botáadù, afe cómena Juzíñamui jùáù nùné táùnocaitaite. Omoù bie àaùfuenidùco izóidùomoù. 18Nane daa come dama abù jàfueiza áfemona abà omoù rairuiri. Omoùmona dámùe “Bínùemo ráfuena ùere baitádùmùedùcue,” daùíadù, afémùe meine abùdo àùnoñedùno daùna izói ráfuena baitáñedùmùena jáirede, Juzíñamuimo ite nahí rafue baitállena. 19Mei bínùe comùnù baitácafuiaù Juzíñamuimona ráifiñede taùno uaillaù. Ie Cuegáuai daùde: “Ùere baitádùnona Juzíñamui danù íaùoù bífueinamo írebaimo jiilla izói jíitate.” 20Nane dáanomo daùde: “Baitádùno comecù fácafuiaù ráifiñenana caù Ocuíraùma onode.” 21Ie jira jùáùmamo jaùnáillado jaca bu abùna àùnonide. Afe omoù dáamùemo jaùnáilla uai jùáùfodo jóide. Nana omoù canódùno ómoùmo jaùnaide. 22Daa cómemo jáùnaiñeno nana bimacù ómoùmo jaùnaide: Pedro, Apolos dùga ómoùmo jaùnaide, cue jùáù Páblodùcue ómoùmo jaùnáidùcue. Daje izói nana bínùemo ite ráanùaù Crístodo ómoùena Juzíñamui mamede. Daje izói Crístodo Juzíñamui ómoùna cáatate. Iemo omoù tùíadù, Crístodo afe tàillana jácùruiñeitùomoù. Iemo biruíllaùdo Crístodo caùmare íredùomoù. Iemo uire jùáùruido ómoùmo íficaitùfuemo Crístodo jácùruiñeitùomoù. Nana bie ñúefuiaù ómoùe. 23Iemo Cristo iédùomoù, ie mei Cristo Juzíñamui ie.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\