1 CORINTIOS 8

1Ja birui omoù jùcánoga jùáùfue llóitùcue. Jánaraù ióbitallena fia fecaca rùlle ifue llóitùcue. Ùere uáfueza, bífuiaùmo fùbídùcaùza. Mei íadù caù onóigafuemona caù abù fùeni àùnuana aillo comuítate. Mei jùáùfodo jùáùmana caù izíruillafue nana comànùna náùrecaitade. 2“Baitádùmùedùcue” daùdàmùe Juzíñamui ie onótaacanaze naù onóñede. Naù abùna onóñede. 3Mei dáamùe Juzíñamui izíruia, afe ùbana Juzíñamui ñue afémùemo éroite. 4Mei ja birui jánaraù ióbitallena fia fecaca rùlle ifue llóitùcue. Omoùmona dáarie bie izói daùdíaùoù: “Afe ràllenùaùna rùíri” daùdíaùoù. Jùáùmacù “Rùñeno iri” daùdíaùoù. Fueñe bífuiaùmo omoù cácarei. Mei ñue onóigaza bie jánaraù nahí ráañede, ráifiñede fia raaza. Daje izói ñue onóigaza jùáùe Juzíñamui jaca iñede. Juzíñamui jaca daade. 5Mei comùnù, monamo aillo ite juzíñamuillaù daùíadù, daje izói bínùemo jùáù aillo juzíñamuillaù ite íaùoù daùíadù, íeñede. 6Mei íadù cáùmona caù Moo Juzíñamui jaca daade. Afémùe baùmo jùáù juzíñamui iñede. Uáfueza comùnù juzíñamuina mameca taùno juzíñamuillaù aillo ite. Daje izói íaùoù mameca Juzíñamui jabóidùllaùnù aillo ite. Mei íadù caù onoiga daade Moo Juzíñamui naga ráanùaù fùnódùmùe. Iemo bie caù afémùe íena itùcaù. Iemo jùáù caù Ocuídùmùe daade; afémùe Jesucrístona. Afémùedo naga raa comuítaga. Caù jùáù daje izói afémùedo comuítagacaù. 7Mei íadù nana comùnù naù bífuiaùna onóñediaùoù. Dáamùerie naù jánaraùna ióbitajana fùbídiaùoù. Afémacùmona taùno juzíñamuimo fecaca güíllena, “Bie güille caù juzíñamuillaù ie” comecù anado daùdíaùoù. Daùí íaùoù comécùilla mei áfena rùtíaùoù. Iemona afe taùno juzíñamuillaù güílledo íaùoù ùfocù úrillana bácadiaùoù, mei íaùoù àùnogafuena naù fùgo baitáñediaùoùza. 8Mei uáfueza, fia caù güígado Juzíñamui caùmare caùna uáidoñede. Caù güia, nùbaù caù güíñeniadù áfena Juzíñamui lloñede. Caù güíadù, afémùe íena caùna caùmare fànoñeite. Daje izói güíñeitùcaù íadù, caùna fùeni fànoñeite. 9Iemona ja onódùcaùza rairuíñeno güíredùcaù. Mei íadù áfemona abà omoù rairuíoicairi, mei dáarie íaùoù àùnogafuena naù fùgo baitáñediaùoùza. Jánaraùmo fecaca rùlle o ràana íaùoù fùdàadù, afémacùna fùénidùfuemo baùítatùo. Afemona abà omoù rairuiri. 10Afe bie güille ráiruiñegaza onódùo. Iemona jánaraùmo dúide güirácomo güizájidùo. Afe llezica àùnogafuena naù fùgo baitáñedùmùe o güíllana cùóadù, afémùe dáùite: “Cue jùáù cue güizájitùcue,” dáùite. Mei íadù afémùe dùbénemo, taùno juzíñamuillaùna jacàruillano afémacùmo fecaca güille güite. Daùí ie íllamona dama ie comecù úrilla bácade. 11Iemona o ñue onóigafuedo, fùgo baitáñede o ama fùénidùfue dùné féiraitadùo. Mei íadù Cristo jùáù afémùe jílloillena tùide. Jira o afémùe féiraitalle fùénide. 12Afe jira, àùnogafuena naù fùgo baitáñedùmùe fùénidùfuemo afémùe o ùfóadù, áfedo Cristo fùeni fùnódùo. 13Ie jira rùlle cue rùa àcoùnia cue ama fùénidùfuemo cue baùítaiza, ja benómona jaca ràllena ràñeitùcue. Daùí cue illa jamánomo ñuera, afémùe fùénidùfuemo cue báùitañeillena.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\